Trygghet

För oss i Centerpartiet handlar tryggheten om något så fundamentalt som frihet. Friheten att kunna leva sitt liv fullt ut, obegränsat. Friheten att kunna fullfölja sina drömmar och mål. Oavsett var du bor, hur du ser ut eller vad du drömmer om så ska alla stenungsundsbor ska kunna känna trygghet i sin vardag. Vi vill att Stenungsund ska vara en plats som förmedlar öppenhet, tillgänglighet och välkomnande för alla. Vi ska vara en plats där människor känner tillit och framtidstro. För i slutändan handlar det om att få leva sitt liv efter eget huvud och önskan.

Trygghet i hela Stenungsund!

Grunden för oss i Centerpartiet är alla människors lika rätt och värde. Vår tro på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid är stark, men stark är också vår uppfattning om ett gemensamt ansvar för att ge människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar - och utjämna orättvisor som bakgrund och uppväxt skapat. Vi menar att när många får vara med och ta ansvar för trygghet och solidaritet byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam kan skapa. Det gäller för hela Sverige och det gäller för vårt Stenungsund.

Vi vill att hela Stenungsunds kommun är öppen, tillgänglig, trygg och välkomnande för alla. Vi vill låta integrationspolitiken präglas av medmänsklighet och humanism. I samhällsbyggnadsfrågor ska tillgänglighetsperspektivet ta stor plats och målet vara platser och byggnader tillgängliga för alla. Vi tycker att trygghetspolitiken ska vara närodlad och bedrivas med förnuft. Brottsförebyggande insatser ska leda till mätbart minskad brottslighet och ökad trygghet för alla.

Men för oss i Centerpartiet handlar trygghet inte bara om lag och ordning. Tillgängligheten till vård och omsorg är en av vår tids stora trygghetsutmaningar. Centerpartiet vill att vårdtagare såsom äldre ska känna sig trygga och sedda med vård och omsorg men även boende, livskvalité och aktiviteter är en förutsättning för tillit till vården. Tillgängligheten till vårdanrättningar såsom ungdomsmottagningar och rehabiliteringscenter måste förbättras hela i kommunen - så att alla invånare får en nära vård.

Själva grunden till självbestämmande, trygghet och framtida välfärd är att människor har ett arbete att gå till. Jobben kan inte dikteras fram av centralmakten utan skapas genom att politiker fattar strategiska beslut som underlättar för jobbskapare och arbetstagare. För att jobb ska skapas måste det vara lätt och löna sig att starta och driva företag på landsbygden, i mindre orter och i våra städer. Stenungsund ska alltid vara en kommun trygg, för alla.

Därför vill Centerpartiet i Stenungsund:

 • Införa LOV (lagen om valfrihet) inom fler områden för att äldre och andra i behov av stöd ska få större möjlighet att påverka sin insats.
 • Genom dialog skapa bättre förutsättningar för nyetableringar och utveckling av små och stora företag i kommunen.
 • Minska ofrivillig deltid inom kommunens verksamheter.
 • Att ett brett utbud av bostäder ska finns tillgängliga i blandade boendemiljöer.
 • Att kommunen har en långsiktig planering för att ta fram och kunna tillhandahålla planlagd industrimark.
 • Tillse att det finns en boendeberedskap för en ökande äldre befolkning i form av avlastningsplatser, korttidsboende och särskilda boendeplatser.
 • Utveckla samarbetet med den lokala polisen
 • Förenkla för näringsidkare att sätta upp säkerhetsövervakning.
 • Att föreningsliv och civilsamhälle får en ökad roll i insatser mot otrygghet och utanförskap
 • Tillsammans med polis och civilsamhälle ta krafttag kring det ökande narkotikamissbruket bland kommunens unga.
 • Öppna restaurang på TallåsenBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.