Elnät

Det svenska stamnätet är ett av de äldsta i Europa och det kommer att krävas stora investeringar för att säkerställa att elen når dit den behövs. Vi behöver bygga ut det svenska elnätet för att tillgodose en ökad efterfrågan på el, men det ska göras på rätt sätt och med teknik som gör så lite intrång i landskapet som möjligt. Ny teknik skapar dessutom helt nya förutsättningar, som gör att vi minskar behovet av helt nya elnät. Sådan teknik vill vi satsa på.

Centerpartiet vill:

  • Se över befintlig lagstiftning för att möjliggöra investeringar i smart teknik som minskar behovet av nya elledningar.
  • Bygga ut elnätet proaktivt och ta höjd för expansion i dimensioneringen.
  • Att marksnål teknik används i högre grad och att ersättningarna för intrång förbättras.

sol-has-bg sol-light-text

Anpassa lagstiftningen till nya tekniker

Flaskhalsar i elnäten får inte bli en flaskhals för omställningen. Vi har länge förespråkat att lagar och regler ska vara i fas med teknikutvecklingen.

Sverige har kapacitetsbrist. En stor del av vår elproduktion sker i norra Sverige medan den stora elanvändningen sker i södra Sverige. Det betyder att mycket el behöver transporteras från norr till söder. Det finns i dag inte tillräckligt med utrymme i näten för att göra detta, vilket bland annat kräver investeringar för att rusta upp nätet och skala upp överföringsförmågan – det vill säga förmågan att transportera elen dit den behövs.

Vi föreslår en förändring i ellagen och elnätsregleringen för att göra det möjligt för andra investeringar än traditionella nätinvesteringar.

Dessutom vill vi att smarta tjänster, såsom flexibilitetstjänster, lönar sig mer. Flexibilitetstjänster ökar elnätens kapacitet utan att investeringar görs i nät, där ledtiderna för att bygga ut kan vara långa. Detta kan också innebära minskade kostnader för kunden.

Bygg ut näten innan det är fullt och med plats för tillväxt

Vi vill att ansvariga myndigheter får i uppdrag att bygga nät proaktivt, det vill säga redan innan det är fullt i nätet. I dag byggs nya nät först när det uppstår en bristsituation. Vi måste förutse sådana situationer och agera innan problem uppstår.

Vi vill också att man i högre grad överdimensionerar de ledningsdragningar som görs, inte minst mot bakgrund av att det tar lång tid att bygga nya ledningar. I omställningen måste vi ligga steget före.

Använd marksnål teknik när det är möjligt

Att bygga ut elnätsinfrastrukturen kan ha stor påverkan på den fysiska miljön. Där förutsättningarna tillåter vill vi se att marksnål teknik används i högre grad. Då kan det också få kosta lite mer.

Det innebär också att vi värnar andra samhällsviktiga mål, som en ökad livsmedelsproduktion eller en växande skog, om vi slipper ta stora ytor i anspråk för nya ledningar. Vi anser också att ersättningsnivåerna vid markintrång bör ses över och att även närboende som inte är markägare ska få ersättning.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.