Bioenergi

Biodrivmedel och biobränslen är förnybara och hållbara alternativ som kan ersätta fossila bränslen som kol, olja och naturgas. För att ersätta Putins smutsiga energi behöver vi kraftigt öka produktionen och användningen av rena och hållbara biodrivmedel. Genom produktion av bioenergi tar man även vara på avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. Det kan handla om matavfall som blir biogas eller skogsrester som blir förnybara drivmedel, el och värme i ett kraftvärmeverk. Det ger jobb, inkomster och ökad försörjningstrygghet i hela landet. Centerpartiet vill se en ”Tanka svenskt!”-modell – ett paket bestående av flera förslag som är bra för klimatet och landsbygden och som samtidigt skulle innebära ett lägre bränslepris vid pump.

Centerpartiet vill:

  • Öka utbudet av biobränslen.      
  • Sänka reduktionspliktsavgiften.
  • Ta bort koldioxidskatetn för biobränslen inom reduktionsplikten.
  • Sänka momsen på biobränslen till den lägsta nivån.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Biodrivmedel – en vinst för klimatet, jobben och försörjningstryggheten

Bioenergi är energi från biomassa, som kommer från befintligt skogsbruk och jordbruk. Bioenergi är en viktig del av det svenska energisystemet, och vi i Centerpartiet har i decennier varit drivande för såväl en ökad produktion som användning av bioenergi.

För att klara målet om 100 procent fossilfritt energisystem till 2040 spelar bioenergi en viktig roll, inte minst i kraftvärmen.Sverige är ett föregångsland inom EU när det gäller biodrivmedel. Trots ökande eldrift och effektivare motorer finns det i dag, och kommer under många år framöver finnas kvar, fordon som går på bensin eller diesel. Varje liter fossil bensin eller diesel som ersätts med hållbara biodrivmedel är en vinst för klimatet. Därför behöver det bli enklare att tanka rena biodrivmedel och möjligheten att konvertera befintliga bilar till mer hållbar framdrift måste öka.

Biogas är ett viktigt alternativ för att ersätta naturgasen. Den är både förnybar och resurseffektiv eftersom den framställs från bl.a. gödsel och matavfall. Centerpartiet vill kraftigt öka biogasproduktionen för att snabbt bidra med nya, hållbara alternativ till den ryska gasen.

Sänka momsen på biobränslen till den lägsta nivån.
Centerpartiet vill se över möjligheten att ändra momssatsen på biobränslen så att den ligger på den lägsta möjliga momssatsen.

Öka utbudet av biobränslen.
Vi vill se en omfattande strategisk reserv av biobränsle som är producerad av svensk råvara, motsvarande hälften av dagens dieselkonsumtion. Staten bör i nästa steg upphandla och ställa krav på att den säljs billigt vid pump.

Sänka reduktionspliktsavgiften.
I reduktionsplikten finns en sanktionsavgift för de aktörer som inte uppnår den föreskrivna inblandningen, som idag uppgår till 5,04 kr/kg CO2. Denna avgift har kommit att få en prissättande funktion på marknaden snarare än alternativkostnad för att leva upp till reduktionsplikten. Vi föreslår att avgiften sänks till 3,20 kr/kg CO2.

Ta bort koldioxidskatten för biobränslen inom reduktionsplikten.
Vi vill skattebefria biobränslen inom reduktionsplikten.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.