Centerpartiets hästnätverk – lägg utredningen i papperskorgen där den hör hemma!

Miljödepartementet har gjort en utredning Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10. Förutom att utredningen visar stora och allvarliga brister i de förslag som ges kopplat till hästnäringen och hästhållare i synnerhet, så pekas hästen ut som miljöbov trots att det saknas underlag för hur hästen påverkar miljön negativt. Därav borde denna utredning rimligtvis skrotas.

I utredningen anger utredaren flertalet åtgärder som skulle minska övergödningen. Dessa åtgärder kommer få allvarliga konsekvenser för hästnäringen menar vi, med allt för stor negativ påverkan. De positiva värden som hästen ger till samhället i form av ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, folkhälsa, biologisk mångfald och öppna landskap skulle äventyras i allt för stor utsträckning och riskera hela hästnäringens existens och hästen som art.

Den hästhållning som finns i Sverige ser olika ut beroende på om det är i stadsnära lägen eller på landsbygd. Hästnäringen och hästhållare har visat stor vilja och önskemål av att utveckla sina verksamheter mer miljömässigt hållbart, vilket ligger i allas intresse, att utredaren i SOU 2020:10 då lägger fram förslag utan gedigen kartläggning och underlag kopplat till hästens roll i övergödningsproblematiken är det inte rimligt och inte heller trovärdigt.

Vi anser istället att underlag ska tas fram om hästens eventuella påverkan gällande övergödning och utifrån hästhållning lokalt i hela landet, ett bredare forskningsunderlag som tas fram i samarbete med företrädare för hästnäringen, SLU, Formas och Stiftelsen Hästforskning samt att utveckla det underlag som Jordbruksverket redan idag framställer.

Centerpartiets hästnätverk menar att utredningen så som den nu är skriven gällande häst ska skrotas och att det istället tas fram gedigna underlag som leder till bra handlingsplaner och breda samarbeten. Det är att ta tillvara på de positiva effekter som hästen ger samtidigt som vi gemensamt arbetar långsiktigt hållbart för miljön.

Centerpartiets Hästnätverk, genom:
Ann-Christin L Frickner, samordnare Centerpartiets hästnätverk, tel: 073-508 58 99
Anna Gunstad Bäckman, medlem Centerpartiets hästnätverk, tel: 070-739 92 96

Remissyttrande: Stärkt lokalt åtgärdsarbete - Att nå målet om ingen övergödning SOU2020:10 - Centerpartiets Hästnätverk , 211.4 kB.