DAGS FÖR EN NY ENERGIÖVERENSKOMMELSE

Ska vi klara klimatkrisen och öka elproduktionen måste fokus ligga på lösningar. Centerpartiet vill se en ny energiuppgörelse över partigränserna – som minskar utsläppen, bygger ut det förnybara och stärker hela elsystemet. Såväl elkonsumenterna som näringslivet förtjänar långsiktiga spelregler.

Centerpartiet vill:

  • Se en ny, bred och långsiktig energiöverenskommelse över partigränserna
  • Att Sverige får ett robust elsystem som bidrar till att klara klimatutmaningen

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill se följande reformer:

 

Rusta för en större efterfrågan på el

Vårt energisystem måste stå rustat för ett större elbehov i framtiden, med utgångspunkt i Sveriges energipolitiska mål. Vi vill att det tas fram ett konkret planeringsmål för att elsystemet år 2040 ska kunna inrymma minst 300 TWh utan kapacitetsproblem.

Effektivisera tillståndsprocesserna

Dagens tillståndsprocesser blir alltför ofta en flaskhals för ny elproduktion. Tillståndsprocesserna behöver kraftigt kortas, bli mer rättssäkra och förutsägbara för att möta den ökade efterfrågan på el.

Öka den lokala acceptansen för elproduktion

Tyvärr finns ett återkommande motstånd mot ny lokal kraftproduktion, som till exempel nya vindkraftverk. Vi vill därför regionalisera fastighetsskatten för elproduktionsanläggningar, tillsammans med nya former för ersättning som inte bara når markägaren utan också det kringliggande samhället.

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft måste påskyndas

Havsbaserad vindkraft har möjlighet att kraftigt stärka Sveriges elförsörjning, inte minst i områden som södra Sverige där det finns stora elbehov. En utbyggnad skulle kunna fördubbla elproduktionen många gånger om – då krävs en starkare politisk ambition.

Elnäten behöver stärkt överföringsförmåga

Överföringsförmågan i våra elnät är inte tillräcklig, vilket innebär att elen inte når dit den behövs idag. För att lösa problemet behövs tydligare politiska direktiv så att vi kan bygga ut näten snabbare, och innan en bristsituation uppstår. Vi behöver också öka användningen av flexibilitetstjänster så att det finns plats för tillväxt.

Lägre skatter på el för konsumenter, på lång sikt

Idag är skatten på el en alltför stor del av elpriset – så även om man investerat i att minska sin elkonsumtion får man höjt elpris. Centerpartiet vill på sikt därför sänka skatten på el för slutkonsumenten, och man ska också enklare kunna styra priset på sin faktura genom att öka den så kallade användarflexibiliteten. Dessutom måste det bli mer lönsamt att exempelvis ladda sin elbil på natten, därför vill vi att kunders elförbrukning mäts och debiteras timvis.

Det behövs mer energieffektiviseringar

Att använda energin mer effektivt är ett av de snabbaste sätten att minska elkostnaden och helt nödvändigt för att möta efterfrågan på elenergi. Det måste bli enklare och mer lönsamt för både hushåll och företag att investera i åtgärder som bidrar till en effektivare energianvändning.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.