Vindkraft

För att möta ett växande elbehov i Sverige kommer den havs- och landbaserade vindkraften vara central. Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver vindkraften få goda förutsättningar. Sverige har stor potential att öka andelen vindkraft ytterligare.

Centerpartiet vill:

  • Snabba på utbyggnaden av vindkraft, inklusive havsbaserad vindkraft, för att se till att Sverige kan möta det ökande elbehovet.
  • Att fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter ska gå tillbaka till regioner och kommuner, och ge närboende som påverkas ersättning.
  • Inför villkorade tillstånd för ny vindkraft från Försvarsmakten.

sol-has-bg sol-light-text

Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige

Vindkraften kommer inom kort producera mer el än kärnkraften i Sverige, och producerar också mest på vintern när elen behövs som bäst.

Vindkraft är ett rent och förnybart energislag som byggts ut i snabb takt. Målet för förnybar el till år 2030 nåddes tio år i förtid, och vindkraftsutbyggnad kan nu ske helt utan ekonomiskt stöd. Prognoser visar att elproduktionen från vindkraft kommer att fördubblas de närmaste fyra åren, med stor potential att exportera stora mängder förnybar energi som också kan göra klimatnytta i våra grannländer.

Ett hinder för utbyggnaden av klimatsmart elproduktion är att många människor, orter och kommuner känner sig som förlorare. De upplever att de bara får nackdelarna av ökad elproduktion, som exempelvis ingrepp i den lokala miljön, men inga direkta fördelar. Det skapar en motvilja mot inte minst utbyggd vindkraft.

För att fler ska kunna bli vinnare på klimatomställningen, och vilja bidra till utbyggnaden av mer elproduktion, krävs fungerande ersättningssystem för markägare, närboende och kommuner. Givet att sådana ersättningssystem finns på plats, skapas också förutsättningar för att förändra, förenkla och snabba på tillståndsprocesserna för utbyggnaden. Inte minst handlar det om att närliggande erbjuds rätt till inlösen till marknadsmässiga villkor, eller ska få ersättning baserad på närhet till vindkraftverket.

Därtill finns det många förändringar som skulle öka den lokala acceptansen genom att minska störningar, som exempelvis smartare varningsljus på vindkraftverk, som bara slås på när flygplan närmar sig.

Vi vill särskilt se att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft stärks. Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar för att kunna bygga ut den havsbaserade vindkraften, men den bristande politiska viljan gör att vi hamnar långt under potentialen. Centerpartiet vill att regeringen snarast godkänner de ansökningar som står på kö, samt ser över lagarna som hämmar nya investeringar och skapar osäkerheter för företagen.

Kommuner och regioner ska gynnas ekonomiskt av vindkraft

Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för de som bor i kommunerna. Det är också därför som vi sedan länge förespråkat att regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter. Detta skulle skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunen och bidra till den lokala utvecklingen. Vi tycker också det är rimligt att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft.

Inför villkorade tillstånd för ny vindkraft från Försvarsmakten

Sverige bör likt Danmark och Storbritannien införa villkorade tillstånd för ny vindkraft från Försvarsmakten, där Försvarsmakten redogör vad som krävs för att godkänna istället för att bara ge sitt godkännande eller nekande. Myndigheter som berörs bör samlas i ett permanent råd, inklusive Försvarsmakten, som löpande ansvarar för att samverka för att snabbt få fram godkännanden.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.