Bioenergi

Biodrivmedel och biobränslen är förnybara och hållbara alternativ som kan ersätta fossila bränslen som kol, olja och naturgas. För att ersätta Putins smutsiga energi behöver vi kraftigt öka produktionen och användningen av rena och hållbara biodrivmedel. Genom produktion av bioenergi tar man även vara på avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. Det kan handla om matavfall som blir biogas eller skogsrester som blir förnybara drivmedel, el och värme i ett kraftvärmeverk. Det ger jobb, inkomster och ökad försörjningstrygghet i hela landet.

Centerpartiet vill:

  • Kraftigt öka den svenska produktionen av biodrivmedel genom att inför ett långsiktigt produktionsstöd för ny produktion av biodrivmedel .
  • Slopa skatten för de biodrivmedel som blandas in i reduktionsplikten för att sänka priset på drivmedel.
  • Fördubbla produktionen av biogas till 2030 och bredda användningen.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Biodrivmedel – en vinst för klimatet, jobben och försörjningstryggheten

Bioenergi är energi från biomassa, som kommer från befintligt skogsbruk och jordbruk. Bioenergi är en viktig del av det svenska energisystemet, och vi i Centerpartiet har i decennier varit drivande för såväl en ökad produktion som användning av bioenergi.

För att klara målet om 100 procent förnybart energisystem till 2040 spelar bioenergi en viktig roll, inte minst i kraftvärmen.Sverige är ett föregångsland inom EU när det gäller biodrivmedel. Trots ökande eldrift och effektivare motorer finns det i dag, och kommer under många år framöver finnas kvar, fordon som går på bensin eller diesel. Varje liter fossil bensin eller diesel som ersätts med hållbara biodrivmedel är en vinst för klimatet. Därför behöver det bli enklare att tanka rena biodrivmedel och möjligheten att konvertera befintliga bilar till mer hållbar framdrift måste öka.

Biogas är ett viktigt alternativ för att ersätta naturgasen. Den är både förnybar och resurseffektiv eftersom den framställs från bl.a. gödsel och matavfall. Centerpartiet vill fördubbla biogasproduktionen till 2030 för att snabbt bidra med nya, hållbara alternativ till den ryska gasen.

Mer biodrivmedel borde tillverkas i Sverige

Av de biodrivmedel som Sverige använder i dag, produceras bara en liten andel i Sverige, medan den allra största mängden importeras. Att det inte tillverkas mer biodrivmedel i Sverige beror på att det varit osäkert, för dem som tillverkar, vilka regler som gäller. Sverige har bra förutsättningar att producera hållbara biodrivmedel för bilar, lastbilar, flyget och sjöfarten. Till exempel genom restprodukter från pappers- och massatillverkning. Vi vill att den inhemska produktionen av biodrivmedel ska öka och vill därför se tydliga styrmedel för att det ska ske.

Gör förnybara drivmedel konkurrenskraftiga

För att öka inblandningen av biodrivmedel är det viktigt att den reduktionsplikt som införts för våra vägtransporter är ambitiös, tydlig och förutsägbar. Reduktionsplikten innebär ett skarpt krav på att bensin och diesel måste innehålla en viss inblandning av förnybara bränslen. Det är också oerhört angeläget att förnybara drivmedel är konkurrenskraftiga , till exempel genom skattenedsättningar.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.