Debatt: Oslo-Sthlm är en självklar järnvägssatsning för Sverige

Just nu håller regeringen på att ta fram den framtida inriktningen för Sveriges trafiksystem där stort fokus läggs på klimatmålen. I debatten om trafikbehoven har höghastighetståg och nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö stått ensamt i fokus, men det finns också andra behov som är lika viktiga för klimatet och välståndet.

Vi är ledande Centerpartistiska företrädare i kommuner och regioner i det mellansvenska bältet mellan Oslo och Stockholm och vi vill tillsammans föra fram till regeringen att ett genomförande av projektet Oslo-Stockholm 2.55 är en självklar satsning för Sverige som skulle komma till gagn för alla län direkt eller indirekt.

Vi ser detta projekt som den viktigaste infrastruktursatsningen för Mellansverige. Genom att bara bygga ut några mil spår skulle man med vanliga tåg kunna resa mellan Stockholm och Oslo på under tre timmar mot en idag osäker restid på nära fem timmar. Många lyfter oftast förbindelsens olika nyttor för storstadsregionerna Stockholm och Oslo, vilket kan sägas är stora, men vi anser att nyttorna är ännu större för de mellanliggande regionerna i Mellansverige. Sträckan binder inte bara ihop två nordiska huvudstäder som också är starka ekonomiska noder i norra Europa, men skulle också ge mycket bättre tillgänglighet och kortare restider för mellanliggande städer och regioner. Genom byten skulle även regioner och orter som inte ligger längs järnvägens sträckning dra stor nytta av projektet. Förutom att binda ihop redan starka tillväxtmiljöer i större städer som Västerås, Örebro och Karlstad, kommer projektet att stärka utvecklingen i många mindre bruksorter och landsbygdskommuner i Mellansverige.

I en tid när klimatet är vår civilisations ödesfråga behöver Sverige prioritera investeringar som styr mot ett hållbart samhälle.

Studier har visat att projektet har potential för en överflyttning av cirka 2 miljoner flygresenärer till utsläppsfria tågresor. Såväl samhällsnytta, kostnader och möjlighet till privat finansiering, som är omsorgsfullt belysta i projektet, innebär dessutom möjligheter att genomföra ett unikt trafiklyft till begränsad kostnad för staten.

En förutsättning för att Oslo-Sthlm ska bli av är att den svenska regeringen engagerar sig i frågan och tydligt visar den norska regeringen att man är beredd på att vara med och ta ett gemensamt ansvar. Nyligen beslutade det norska Stortinget att ge regeringen ett uppdrag att utreda möjliga sträckor och ekonomiska förutsättningar för förbindelsen Oslo-Sthlm. Här ser vi att den svenska regeringen behöver ta emot den utsträckta handen. I detta sammanhang känner vi oro eftersom den svenska regeringen tidigare har visat ett bristande engagemang i att få eu att peka ut sträckan Stockholm-Oslo som en av de prioriterade transportkorridorerna (TEN-T). I spåren av Coronapandemin har relationen mellan Sverige och Norge också påverkats på grund av stängda gränser. En gemensam samling kring en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm är ett perfekt sätt att injicera en ny våg av förtroende och samarbete mellan brödraländerna.

Vi vill inte ställa det relativt billiga projektet Oslo-Sthlm 2.55 i motsatsställning till jätteinvesteringen på nya stambanor och höghastighetståg. Sverige har starka finanser och bör satsa på ett infrastrukturellt stambyte. Men vi vill faktiskt se att denna viktiga infrastruktursatsning för Sverige, med unik nytta för klimat, jobb och jämnare utveckling mellan stad och land inte trängs ut av ytterligare stora projekt i södra Sverige som exempelvis som exempelvis nya Öresundsförbindelser.

Om Sverige nu kan samla sig till ett historiskt hållbart trafiklyft, med nya stambanor som en viktig del, då behöver också Oslo-sthlm 2.55 få startsignal för att hela Sverige ska bli en del av lyftet och trafikpolitiken ska uppfattas som legitim och välbalanserad. Det är därför vår maning till riksdagspartier och regeringen: det är nu järnet är varmt i Norge, tappa då inte det historiska tillfället att starta bygget av Oslo-Sthlm 2.55!

Magnus Ekblad (C)
regionråd Region Västmanland

Gustav Hemming (C)
regionråd Region Stockholm

Ola Persson (C)
regionråd Region Värmland

Torbjörn Ahlin (C)
regionråd Region Örebro län

Johan Örjes (C)
regionråd Region Uppsala

Karin Ernlund (C)
borgarråd och gruppledare Stockholms stad

Frida Pettersson (C)
kommunalråd Karlstad

Jimmy Nordengren (C)
kommunalråd Örebro

Vicki Skure-Eriksson (C)
kommunalråd och gruppledare Västerås

Anders Bergfjord (C)
gruppledare Arvika

Inga-Lill Andersson (C)
kommunalråd Karlskoga kommun

Jane Larsson (C)
kommunalråd Kristinehamns kommun

Jenny Adolphson (C)
gruppledare Köping

Ulrika Ornbrant (C)
gruppledare Enköping

Kenneth Bengtsson (C)
kommunalråd i Kil

Artikeln publicerad i VLT.