Hållbarhet

Centerpartiet står för en politik där tillväxt och miljöansvar går hand i hand! Vi verkar för en miljöpolitik som ser både stad och land och som främjar en hållbar utveckling i hela Stenungsund. Vi vill ta ansvar för en av vår tids största framtidsfrågor genom att göra det lättare för både människor, företag såväl som kommunens verksamheter att göra miljövänliga val och bidra till att minska sin klimatpåverkan.

Vi vill ha ett hållbart Stenungsund!

Centerpartiet tror att det spelar stor roll hur vi lokalt i Stenungsund hanterar de utmaningar som vi står inför på miljöområdet. Ska vi klara klimatutmaningen har vi här i Stenungsund en stor uppgift att fullfölja. Politiskt ska vi ta beslut som känns rätt i magen, och som ger dig som invånare möjlighet i vardagen att göra klimatsmarta val och minska din påverkan på miljö och klimat.

Kommunen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för lokala insatser som gör skillnad på riktigt. Det handlar om hur vi värnar vårt vatten, hur vi minskar vår miljöpåverkan och för att klimatanpassa i områden utsatta för översvämningsrisk t.ex nära kust och åar. Det kan också handla om att stötta utvecklingen av förnyelsebar energi så att det blir lätt att sätta upp solpaneler eller installera bergvärme.

Centerpartiet vet att en trovärdig och framgångsrik miljöpolitik kräver att vi jobbar på många olika fronter. Vi måste få bort leksaker och plastmaterial med giftiga, hormonstörande ämnen från såväl förskolan som äldreboendena. Vi behöver rusta upp och bygga nya cykelbanor och bygga ut belysningen för att främja miljövänligt resande samtidigt som trygghet. Den närodlade maten behöver prioriteras för att säkra livsmedelsproduktionen långsiktigt.

Vi i Centerpartiet ser att vi har mycket att göra men är övertygade om att tillsammans med civilsamhälle, näringsliv, lantbrukare och entreprenörer kan vi klara de miljöutmaningar som vi står inför. Om vi gemensamt arbetar för ett hållbart Stenungsund kan vi ta ansvar för framtiden och skapa tillväxt samtidigt!

Därför vill Centerpartiet i Stenungsund:

 • Påskynda implementeringen av laddinfrastrukturplanen.
 • Ta fram strategier för Klimat- och miljöarbetet i kommunens verksamheter.
 • Förse alla skolor och pendelparkeringar med allmänna cykelpumpar.
 • Arbeta målinriktat för dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla.
 • Bygga en planskild korsning i centrala Stenungsund för att minska utsläpp vid köbildning.
 • Säkra tillgången till dricksvatten både norr- och söderut mot Uddevalla och Kungälv.
 • Sätta tydliga mål för ökad energieffektivisering i kommunen.
 • Se en ökad användning av giftfria, närproducerade produkter och livsmedel i den offentliga verksamheten genom bättre och tydligare upphandlingar.
 • Ta fram en plan för hållbara avloppslösningar i hela kommunen.
 • Den offentliga maten ska lagas så nära gästen som möjligt, både i tid och rum.
 • Hålla en hög takt i kommunens bostadsbyggande med högt arkitektoniskt och miljöanpassat konstruktions- och materialval
 • Utöka pendelparkeringarna med cykelgarderober för att underlätta cykelpendling.
 • Att Stenungsunds unika natur- och kulturmiljöer värnas och är tillgängliga för en långsiktig och hållbar besöksnäring.
 • Jobba mycket tydligare med miljökrav i alla upphandlingar.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.