Debatt: Västmanland sämst i klassen gällande kvinnors företagande

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då uppmärksammar Centerkvinnorna en framgångsrik kvinnlig företagare som gjort avtryck i Västmanland, med en utmärkelse.

Att alla individer oavsett könsidentitet ska ha möjlighet att starta och driva företag borde vara en självklarhet. Vi vet dock att betydligt fler män än kvinnor driver företag och att fler kvinnor upplever svårigheter med att beviljas lån för att starta eller utveckla sina företag. Under flera år läser vi beklämmande siffror hur Västmanland har låga siffror gällande andelen kvinnliga företagare och finns representativa i länets företagsstyrelser.
Källa: Svenskt näringsliv och Almi.

Gällande representation i bolagsstyrelser så är en stor andel av de undersökta företagen ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet. Gällande kvinnliga företagare så kanske det beror på att länet är ett utpräglat brukssamhälle fortfarande och har en näringslivsstruktur kopplat till tillverkningsindustri och produktion. Länet har mindre andel tjänsteföretag där kvinnor traditionellt finns. Men stämmer verkligen detta?

Vilka politiska signaler som sänds ut är avgörande för om fler ska våga ta risker och satsa på företagande. Debatten om vinster i välfärden har påverkat kvinnors företagande negativt, menar Robert Thorburn på Svenskt Näringsliv i en artikel.

Så då måste man som politiker signalera att detta inte är uppmuntrande fakta på något sätt, och att vi aktivt måste arbeta för att främja kvinnors företagande. Flera oroande signaler kommer från undersökningar gjorda av Svenskt Näringsliv och Almi hur trenden fortfarande håller i sig. Vad detta består i rent konkret är inte helt enkelt att sätta fingret på. Det är flera orsaker som gör att kvinnor inte vågar eller kan ta chansen att bli företagare.

LOV och RUT har exempelvis varit viktiga reformer som har öppnat upp arbetsmarknaden och möjligheterna till företagande. Flera kommuner lägger inte ut möjliga verksamheter på entreprenad, som hämmar utvecklingen av ex kvinnodominerande företagande. Detta är en ren politisk fråga då olika politiska partier vägrar släppa in entreprenörer och håller fast vid en ideologi som måste ifrågasättas.

Det som jag personligen blivit varse om är att bankerna håller ett järngrepp om vilka som kan utveckla sitt företagande, utifrån att företagen är i behov av checkkrediter eller lån. Jag har själv varit på banken med hopp om att kunna få en mindre checkkredit för infrastrukturen till ett mindre antal tomter som skulle säljas. Krediten skulle betala igen sig på mindre än tre månader enligt den likviditetsplan som inlämnades och dessutom uppfördes en affärsplan över exploateringen. Dock räckte det inte men dessa uppgifter utan en komplettering med proformabalansräkning skulle göras för att de ens skulle hantera ärendet. Dessutom fanns en subtil underton på misstrohet och ifrågasättande om vi skulle klara av detta markprojekt.

Så med andra ord måste nystartande företag vid behov av lån vara ekonomer, marknadsförare och insatt i hur en kreditchef tycker och tänker, för att minimera flera olika möten med banken. Utöver detta så brast jag ut vid ett möte att detta är ju oerhört svårt för företagare att veta allt detta, speciellt som ex ensamstående kvinna som inte har likvida medel att starta företag oavsett om man räknar med att göra en hög vinst vid årets slut. Svaret jag fick från banktjänstepersonen var att ”det borde ju du veta att man måste ha resurser att bli företagare”. Jag blev lite tom och saknade ord för en respons på detta.

Flera kvinnor har precis som jag varit på bankerna har blivit bemött med en subtil känsla av oförståelse och misstrohet - som om bankerna inte håller på med lån längre.

Nu finns ju flera marknadsaktörer som hjälper till med att starta företag för kvinnor som, som ex Almi. Och det verkar nästan vara en förutsättning att ta hjälp för kvinnor för att få hjälp med dessa strukturella problem. Almi har tyvärr en högre ränta än en bank, då de inte ska vara en konkurrent till bankerna, vilket blir en merkostnad för dessa företag.

Det är känt att kvinnor inte är lika riskbenägna och vill låna mindre summor och kan därför anses som att det inte är en riktig satsning. Kvinnor framhäver inte sin erfarenhet och kompetens på samma sätt som män finns det även studier på. Även hos en bank måste man sälja in sig. Min stora fråga är om bankerna arbetar med jämställdhetsintegrerat arbete i sin organisation? Har bankerna och kreditcheferna några mål med hur de arbetar för jämställda företagslån? Hur bidrar dem med att ge ökad förståelse om olika krav som ställs för att få checkkrediter eller lån?

I min roll som ordförande för Centerkvinnornas länsavdelning vill vi Centerkvinnor verka för att skapa möjligheter och incitament som minskar flera av de farhågor som finns med att starta företag. Vi vill bland annat förbättra tillgången till lån och mikrolån samt öka riskkapitalförsörjning som är särskilt riktad till företag som drivs av kvinnor samt att starta-eget-bidrag kan beviljas även till individer som inte är arbetslösa. Offentligt finansierade aktörer med uppgift att främja företagande ska arbeta för en jämställd kapitalförsörjning.

I Sverige finns en rad organisationer som är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor som män. Insatser till organisationer som dessa behöver utökas. Centerkvinnorna vill därför stärka verksamhetsstödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning riktad till kvinnor.

Centerkvinnorna föreslår därför bland annat:

  • Att förslaget om vinstbegränsningar inom kvinnodominerade sektorer skrotas.
  • Att tillgången till lån och mikrolån förbättras.
  • - Att verksamhetsstödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning riktad till kvinnor ska stärkas.
  • Att jämställdhetsmyndigheten ska ges i uppdrag att främja kvinnors företagande.

Anna Gunstad Bäckman
Ordförande Centerkvinnorna Västmanlands länsavdelning

Artikeln publicerad i Magazin24.