Framåt för hela Västmanland

Grön tillväxt, landsbygdssäkring, arbetsmarknad och nära vård i fokus. Centerpartiet i Västmanland har presenterat sina prioriteringar inför valspurten i valmanifestet: Framåt för hela Västmanland.

Valmanifestet slår bland annat fast

Grön tillväxt för Västmanland framåt

 • Att skogen måste få brukas för att få fram miljövänliga produkter. Regelverk och förordningar måste harmonisera och skogsägare ersättas för statens intrång och avverkningsstopp.
 • Investera i ny teknik som minskar och tar bort våra skadliga utsläpp och förnyelsebara bränslen som kan ställa om fordonsflottan.
 • Öka den civila beredskapen för att öka tryggheten kring civila katastrofer och säkra att den gröna tillväxten inte brinner upp i skogsbränder. Utöka försvarsmaktens uppdrag att hjälpa till vid skogsbränder, inför ett civilt brandflyg och införskaffa brandbekämpningsplan. Det nationella brandflyget kan med fördel samlas på Västerås flygplats.
 • Satsa och rusta upp regionala tågbanor för punktliga och pålitliga tåg. Bergslagspendeln, Dalabanan tillsammans med Svealandsbanan och Mälarbanan är viktiga för den regionala pendlingen och behöver bättre kapacitet och pålitlighet.

Fler jobb för Västmanland framåt

 • Minska företagens regelkrångel och skattepålagor genom sänkta arbetsgivaravgifter och principen ”en regel in – en regel ut”.
 • Lägga ner Arbetsförmedlingen och överlåta förmedlandet av jobb till fristående förmedlare, som får betalt efter hur väl de lyckas få människor i jobb.
 • Ersätta ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder med riktiga jobb och utbildningar som leder till jobb, som yrkeshögskolan och yrkesvux.
 • Införa inträdesjobb som gör det möjligt att anställa nyanlända till lägre ingångslön och utan arbetsgivaravgifter.

Landsbygdssäkring för Västmanland framåt

 • För att vi på sikt ska få en positiv och hållbar utveckling i hela länet krävs att alla beslut som fattas såväl nationellt, regionalt som lokalt är landsbygdssäkrade. Vi vill att beslutsfattare ska veta vilka konsekvenser olika beslut får för utvecklingen på landsbygden och bryta den stadsnorm som idag råder.
 • Reformera och ta bort det generella strandskyddet och bara behålla skydd i områden med stora naturvärden. Det generella strandskyddet är dåligt anpassat för att fungera i hela landet, ge istället kommunerna ansvaret att peka ut skyddsvärd natur som ska skyddas mot exploatering.
 • Förenkla bygglovsprocesser och slopa bygglovskrav för byggande i hela länet. I områden som saknar detaljplan borde principen ”det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet” råda. Ta bort bygglovskravet för företagslokaler knutna till gårdsbyggnader för fler gårdsbutiker och verksamheter på landsbygden.
 • Tillåt gårdsförsäljning av närproducerade alkoholhaltiga drycker för att utveckla turismen och besöksnäringen.
 • Att den regionala livsmedelsstrategin ska stärka länets livsmedelsproduktion och att upphandlingar av offentlig mat ska fokusera på svenska och närodlade produkter.

Nära vård för Västmanland framåt

 • Införa en tillgänglighetsmiljard där de som ser till att korta köerna till behandling belönas. Vi sätter fokus på tillgänglig vård.
 • Att alla som behöver ska få en fast läkarkontakt och göra om systemet så att patienter listas på läkare i stället för vårdcentral. Det bör även bli enklare för läkare att starta egen verksamhet.
 • Införa en ny vårdreform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa.
 • Förenkla vårdcentralernas uppdrag och krav på vilka funktioner som måste finnas inom vårdcentralen. Stärk istället mindre enheter och avtalssamverkan för en mer sammanhängande vård.
 • Införa en examenspremie för de som väljer att läsa till sjuksköterska.