Debatt: Bekämpa djurrättsaktivismen

Distriktsordförande Elisabet Sannesjö skriver tillsammans med Johan Hedin, rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot, om skärpta straff för djurrättsaktivister.

Stoppa brottslig djurrättsaktivism mot de gröna näringarna

Alldeles för många lantbrukare, jägare och djurproducerande verksamheter terroriseras idag av våldsbejakande djurrättsaktivister. De utsätts för allt från skadegörelse, ofredande och olaga intrång till hot och misshandel.

Brotten skapar stor otrygghet hos dem som utsätts och orsakar ekonomisk skada både för enskilda personer och för näringslivet. Företag och personer som är verksamma inom de gröna näringarna i Västmanland måste kunna bedriva sin verksamhet utan att utsättas för brott.

Förutom skadorna och oron som brotten för med sig har trakasserierna också en negativ inverkan på återväxt och rekrytering inom näringarna som drabbas. Den här typen av hot mot bland annat pälsdjursuppfödare, slakterier, djuruppfödare, forskningsanläggningar, jägare, ridskolor och eftersöksjägare måste tas på större allvar.

Vi i Centerpartiet vill att regeringen ska agera kraftfullare för att motverka den här brottsligheten. Vi anser att de insatser som regeringen hittills har presenterat inte har varit tillräckliga för att säkra tryggheten för företagare och invånare på landsbygden.

Vi vill att lagstiftningen kring denna typ av brottslighet ska ses över. Vi vill dessutom stoppa utbetalningen av offentliga medel till våldsbejakande organisationer. Lagen är idag otydlig när det gäller trakasserier som sker på privat mark, som exempelvis obehörigt intrång på ett lantbruk. Det är också något som utnyttjas av de våldsamma djurrättsaktivisterna. Vi vill därför att lagstiftningen kring trakasserier på privat mark ses över.

Centerpartiet anser att dessa brott måste leda till kännbara straff. Därför är det särskilt viktigt att polisen dokumenterar motivbilden så att man kan avgöra om brottet utgjort ett led i en systematisk eller organiserad brottslighet, eller föregåtts av särskild planering.

Det samordnade arbetet kring dessa brott måste bli bättre. Det är avgörande för att kunna få ett helhetsperspektiv när brottet anmäls. Om varje brottsanmälan hanteras för sig av olika utredare är risken stor att omfattningen inte framkommer på ett tydligt sätt. Vid anmälan måste man därför kunna avgöra om det rör sig om ett enskilt brottstillfälle, eller om det i själva verket handlar om upprepade gärningar mot en och samma person eller verksamhet. Vi i Centerpartiet vill därför att en utredare med särskild kompetens om denna typ av brottslighet ska finnas i samtliga polisregioner.

Statistiken för brott kopplade till djurrättsaktivism måste också bli tydligare och mer tillgänglig, vilket är något som Polismyndigheten själva efterfrågat. En klar och tydlig bild ger bättre förutsättningar att kunna sätta in effektiva och förebyggande insatser. Proaktiva informationsinsatser och förebyggande åtgärder från polisens sida har varit en framgångsfaktor för att förhindra brottsligheten och öka tryggheten hos dem som riskerar att drabbas.

I förlängningen hotar den våldsbejakande djurrättsaktivismen vår framtida livsmedelsförsörjning, det fria företagandet och vår demokrati. Vi i Centerpartiet står på de drabbade personerna och företagens sida. Vi driver på för att säkra tryggheten i hela landet och motverka den våldsamma, aktivistiska brottsligheten.

Johan Hedin, rättspolitisk talesperson Centerpartiet
Elisabet Sannesjö, distriktsordförande Centerpartiet Västmanland

Artikeln publicerad av Magazin24.