Digitalisering i skolan

Digitaliseringen är en självklar del av vårt samhälle. Därför behöver skolan förbereda barnen för den verklighet de växer upp i och kommer att jobba i. Digitaliseringen ger möjligheter till utveckling av pedagogik, mindre administration och bättre uppföljning av elevernas utveckling. Det ska användas på ett klokt sätt och utifrån forskningen.

Centerpartiet vill:

  • Att digitaliseringens möjligheter ses i alla delar av utbildningsväsendet.
  • Att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen.
  • Införa spetsklasser på distans.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Den nya tekniken som pedagogiskt redskap

Digitaliseringen av skolan har än så länge främst fokuserat på själva undervisningen, men stora vinster finns genom smartare administrativa system. Det kan underlätta rektorers och lärares analyser och bidra till minskad administration. Med rätt digitala lösningar kan kontinuerlig uppföljning och analys av elevers utveckling, säkra att alla elever ges stöd för att nå sin fulla potential.

Digitala hjälpmedel i klassrummet kan också höja skolresultaten när de används rätt. Studier visar att elever med de rätta digitala hjälpmedlen fortare kan lära sig att läsa och skriva. De kan även vara till nytta för personer med inlärningssvårigheter. De kan även vara till nytta för personer med inlärningssvårigheter.

Öka möjligheter till fjärr- och distansundervisning
Kompetenta lärare är nyckeln till att elever lyckas i skolan. Sverige har brist på lärare och det är ett stort problem. Det är ofta ännu mer påtagligt för skolorna på landsbygden. Därför behöver det finnas andra vägar för att möta skolornas olika behov. En sådan är att lätta upp regelverket för fjärr- och distansundervisning. Det gör att kompetens kan delas mellan skolor, inte bara i Sverige utan i hela världen. Den digitala tekniken, som fjärrundervisning, har öppnat för nya sätt att undervisa. Det får dock inte vara på bekostnad av kvaliteten.

Vi tycker att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen. Vi vill även att kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten, samt ökar kvaliteten och tillgängligheten på kunskap.

Inför spetsklasser på distans
Högpresterande elever över hela landet har svårt att få tillräckligt med utmaningar. Det kan vara svårt att få tillgång till lärare som kan undervisa på högre nivå än skolans vanliga kursplaner erbjuder. Det gäller inte minst i utanförskapsområden och på landsbygden. Begåvade elever ska ha lika stor möjlighet oavsett var de bor i landet. Därför behöver den pågående försöksverksamheten med spetsutbildningar på högstadiet permanentas och byggas ut. För att ge högpresterande elever i hela landet möjlighet att gå en spetsutbildning vill vi att utbyggnaden också sker genom att införa spetsklasser på distans, antingen genom att vissa platser reserveras för distansstudenter eller att vissa skolor får i uppdrag att arrangera spetsutbildning på distans.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.