Mångfald

Sverige är ett land av mångfald. Mångfalden har gjort Sverige till ett rikare land där kulturer, åsikter, identiteter, samt tros- och livsåskådningar utvecklas tillsammans.

Centerpartiet vill:

  • Ta tillvara på mångfalden.
  • Bryta segregationen på svensk arbetsmarknad.
  • Ta krafttag mot hat och hot.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Ta tillvara på mångfalden

Vissa identiteter föds vi in i, som vilka våra föräldrar är eller vilken sexuell läggning vi har. Vissa identiteter väljer vi, som vårt yrke, vilket parti vi röstar på och hur vi engagerar oss i samhället. Och vissa identiteter tillskrivs vi av andra, ofta emot vår vilja, som att vi på grund av vår hudfärg eller kön skulle vara på ett visst sätt.

Med mångfalden kommer också krav på politiken att ta itu med de utmaningar den medför, inte minst för personer som tillhör minoritetsgrupper och andra som möter särskilda utmaningar i samhället.

För Centerpartiet börjar det arbetet med oss själva. Vi strävar efter att bjuda in och ta tillvara på Sveriges mångfald i vårt eget arbete eftersom vi är övertygade om att det leder till bättre resultat. Vi blir bättre på att identifiera och lösa samhällsutmaningar om vi lyckas ta till vara på den bredd av kompetenser och erfarenheter som finns i Sverige.

Bryt den segregerade arbetsmarknaden
Sverige har en segregerad arbetsmarknad. Anställda i kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär. Utrikesfödda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt att den offentliga företagspolitiken i sig inte bidrar till att förstärka stereotypa mönster, som redan finns i näringslivet. Berörda myndigheter, som Vinnova, Almi och Tillväxtverket, måste därför ges tydliga och mätbara mål. Målet ska vara att alla statliga medel för företagande ska fördelas jämställt.

Ta krafttag mot hat och hot
Den politiska debatten har blivit råare. Minoritetsgrupper möter rasism, homofobi och andra typer av hatbrott. Hat, hot och trakasserier mot förtroendevalda och journalister är alltför vanligt förekommande. Den typen av attacker mot förtroendevalda och andra i offentligheten utgör inte bara övergrepp mot de individer som drabbas utan också mot den liberala demokratin i stort. Studier visar att kvinnor är särskilt utsatta, bland annat över nätet. Många kvinnor väljer att lämna politiken till följd av deras utsatthet. Det innebär i praktiken att kvinnors makt inskränks och att deras röster tystas.

Mångfald i stället för kvotering
Kvotering innebär att en position på en arbetsplats eller i en bolagsstyrelse reserveras för en speciell grupp, exempelvis utifrån kön, ålder eller etnicitet. Vi tror att kvotering är fel väg att gå. Vi behöver arbeta bredare och från grunden med att bryta den segregerade arbetsmarknaden och stärka arbetet mot diskriminering.

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.