Det blir stopp för ett gemensamt jämställdhetsarbete med det nya styret i Region Västmanland

Det blir stopp för ett gemensamt arbete för jämställdhet i Västmanlands län med det nya styret. M, KD och L - styret med stöd av SD i Region Västmanland ser inget mervärde av att ansluta sig till jämställdhetsstrategin framtagen av Länsstyrelsen. Detta framkom i ett svar som behandlades på senaste regionstyrelsesammanträdet. Tydligen innehåller strategin “många ideologiskt laddade skrivningar”, vilka skrivningar som menas med det är onekligen oklart.

På regionstyrelsens sammanträde 3 oktober skulle vi besluta om ett remissvar till Länsstyrelsen angående ”Länsstrategi för jämställdhetsintegrering - En strategi för samtliga jämställdhetspolitiska delmål 2024–2027”. Svaret som det SD-stödda M, KD, L-styret presenterade gjorde oss i Centerpartiet mycket förvånade och vi, tillsammans med, S och V yrkade på återremiss. Det blev ingen återremiss och vi valde då att inte delta i beslutet eftersom Centerpartiet inte kan stå bakom yttrandet. För Centerpartiet är det viktigt att som region vara en del av strategin och framförallt som den stora aktör som Region Västmanland är delta, visa och föregå med gott exempel.

Länsstyrelsen fick år 2023 ett uppdrag av regeringen att ta fram en länsstrategi för jämställdhetsintegrering och det är den tredje som tas fram (tidigare strategier: 2014–2017 och 2018–2023). Länsstrategin syftar till att ge de sex jämställdhetspolitiska målen genomslag i länet och att samla länets aktörer kring en gemensam viljeinriktning för att hantera de utmaningar som finns. Länsstyrelsen är tydlig med att det här är ett arbete som kräver samverkan och samhandling för att få genomslag. Strategin har tagits fram tillsammans med länets aktörer genom dialogsamtal och omvärldsanalys.

När vi tog del av remissvaret blev vi mycket betänksamma när vi läser att Region Västmanland ser inget mervärde av att ansluta sig till strategin. Mycket märkligt, då Länsstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att vara den sammanhållande parten i dessa frågor, att Region Västmanland redan i ett remissvar anser att en anslutning ej är viktig.

Det finns en skrivning i remissvaret som hävdar att ”strategin innehåller många ideologiska laddade skrivningar som kan göra det svårt att ansluta sig till strategin”, vi har läst igenom förslaget och kan inte förstå vad som menas med det. Är det ordet feminism som förekommer en gång i förordet eller destruktiv maskulinitet som återfinns på en rad?

Vi i Centerpartiet anser att jämställdhetsfrågor är viktiga och att vi ska göra allt vi kan för att verka i rätt riktning för att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Arbetet med att skapa ett jämställt samhälle måste fortsätta med kraft och tillsammans kan vi göra skillnad.

Till Regionfullmäktige 17 oktober 2023 har vi ställt en interpellation där vi vill få svar på följande

- Varför skriver styret redan i yttrandet att Region Västmanland inte ser något mervärde med att ansluta sig till strategin?

- Hur många ideologiskt laddade skrivningar innehåller strategin?

- Finns det en vilja hos styret att ansluta sig till strategin?

Centerpartiet i Region Västmanland