Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det slår de mänskliga rättigheterna fast. Alla länder har ett ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras. De mänskliga rättigheterna är universella. För oss är det grundläggande.

Centerpartiet vill att:

  • Att alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv och framtid
  • Att alla stater har rätt till självbestämmande och att alla människor har rätt att påverka hur landet de bor i styrs
  • Att den som begår övergrepp mot mänskliga rättigheter ställs till svars i Internationella brottmålsdomstolen, ICC

sol-has-bg

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor, över hela världen. Ingen får till exempel vara slav eller bli torterad. Vi måste ständigt vara på vår vakt för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna inte kränks. Och aldrig blunda när det sker.

De mänskliga rättigheterna är en del av den så kallade folkrätten (det internationella regelverk som gäller mellan länder) och finns med i olika internationella överenskommelser. Mänskliga rättigheter omfattar bland annat rätten till liv, rätten till sina egna tankar och sin trosuppfattning och skydd för familjen. Även frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning och yttrandefrihet är mänskliga rättigheter.

Slå vakt om fungerande rättssystemen

Alla länder har en skyldighet att ta ansvar för att de mänskliga rättigheterna uppfylls i det landets lagar. Det räcker inte med lagar som förklarar landets skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som ser till att lagarna fungerar i praktiken.

Den som begår krigsförbrytelser ska ställas till svars

Människor och länder som begår kriminella handlingar och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna måste ställas inför rätta.

Europadomstolen är unik och sista instans att avgöra rättsläget när det gäller mänskliga rättigheter för alla länder som anslutit sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Medborgare i olika länder kan vända sig till Europadomstolen när de tycker att det nationella rättsväsendet inte tillräckligt skyddat de mänskliga rättigheterna. Det tycker vi är viktigt och bra, inte minst eftersom det ännu inte finns någon författningsdomstol i Sverige.

De människor och länder som begår kriminella handlingar och övergrepp mot mänskliga rättigheter, måste kunna ställas inför rätta. Vi menar att en bra början skulle vara att Internationella brottmålsdomstolen, ICC, får ett kraftfullare mandat att ställa krigsförbrytare inför rätta.

Det finns länder som inte är med i ICC, och när brott mot mänskligheten eller krigsbrott begås i de länderna måste ansvar krävas på annat sätt, exempelvis sanktioner. Straffrihet får aldrig råda. Det är viktigt att dokumentera det som sker och säkra att rätt går före makt.

Värna rätten till självbestämmande

Rätten till självbestämmande är central. Rätten till självbestämmande ska vara vägledande för det internationella samfundet oavsett om det gäller att till exempel stödja kurdernas och västsahariernas rätt till självbestämmande.

Vi vill att Sverige ska driva på för en rättvis och varaktig lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande.

Vi vill också att Sverige inom ramen för folkrätten ska stödja processer som säkerställer kurdernas rätt till självbestämmande.

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.