Vindkraft

För att möta ett växande elbehov i Sverige kommer den havs- och landbaserade vindkraften vara central. Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver vindkraften få goda förutsättningar. Sverige har stor potential att öka andelen vindkraft ytterligare.

Centerpartiet vill:

  • Snabba på utbyggnaden av vindkraft för att se till att Sverige kan möta det ökande elbehovet, inklusive havsbaserad vindkraft
  • Att fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter ska gå tillbaka till regioner och kommuner, och ge närboende som påverkas ersättning
  • Förbättra samexistensen mellan Försvarsmaktens intressen och vindkraften

sol-has-bg sol-light-text

Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige

Vindkraften kommer inom kort producera mer el än kärnkraften i Sverige, och producerar också mest på vintern när elen behövs som bäst.

Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige

Vindkraften kommer inom kort producera mer el än kärnkraften i Sverige, och producerar också mest på vintern när elen behövs som bäst.

Vindkraft är ett rent och förnybart energislag som byggts ut i snabb takt. Målet för förnybar el till år 2030 nåddes tio år i förtid, och vindkraftsutbyggnad kan nu ske helt utan ekonomiskt stöd. Prognoser visar att elproduktionen från vindkraft kommer att fördubblas de närmaste fyra åren, med stor potential att exportera stora mängder förnybar energi som också kan göra klimatnytta i våra grannländer.

Genom energiöverenskommelsen från 2016 har vi varit med och sett till att andelen förnybar energi ökat i Sverige. Det är bra och kommer göra att bland annat vindkraften kan byggas ut ytterligare. Vi kan ändå inte nöja oss, utan måste fortsätta jobba för att den förnybara energiproduktionen ska kunna fortsätta att växa. Det vill vi göra genom tydliga delmål för ökad förnybar energi och energieffektivisering.

Vi vill särskilt se att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft stärks. Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar för att kunna bygga ut den havsbaserade vindkraften, men den bristande politiska viljan gör att vi hamnar långt under potentialen. Centerpartiet vill att regeringen snarast godkänner de ansökningar som står på kö, samt ser över lagarna som hämmar nya investeringar och skapar osäkerheter för företagen.

Kommuner och regioner ska gynnas ekonomiskt av vindkraftverken

Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för de som bor i kommunerna. Det är också därför som vi sedan länge förespråkat att regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter. Detta skulle skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunen och bidra till den lokala utvecklingen. Vi tycker också det är rimligt att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft.

En bättre samexistens mellan Försvarsmakten och vindkraften

Det är olyckligt att Försvarsmakten och luftfartsverket i flera fall sätter stopp för utbyggnad av förnybar elproduktion, särskilt eftersom tekniska lösningar finns tillgängliga för att tillmötesgå anledningar till att projekten hindras. Vi vill hellre se att krav ställs på den teknik som används, istället för förbud och tungrodda utredningar. Vi vill se en förbättrad samexistens mellan Försvarsmaktens intressen och den förnybara energiproduktionen.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.