S, L, C: Vår viljeinriktning för Västmanland

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet i Region Västmanland pekar ut fyra övergripande områden som kommer utgöra kärnan i vårt samarbete och som kommer prioriteras under mandatperioden.

Det handlar om områden som är strategiskt viktiga för utvecklingen av Region Västmanland och hela länet.

 • Bättre tillgänglighet i vården.
 • Ökat samarbete mellan vårdens aktörer.
 • Vårdens kostnadsutveckling.
 • Fokus på hela länets förutsättningar.

- Med den här grunden skapar vi nu utveckling för hela Västmanland. För vården handlar det om vård i tid och en mer nära vård som är tillgänglig i hela länet. För näringslivet handlar det om tillgång till rätt kompetens och stärka länets gröna näringar, säger Barbro Larsson, gruppledare och regionråd för Centerpartiet.

För att arbeta med dessa områden har vi även enats om ett antal punkter som är fundamentet för det gemensamma samarbetet. Utifrån dessa punkter kommer politik och förslag att formas som leder Västmanland framåt.

 • Region Västmanland ska leva upp till en god ekonomisk hushållning.
 • Skattesatsen lämnas oförändrad under mandatperioden.
 • Alla länets sjukhus är viktiga för vård i hela länet och ska utvecklas och formas efter framtidens behov.
 • Knyta ihop vårdkedjan genom nya arbetsformer och få bort stuprören i vården, inom regionen och mellan regionen och kommuner.
 • En satsning på personalen i vården, med betald vidareutbildning, karriärvägar och bättre arbetsmiljö. Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare, oberoende av hyrpersonal.
 • Utveckla medborgarnas valmöjligheter inom vården.
 • Bygga ut den mobila vården i länet.
 • Stärka första linjens psykiatri.
 • Arbeta för att fler ska erbjudas fast läkarkontakt på vårdcentralen, särskilt grupper som har stort och återkommande vårdbehov.
 • Region Västmanland ska ha fortsatt huvudansvar för länets fyra sjukhus.
 • Under 2019 utreda förutsättningarna för att inrätta ett vårdgarantikontor, ett stöd för att fler ska få vård i tid.
 • Driva på digitalisering och utöka antalet digitala tjänster för att underlätta för patienter och personal.
 • Agenda 2030 ska ligga till grund för alla regionala beslut.
 • Inför att beslut tas, ska ett perspektiv som omfattar hela länet beaktas.
 • Kollektivtrafiken i Västmanland ska vara fossilfri 2020, och hela regionens fordonsflotta ska vara fossilfri 2030.
 • Tillse att våra kulturinstitutioner ges sådana ekonomiska resurser att de kan utvecklas och fortsätta hålla hög kvalitet i sina utbud, samt verka i hela länet.
 • Tillgängliggör kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet.
 • Region Västmanland ska utarbeta en strategi för hur den privata och ideella sektorn kan samspela med den offentliga verksamheten.
 • Stimulera arbetet till ökat samarbete mellan det regionala näringslivet, högskolan och länets universitetsfilialer för att upprätthålla och utveckla forskning inom för länet viktiga spetskompetensområden.
 • Bevaka Västmanlands intressen i den nationella infrastrukturplanen, så att exempelvis utbyggnaden av E18 genom länet prioriteras.
 • Att Region Västmanland är aktiv i arbetet med att ta fram handlingsplan för den regionala livsmedelsstrategin, inom strategins alla områden.
 • Främja tillväxt och företagande i Västmanland.
 • Bidra till att utveckla och utöka besöksnäringen i hela länet.
 • Ta ett tydligare ansvar för fiberutbyggnaden i länet.
 • Förenkla den regionala jobbpendlingen genom enklare biljettsystem och fler avgångar. Värna utvecklingen av Mälarbanan, Dalabanan, Bergslagspendeln, Uven och Svealandsbanan.
 • Aktivt arbeta med kompetensförsörjning och matchning för att främja näringslivet och få fler i arbete.

Mittenstyrets viljeinriktning för mandatperioden 2018-2022 , 227.7 kB.