Ordning och reda i statsfinanserna

Sveriges finanspolitiska ramverk, med den ordnade och strama budgetprocessen, har tjänat Sverige väl och har länge varit en garant för ekonomisk stabilitet. Men under de senaste åren har respekten för det finanspolitiska ramverket urholkats. För att Sverige ska stå starkt rustat inför framtiden behövs återigen ordning och reda i statsfinanserna.

Centerpartiet vill:

  • Att vi återgår till ordning och reda i finanspolitiken
  • Värna det finanspolitiska ramverket
  • Stärka utgiftstaket i budgetprocessen

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Sverige behöver ordning och reda i statsfinanserna. Dagens finanspolitiska ramverk etablerades efter 1990-talskrisen och har sedan dess skapat förutsägbarhet och transparens, säkerställt god hushållning med skattemedel och gjort det möjligt att agera kraftfullt i kris. Tack vare det finanspolitiska ramverket klarade Sverige sig genom både den senaste finanskrisen och hade möjlighet att agera resolut under pandemin.

För att stå rustade inför framtida kriser är det viktigt att politiken inte urholkar respekten för det finanspolitiska ramverket, utan värnar det system som bygger Sveriges ekonomi stark.

Ett starkt finanspolitiskt ramverk

Regering och riksdag måste kunna agera fort när kriser kräver det, men det är samtidigt avgörande att den möjligheten inte missbrukas. Tyvärr har grunderna för våra starka offentliga finanser utmanats på senare år – genom ofinansierade utskottsinitiativ, otaliga extra, om än i många fall nödvändiga, ändringsbudgetar och stegvisa praxisförskjutningar.

Vi behöver ställar högre krav på hur och när extra ändringsbudgetar och budgetpåverkande utskottsinitiativ ska få användas, för att se till att dessa används sparsamt och endast för utgifter som är akuta.

Stärk utgiftstaket i budgetprocessen

Utgiftstaket finns på plats för att främja en återhållsamhet med statens utgifter och motverka en ohållbar ökningstakt. Efter 1990-talskrisen bidrog taket till att sänka de statliga utgifterna mot en mer hållbar nivå, men sedan dess har det tyvärr förlorat mycket av sin styrande roll. Därför vill vi nu stärka utgiftstaket så att det återigen kan bli styrande för budgetprocessen.

Ge finanspolitiska rådet ett starkare mandat

En opartisk granskning av hur det finanspolitiska ramverket efterlevs är en förutsättning för att ramverket upprätthålls över tid. Här har finanspolitiska rådet i dag en viktig roll. För att se till att rätt verktyg finns på plats vill vi att det ska göras en översyn av rådets direktiv och befogenheter, särskilt när det gäller möjligheterna att utkräva ansvar när ramverket inte följs.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.