Centerpartiet presenterar intern jämställdhetsrapport

Centerpartiet publicerar nu en intern jämställdhetsrapport som är ett resultat av en utvärdering av partiets policy för en trygg och säker verksamhet, och av en intern genomlysning av arbetet med jämställdhetsfrågor.

En nationell projektledare tillsätts för att systematiskt arbeta med en handlingsplan för att utveckla Centerpartiets arbete med jämställdhet och en trygg verksamhet.

– Ingen i Centerpartiet ska behöva drabbas kränkningar eller annat oönskat beteende. Det ska inte råda någon som helst tvekan om att vi som parti tar de här frågorna på största allvar, säger partisekreterare Michael Arthursson.

Bakgrunden till rapporten är dels Centerpartiets bestämda ambition att utveckla arbetet med jämställdhet, dels ett resultat av den samhällsövergripande diskussion som följde i spåren av #metoo, hösten 2017. Ett medlemsinitiativ inkom år 2020 om att just ta fram en jämställdhetsrapport.

– Under hösten 2017 uppmärksammades fall av kränkningar och sexuella trakasserier i stora delar av samhället och tyvärr även inom centerrörelsen. Partistyrelsen fattade då beslut om en policy för trygg och säker verksamhet som vi nu gjort en grundlig utvärdering av. Vi har också gjort en omfattande genomlysning av vårt jämställdhetsarbete, bland annat genom en enkätundersökning och andra studier, säger Michael Arthursson.

Slutsatserna i detta arbete har sammanfattats i rapporten.

– Som liberalt och jämställdhetssträvande parti är det viktigt för oss att vara transparenta kring dessa frågor. Därför publicerar vi rapporten så att alla som vill kan få ta del av den. Förhoppningsvis kan det inspirera andra partier att göra ett liknande arbete, fortsätter Michael Arthursson.

Av utvärderingen framgår att en mycket stor majoritet alltid känner sig trygga inom centerrörelsen. Två tredjedelar av de tillfrågade medlemmarna känner till den policy som partistyrelsen fattat beslut om och som finns på agendan på samtliga kretsårsmöten. Men det finns tyvärr flera inom centerrörelsen som upplever otrygghet och obehag som bland annat handlar om härskartekniker, oönskad jargong och i vissa fall sexuella trakasserier.

Hur reagerade du när du fick resultatet av enkätundersökningen?

– Det gör mig oerhört beklämd att ett antal av de svarande har upplevt den här sortens kränkningar. De beteenden och missförhållanden som kommer fram i utvärderingen är det mycket angeläget att snabbt förändra, säger Michael Arthursson.

Enligt rapporten finns ett missnöje med hur Centerpartiet har hanterat de anmälningar som gjorts internt?

– Vi behöver helt klart ha en mer tydlig struktur och skärpa våra rutiner för att hantera dessa frågor. Detta ska fungera oavsett om man gör en anmälan lokalt, regionalt eller nationellt. Att kvinnor som blir utsatta för olämpligt beteende i högre grad än män avstår att anmäla händelserna måste vi ändra på. Vi behöver arbeta mycket målmedvetet dels för att förebygga oönskat och olämpligt beteende, dels för att det ska få kännbara konsekvenser, säger Michael Arthursson.

Finns det en uppslutning inom Centerpartiet för att få verkliga förändringar till stånd?

– Ja, det är mycket tydligt såväl från partistyrelsen som i den dialog vi har med centerpartister runt om i landet och med våra syskonorganisationer CUF, Centerstudenter och Centerkvinnorna. För att vi ska lyckas behöver vi öka medvetenheten både om att de här allvarliga beteendena faktiskt förekommer, dels om innehållet i vår policy för en trygg och säker verksamhet. Alla ska veta att oönskat beteende inte är acceptabelt och att anmälningar om sådant tas på mycket stort allvar. Det kan också handla om att de åtgärder vi som parti har att ta till behöver breddas och att vi får klarare rutiner för en handfast hantering av dessa frågor i hela organisationen, säger Michael Arthursson.

Hur kan ni stödja den som utsätts för kränkningar eller annat oönskat beteende?

– Vi behöver göra det väldigt tydligt att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att sådant beteende ska leda till kännbara konsekvenser. Den som blivit utsatt ska vara trygg med vi står på hens sida. Samtidigt behöver vi jobba envist och målmedvetet att få bort sådant beteende från hela centerrörelsen.

– Mer än varannan ung kvinna i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier. Det är ett stort samhällsproblem och det finns överallt, på arbetsplatser, på offentliga platser, i föreningar. Vi har i vår historia varit en kraft för jämställdhet, men inte heller vi är förskonande från dessa samhällsproblem. Vi vill vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor och därför har det här högsta prioritet hos oss.

Hur kommer ni säkerställa att det här faktiskt får effekt, att rapporten leder till förbättring?

– Genom att tillsätta en projektledare för jämställdhetsarbetet som arbetar utifrån en tydlig handlingsplan får de här frågorna ett stort fokus. Genom att sprida kunskap om innehållet i vår policy för trygg verksamhet kan vi öka medvetenheten och engagemanget. Det ska inte råda någon som helst tvekan om att hela Centerpartiet tar de här frågorna på största allvar, och att vi nu arbetar kraftfullt för att få förändringar till stånd, säger Michael Arthursson.

Artikeln upppdaterades 30 mars med den version som godkänts av partistyrelsen 8 februari 2022.