Ekonomi och skatter

Sverige har fantastiska förutsättningar. Vi är ett land vars framgång bygger på handel med hela världen, kreativitet och hårt arbete. Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma chans.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare och billigare att anställa, så fler jobb kan skapas
  • Rusta upp och bygga ut infrastrukturen så hela landet kan växa
  • Sänka skatterna på arbete och göra det dyrare att förstöra miljön

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi driver på för kraftfulla reformer, kombinerat med ordning och reda i statsfinanserna. Då kan fler få ett jobb och tillväxten öka. Det här är nödvändigt för att rusta landet idag och för framtiden.

Det går bra för många i Sverige, men inte för alla. Vi måste bryta klyvningen på arbetsmarknaden. Gapet växer mellan de som har ett jobb och de som inte har det. Stora grupper har inte fått jobb trots en lång högkonjunktur och är i praktiken helt avskurna från arbetsmarknaden. Samtidigt ligger sjuktalen på höga nivåer, med många som har psykiskt relaterade diagnoser. Långtidsarbetslösheten är för hög. Många kommer aldrig in i arbete. Risken finns att en ny bidragsberoende underklass växer fram.

Gör det enklare och billigare att anställa

Kostnaderna måste sänkas för att anställa de som är nya och oprövade på arbetsmarknaden. Det behöver bli billigare för nya småföretag att börja anställa och skapa jobb. Vi behöver sänka skatterna på inkomster så att sänkningen når alla, särskilt de med lägst inkomster. Skattesystemet behöver förenklas och därför har vi föreslagit en bred skattereform. Vi vill se lägre skatter på arbete och istället högre skatter på miljöutsläpp.

Nyanlända och unga utan gymnasieexamen, som inte får jobb med dagens höga ingångslöner, behöver få en andra chans med en ny anställningsform. De behöver under några år tillåtas börja på en något lägre lön för att kunna öka sin inkomst från låga bidrag och börja göra lönekarriär. Sverige behöver fler av de inträdesjobb utan utbildningskrav som finns i grannländer som Danmark och Tyskland.

De stela reglerna på arbetsmarknaden gör att företag inte anställer de som står utanför. Samtidigt vågar anställda inte byta jobb, av rädsla för att bli sist in på nästa arbetsplats. Istället bör en modern trygghet bygga på flexibla regler, kombinerat med starkt stöd för vidareutbildning och kompetensutveckling. Det gör att människor kan ställa om under hela yrkeslivet. För oss är det självklart att det ska spela större roll hur skicklig du är på ditt jobb, snarare än hur länge du har varit anställd.

Vi vill att mycket mer av politiken handlar om hur vi hjälper de små och växande företagen. De har skapat fyra av fem nya jobb på 2000-talet. Därför måste skatter som straffar entreprenörskap och växande företag sänkas och förenklas, så att återväxten av småföretag är stark i hela landet. Vi vill minska på mängden byråkratiska regler för att inte bromsa de nya företagen.

Rusta upp och bygg ut infrastrukturen. Det ska gå att leva och driva företag i hela landet

Klyvningen av svensk ekonomi finns inte bara på arbetsmarknaden utan även inom Sverige, mellan människor och mellan platser. Det finns orter som det har gått väldigt bra för, och orter som har ställts utanför. Både på landsbygden och i städerna.

Det finns både stora städer och byar på landsbygden där jobben blir fler och dit människor flyttar. Men det finns också bruksorter som inte får tillräckligt många nya småföretag när bruket dragit ned, och förorter som skurits av från stadens ekonomiska framgång. Dessa delar av landet som inte lyfter trots brinnande högkonjunktur är helt beroende av reformer: bättre arbetsmarknad och förutsättningar att starta och driva nya företag.

Järnvägen behöver genomgå en verklig upprustning, särskilt de sedan länge eftersatta lokala järnvägsbanorna. Dessutom måste nya stambanor för höghastighetståg börja byggas. Enskilda vägar behöver rustas upp och bredband nå alla hushåll i Sverige. En ekonomi i balans förutsätter också reformer som skapar en grön tillväxt med minskade utsläpp och gifter i vardagen. Den långsiktiga globala tillväxten är beroende av att vi hanterar klimathotet med en snabb omställning bort från fossil energi. Sverige kan och bör visa omvärlden hur jobb och tillväxt går hand i hand med snabbt minskade utsläpp. Tyvärr har istället utsläppsminskningarna i Sverige planat ut de senaste åren. Samtidigt har kraftfulla miljöekonomiska reformer som kan driva på utvecklingen lyst med sin frånvaro. Många hälso- och miljövådliga kemikalier fortsätter att användas och spridas, så att hav, sjöar och vattendrag förorenas.

Omfattande grön skatteväxling som minskar utsläpp och gifter i vardagen

Vi jobbar för en omfattande så kallad grön skatteväxling. Skatten på utsläpp höjs genom att den som förorenar betalar. De pengarna används till att sänka skatten på arbete och företagande. Vi vill ha genomgripande reformer som gör det lönsamt för individen att välja det miljöriktiga alternativet. Ett exempel på det är en grön bilbonus för att köpa de mest miljövänliga bilarna och bonus för att tanka lastbilar med biobränsle.

Lägre inkomstskatter ger ökat självbestämmande och en starkare ekonomi

Vi anser att människor har rätt att bestämma över sitt eget liv och därmed över de pengar de själva arbetat ihop. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta. På sikt stärker det därmed även hela landets ekonomi. Arbete och företagande bygger Sverige. Vi vill därför införa en bred skattesänkning som stimulerar arbetsutbudet i hela ekonomin, men som främst riktar sig till de med de allra lägsta inkomsterna. Genom att rikta in skattesänkningen mot de med lägst inkomster blir det lättare att klara sig på sin lön. Skattesänkningen stärker alltså såväl arbetsmarknadens funktionssätt som den enskildes frihet och makt över den egna ekonomin. Att fler får behålla mer av det de tjänar ökar deras ekonomiska trygghet och deras självbestämmande.

I Sverige är skatterna på arbete och specialisering höga i ett internationellt perspektiv. Höga inkomster beskattas högt i förhållande till beskattningen av lägre inkomster.

En av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad är att allt fler kommer att behöva arbeta allt längre. Vi vill därför införa ett förstärkt jobbskatteavdrag för alla som är över 64 år.

Vi har medverkat, i regeringsställning och i opposition, till att sänka skatten för pensionärer i flera steg.

Ansvarig talesperson

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.
Emil Källström
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Västernorrlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.