Debatt: Tillväxt i skogen

Distriktsordförande Elisabet Sannesjö skriver tillsammans med regionrådet Magnus Ekblad om vikten av ett aktivt och variernade användande av skogen - för vår ekonomi och vårt klimat.

Tillväxt i skogen - en del av lösningen på klimatkrisen

Skogen är en framtid, både som näring och upplevelse!

I Västmanlands län är skogen viktig för vår ekonomi och sysselsättning. Här finns skogsägare, framgångsrika företag från olika branscher samt en universitetsutbildning via Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Alla delar bidrar till skogens och länets utveckling.

Regeringen har presenterat en utredning som analyserar och ger förslag till den framtida skogspolitiken. Skogen har stor betydelse för Sveriges ekonomi men också för klimatet. Skogen och skogsnäringen spelar en central roll i sin förmåga att binda koldioxid, ersätta fossil råvara med förnybar och i att bidra till våra regioners och hela Sveriges välstånd. Men det råder delade meningar om på vilket sätt skogens förutsättningar ska se ut.

Samspelet mellan naturintressen, ekonomisk avkastning, modern teknik och behovet av hållbara produkter står inte emot varandra enligt Centerpartiet. Vi är övertygade om att vi kan balansera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Skogen är en del av lösningen i klimatfrågan för byggnadsmaterial, bränslen och faktiskt kläder! Skogen är en framtid, både som näring och upplevelse!

Centerpartiet välkomnar förslaget i utredningen att skydd av skog i huvudsak ska bygga på frivilliga initiativ från markägarna. Då markområden avsätts till naturskyddsändamål, skall markägaren kompenseras. Andra förslag pekar dock åt motsatt håll. Utredningen gör en väldigt långtgående tolkning av hur mycket skog som ska skyddas för att Sverige ska leva upp till våra internationella avtal om biologisk mångfald. Vår syn är att statistiken över hur skyddad skog räknas behöver harmoniseras i Europa för att kunna ha relevanta jämförelser.

Vi vill ha förutsättningar att leva på våra skogar. Samtidigt som vi vill se reella förslag för både skydd och skötsel av skogen.

Skogsbruk bedrivs väldigt olika i Europa och även i Sverige. I Västmanland bedrivs skogsbruket av både privatpersoner och större bolag eller koncerner. I andra delar av landet dominerar staten som skogsägare eller stora privatägda koncerner. Ägandet spelar naturligtvis stor roll för hur skötseln går till.

Vår syn är att en mångfald av skogsägare ger en mångfald i skogen. Anledningen till att vi har en rik biologisk mångfald i skogen är att olika ägare har olika intressen. Det vill vi bejaka. Det finns många dåliga exempel på när staten har styrt skogsskötseln på ett dåligt sätt, som förstört stora naturvärden. Inte mist ser vi det när stora skogsbolag inte tar hänsyn till såväl riksintressen som lokala intressen. Vi tycker att frivilliga avsättningar är ett bra sätt att nå höga naturvärden i skogen.

Det finns all anledning att diskutera skogens utveckling och där är vi alla berörda. Som ägare, friluftsälskare, industri eller orienterare. Vi har olika ingångar. Vi har olika lösningar. Vi måste komma överens om villkoren. Skogen som koldioxidätare, som möbel och hustillverkare, som boendeplats för vår fauna, som stället med tystnad, skidspår eller orienteringskontroll är vi alla beroende av.

Äganderätten med hänsynstagande och ersättning för frivillig särskild naturhänsyn ska vara principerna för framtiden. Så att skogen kan fortsätta bidra till den ekonomiska tillväxten.

Elisabet Sannesjö (C), distriktsordförande Västmanland
Magnus Ekblad (C), regionråd Västmanland

Artikeln publicerad i Fagersta Nyheter, VLT, Magazin24.