Sverige och EU måste öka återvinningen av kritiska material

Sverige och EU måste öka andelen kritiska material som återvinns, och vi måste agera fort, kraftfullt och gemensamt för att lyckas.

Centerpartiet föreslår därför en rad åtgärder på nationell och europeisk nivå. Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, och Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, har nyligen presenterat en rapport med skarpa förslag på området.

Genom att återvinna mer av de av kritiska material som används i Sverige och EU kan vi minska utsläppen, minska mängden gift i naturen och minska den miljöpåverkan som vår konsumtion och industri orsakar i tredje land. Att göra Sverige ledande inom resurseffektivitet – inte minst genom en teknikoptimistisk politik som främjar nya miljöinnovationer – kan dessutom skapa tillväxt och nya arbetstillfällen.

Kritiska material används för att tillverka allt från mobiltelefoner och flygplan till bildäck och läkemedel. De används för att gödsla våra åkrar och utfodra våra djur. Det rör sig om metaller, mineraler och andra råvaror som vi använder varje dag, kanske utan att veta om det. EU definierar dem som kritiska eftersom de är av så stor betydelse för ekonomin, samtidigt som tillgången på dem är mycket sårbar.

Att säkra en pålitlig tillgång till kritiska material är viktigt av flera anledningar, varav en är ekonomisk. Utan kritiska material stannar Sveriges och EU:s ekonomier. Och för varje år ökar efterfrågan på dessa råvaror, samtidigt som tillgången är fortsatt begränsad.

Utan kritiska material kommer vi dessutom få mycket svårt att nå våra miljö- och klimatmål, eftersom de är nyckelkomponenter i de batterier, solceller och vindturbiner som driver på den gröna teknikrevolutionen.

Att trygga försörjningen är också kritiskt för våra säkerhetspolitiska intressen. Vi och våra grannländer är beroende av importer från Kina och ett fåtal andra länder med monopolställning över vissa kritiska material. Det innebär att en naturkatastrof, en konflikt eller någon annan störning av produktionskedjan på andra sidan jorden kan ha stora effekter här hemma. Dagens situation ger också auktoritära regimer möjlighet att använda sin kontroll över kritiska materialflöden för att främja sina säkerhetspolitiska intressen på vår bekostnad.

Så hur minskar vi vårt beroende av importerade kritiska material?

Ett av de viktigaste sätten är att öka återvinningen. För sällsynta jordartsmetaller – en nyckelkomponent i mycket miljöteknik – är den funktionella återvinningsgraden så låg som under en procent. Men om vi lyckas är fördelarna enorma.

Centerpartiets förslag:

  • Ett nationellt åtgärdspaket för att underlätta mer och bättre återvinning av kritiska material
  • En stor och långsiktig satsning på applicerad forskning kring kritiska material och återvinning
  • En starkare svensk röst i EU för att säkra tillgången på kritiska material

Läs mer i en rapport , 208.4 kB.