Solenergi

Mängden energi som når jorden varje dag från solen motsvarar 15 000 gånger världens energiförbrukning. Genom att ta tillvara mer solenergi och omvandla den till el minskar vi utsläppen från fossila energikällor och elektrifieringen kan underlättas. De senaste åren har det blivit allt billigare att producera solel. Men utvecklingen i Sverige går fortfarande för långsamt. Vi vill att det ska bli både lättare och mer lönsamt för dig som vill ta tillvara på solenergin och omvandla till el, eller att äga andel från en solcellsanläggning.

Centerpartiet vill:

  • Öka produktionen av solel i Sverige, från cirka 1,5 TWh idag till 30 TWh år 2030.
  • Andelsägare i solcellsanläggningar ska ges samma villkor som villaägare.
  • Minska regelkrånglet och avskaffa energiskatten för dig som använder din egenproducerade solenergi.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Politik som ger effekt på klimatet

Det finns en stor potential att öka den svenska produktionen av solel. I dag är energislaget kraftigt underutnyttjat och solenergin står bara för omkring en procent av landets elproduktion. Nu behövs en mångdubbling av solelsproduktionen, genom fler solceller på tak, fasader och mark som kan byggas ut snabbt.

Inför ett planeringsmål om 30 TWh år 2030

Trots en mycket snabb tillväxt står solenergi fortfarande bara för mindre än en procent av landets elproduktion. Det finns dock potential för en mångdubbling av solelsproduktionen i Sverige, genom fler solceller på tak, fasader och mark, de kommande åren. Detta är investeringar som kan ske snabbt och som omgående kan öka den svenska elproduktionen och pressa elpriset. Ett planeringsmål bör därför slås fast för att de närmsta åren öka produktionen av solel, från cirka 1,5 TWh idag till 30 TWh år 2030. En strategi för att nå målet bör tas fram omgående.

För att uppnå detta krävs att regler och villkor som hindrar utbyggnaden görs om. Andelsägare i solcellsanläggningar bör, på samma sätt som villaägare, ges förmånliga villkor för den produktion som motsvarar den egna konsumtionen. Idag finns det många stora tak som bara delvis täcks av solceller, eftersom det räcker för det aktuella hushållets behov.

Det gröna avdraget bör utvidgas till att gälla investeringar i andelsägande. På så sätt skulle exempelvis grannar gemensamt kunna investera i att installera solceller över stora ladugårdstak. Bostadsrättsföreningar bör få samma möjligheter till gröna avdrag som enskilda för att installera solceller. Solceller bör också generellt bygglovsbefrias och anslutningsavgifter hållas nere. Tillståndsgivningen för solcellsparker bör förenklas.

Slopa skatten helt för egenanvändning av solel

För att öka den närproducerade elproduktionen vill vi helt slopa skatten för egenanvändning av solel. Vi vill också att privatpersoner ska få sälja sitt överskott av solel till grannarna. Därför vill vi också att det ska bli lättare att dra ledningar för att dela på solelen. Det innebär att ditt hus kan drivas av el från grannens solcellsanläggning, eller solcellerna i den lokala parken. På så sätt bygger vi solceller där det finns som mest sol.

Inför ett mål för solceller på offentliga byggnader

Offentliga tak utgör en stor potentiell resurs. Det ska finnas ett mål för solceller på offentliga byggnader i Sverige.

De offentliga taken behöver ses som en strategisk resurs för elproduktion. Vi vill därför se nationella målsättningar, riktlinjer och vägledningar för hur Sveriges städer bättre ska utnyttja sina takytor.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.