Kommunalt skatteutjämningssystem

Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Därför är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktig för oss.

Centerpartiet vill:

  • Att skatteutjämningssystemet ses över och förbättras
  • Att gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommunerna
  • Att morötterna för jobb och företagande stärks i systemet

sol-has-bg sol-light-text

För att människor ska kunna bo och leva i hela landet

Skatteutjämningssystemet är viktigt för att upprätthålla likvärdighet i hela landet. Samtidigt ser vi betydande brister i dagens system. Många kommuner i Sverige har det i dag svårt ekonomiskt, med en åldrande befolkning, stora avstånd, sviktande skatteunderlag och hög kommunalskatt. Därför behövs ett mer rättvist utjämningssystem.

Dags att se över hur systemet fungerar i praktiken

Stora delar av skatteutjämningen går i dag till tillväxtkommuner, som i grunden har goda förutsättningar för en stark ekonomi. Därför finns behov av att se över systemet.

Vi vill se ett skatteutjämningssystem som dels utgår från en garanterad servicenivå i hela landet. Dels behöver systemet vara utformat så att det skapar incitament för företagande, jobb och tillväxt. Det måste löna sig för en kommun som gör reformer för att stärka företagsamhet och jobbskapande, snarare än att frånta kommuner deras ansvar för sin ekonomiska politik.

Särskild hänsyn måste tas till kommuner där invånarna lever utspridda

För många av landets glest befolkade kommuner är det dock uppenbart att det finns strukturella förutsättningar som gör det svårt att klara behovet av kommunal service utan ett system för skatteutjämning.

Därför bör gleshet i högre grad beaktas inom ramen för utjämningssystemet.

Generella statsbidrag är oftast bättre än riktade statsbidrag

Länge har vi sett hur regeringar har använt sig av en allt rikare flora av riktade statsbidrag. Detta urholkar i grunden det kommunala självstyret. Eftersom de riktade statsbidragen också måste sökas skapar det svårigheter för små kommuner med begränsade förvaltningsresurser att söka dessa bidrag.

Vi anser därför att statsbidrag som regel bör vara generella.

Nu måste regeringen agera

Hösten 2020 fick Centerpartiet stöd av en majoritet i riksdagen som nu uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att reformera skatteutjämningssystemet.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.