Sjukhuset i Köping behövs idag och i framtiden

Centerpartiet anser att hela länet ska ha tillgång till hälso- och sjukvård och det är viktigt att region Västmanland fortsätter omställningen till Nära vård samt att akutsjukvården fungerar för alla invånare.

Under oktober och november har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetat med regionplanens mål 18 och 19. Målen innebär att ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård i Region Västmanland samt säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård.

Den 18/12 fick vi en presentation om hur målbilden 2029 ska se ut och nu ska vi ta del av de olika utredningarna som målbilden vilar på. Centerpartiet vill ha fungerande vårdcentraler i länets alla kommuner eftersom vårdcentralerna tillsammans med kommunernas hälso- och sjukvård utgör den viktiga primärvården. Vi har som mål i vår regionplan att 25% av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten 2030 skall återfinnas i primärvården. Centerpartiet har också ett långsiktigt mål om att arbeta för att Socialstyrelsens riktvärde om 1100 listade per läkare blir verklighet.

Det är styrets (M, KD och L) mening att vi i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) lägger fram ett förslag som Regionfullmäktige ska behandla under februari. Centerpartiet har deltagit i de 6 rådsdialoger som Lina Eriksson (L) ordförande i HSN bjudit in till. Vi har framför allt lyssnat in vad tjänstepersonerna har sagt och vi har ställt frågor. Det har inte varit så mycket politisk diskussion då det har saknats en politisk riktning i arbetet. För vår del är det viktigt att hela länet har tillgång till hälso- och sjukvård, att region Västmanland fortsätter omställningen till Nära vård och att akutsjukvården fungerar i hela länet.

Våra fyra sjukhus vill vi behålla och utveckla, de är viktiga för arbetet mot Nära vård. När dåvarande styre, C, S och L startade arbetet med Nära vård i oktober 2019 så var de fyra sjukhusen centrala i det kommande arbetet. Regionen tillsammans med länets kommuner behöver göra ett utvecklingsarbete där vi använder våra gemensamma resurser för att möta människors behov av vård och omsorg. Vi är många som minns den förra stora förändringen av Hälso- och sjukvården i länet som beslutades av dåvarande landstingsfullmäktige i juni 2003 där akutuppdraget försvann från Sala och Fagersta och med det förändrades sjukhusen till en form av närsjukhus. Förändringen gjorde att många människor kände sig otrygga och flera av medarbetarna lämnade länet.

Centerpartiet anser att sjukhuset i Köping har en viktig roll att fylla både idag och i framtiden. Sjukhuset bidrar bland annat till vårt utbildningsuppdrag då ST-läkare kan få sin internmedicinska del av utbildningen där. Akutmottagningen omhändertar ungefär 10 000 besök per år varav knappt hälften läggs in för fortsatt vård. Av dem som läggs in är drygt 40% över 80 år. Köpings sjukhus har även en erkänt duktig strokevård och det finns 10 HIA-platser som kan ge vård till patienter med hjärtsvikt, rytmrubbningar och till strokepatienter. Köpings sjukhus bidrar också till en robusthet i den västmanländska sjukvården som i dagsläget ej ska förbises.

Redan idag vet vi att den äldre befolkningen kommer att öka och som en konsekvens av det så kommer behovet av vård också att öka. Centerpartiet anser att vi måste möjliggöra olika vårdnivåer från hemmet till specialistsjukvård. Vi måste också stärka patienten i sjukvårdssystemet. Ge ordentlig information, lyssna in vad som är viktigt för individen och samverka kring den enskilde.

Utifrån det vi vet idag kan Centerpartiet inte ställa sig bakom det förslag som M, KD och L lagt fram, där en stor förändring av utbudet på Köpings sjukhus presenterades.

Barbro Larsson (C) regionråd Västmanland

Jenny Adolphsson (C) gruppledare Köping

Bernt Bergsten (C) kretsordförande Köping