Kärnkraft

För att klara klimatomställningen krävs alla fossilfria kraftslag, samtidigt som det är logiskt att fokusera på de kraftslag som är billigast och går att bygga snabbast. Det är tydligt att kärnkraften kan komma att utgöra en del även av det framtida energisystemet. Det bygger dock på att den, likt alla andra energikällor, fullt ut kan bära sina egna kostnader. Kärnkraften ska inte subventioneras.

Regeringens fokus på kärnkraft är alldeles för ensidigt. Sverige behöver mer el här och nu. Att regeringen väljer att presentera en plan för kärnkraft, istället för en plan för elektrifiering, är inget annat än oansvarigt. Företagen och hushållen vill ha mer elproduktion och lägre elpriser här och nu, inte 2035.

Centerpartiet vill:

  • Att målet om 100 procent fossilfri elproduktion till 2040 ändras till ett mer ambitiöst mål om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040.
  • Ge Svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut ledningskapaciteten för att öka effekten från befintlig kärnkraft
  • Att kärnkraften ska bära sina kostnader, utan statliga stöd
  • Att en ny energiöverenskommelse görs, för långsiktiga spelregler framåt

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Låt marknaden bestämma om den vill investera i nya kärnkraftverk

Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett decennium, varit fri att göra det. Vi anser inte att svenska skattebetalare ska bekosta ny kärnkraft genom statligt stöd.

För att klara klimatomställningen krävs alla fossilfria kraftslag. Centerpartiet har presenterat en färdplan för att klara framtidens elbehov. Receptet där är enkelt – vi behöver mer av allt, men ska särskilt satsa på de kraftslag som går snabbast och billigast att bygga ut. Och vi ska göra det enklare och billigare för alla hemma i stugorna att ställa om och minska sin energiförbrukning.

Centerpartiet är inte emot nya kärnkraftsreaktorer om det finns investeringsvilja. All kraft behövs för att klara framtidens energibehov. Men framförallt behöver elproduktionen öka mycket snabbt, och därför är både vind- och solenergi det som branschen själva vill investera i.

Med tanke på hur lång tid det tar att bygga ny kärnkraft kan inte nya reaktorer på kort sikt ersätta fossil energi från Ryssland. Det går inte heller att återstarta nedlagda reaktorer, men däremot är det möjligt att producera mer el i de reaktorer som redan är igång i Sverige.

Kärnkraften måste stå på egna ben och kostnader

För oss är det helt grundläggande att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader. Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är fri att göra det. Kärnkraftsaktörer ska alltid själva bära kostnaderna för säkerhet, avfallshantering och olycksförsäkring, vilket bland annat kräver kraftigt ökade avsättningar för avfallshantering. Som för alla övriga kraftslag har staten ett ansvar att ansluta ny kraft till elnätet. Det ska dock inte finnas några särskilda subventioner för kärnkraft, vare sig i form av produktionsstöd, kreditgarantier eller övertagande av avfalls- eller olyckskostnader.

Nya typer av kärnkraft är upp till marknaden

Tekniken för fjärde generationens kärnkraft är inte kommersialiserad i stor skala. Kostnaderna är ovissa, men troligtvis höga. Kärnkraften står fortfarande inför stora tekniska utmaningar och kan inte ersätta ett geologiskt slutförvar eftersom det uppstår restprodukter som kommer behöva lagras under lång tid. De fördelar med kortat slutförvar, som fjärde generationens kärnkraft för med sig, är en avfallsfråga och bör bekostas av dem som orsakar avfallet.

I takt med att forskningen kring och utvecklandet av små modulära reaktorer fortgår anser Centerpartiet att det är klokt att bestämmelsen i miljöbalken om begränsningen om tio reaktorer i samtidig drift har tagits bort. Det viktiga är inte om det finns fem små reaktorer eller en stor vid Oskarshamns, Ringhals eller Forsmarks kärnkraftverk.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.