Digital utbildnings- och arbetsmarknad

I dag kan människa och maskin tillsammans lösa problem vi tidigare trodde var omöjliga, med hjälp av ny teknik. Den nya tekniken innebär också att arbetsmarknaden förändras snabbt och då måste människor ges möjligheten att möta de nya förutsättningarna. Då krävs omskolning och kompetensutveckling. Ingen vet i vilken omfattning arbetsuppgifter kommer att påverkas av ny teknik. Men en sak är helt säker, vi kommer alla att påverkas.

Centerpartiet vill:

  • Skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande med digitala lösningar
  • Att skolan utvecklas för att kunna tillmötesgå högre krav från arbetsmarknaden samtidigt som företag arbetar mer med kompetensutveckling.
  • Stärka kompetenser för att kunna hantera den höga graden av automatisering och de nya jobb som skapas med digitaliseringen.

sol-has-bg sol-light-text

Erfarenhet visar att vissa grupper kan påverkas kraftigt av en strukturförändring, samtidigt som andra inte påverkas alls. Om arbetskraften är förberedd på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter så skapar det inte bara fler jobb, det kan också bli en fördel för landet.

Ett livslångt lärande och kompetensutveckling måste stå i fokus

Inte minst under coronapandemin har vi sett att det är viktigt med en infrastruktur för vidareutbildning och kompetensutveckling som är digital i både innehåll och form. Varje person som kan jobba kan tillföra värde, och varje person som förlorar jobbet på grund av automatisering kan bidra i ett nytt jobb. Den stora utmaningen är att ge möjligheter för människor att ställa om från ett gammalt jobb till ett nytt.

Moderna och digitala utbildningsmöjligheter

För att få ett utbildningsväsende som ligger i framkant måste vi bättre dra nytta av den moderna tekniken. Digitala hjälpmedel kan höja resultatet när de används rätt. För att ställa om till en digitaliserad värld måste utbildningssystemet anpassas, och omställningen till en digital arbetsmarknad handlar mycket om kritiskt tänkande och kreativitet liksom att kunna ta informerade beslut när ny teknik ska användas.

Digitaliseringen handlar inte minst om att tjänster i allt högre grad automatiseras. Även inom yrken som kräver längre utbildning som exempelvis läkare och advokater. Jobben försvinner inte men innehållet förändras. Politiken måste ta ett större ansvar för att se till att omställningen kan ske på så bra sätt som möjligt, tillsammans med företagen och den anställde.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.