Regelförenklingar för företag

Att minska regelbördan för svenska företagare är A och O för oss. Servicekulturen hos svenska myndigheter är på många ställen god, men måste utvecklas och förbättras. Vi vill att myndigheterna ska agera på ett sätt som minskar väntetider.

Centerpartiet vill:

  • Göra de fungerande regellättnader som införts under coronapandemin permanenta
  • Förstärka Regelrådet så att det får ökade befogenheter, för att minska den offentliga byråkratin
  • Se över systemet med överklaganden så att det blir mer effektivt

sol-has-bg sol-light-text

Minska regelkrånglet

Det kommer ständigt nya regler som påverkar företagen, dessa måste hållas så enkla som möjligt. För att den totala regelbördan ska vara hanterbar behöver gamla regler som inte längre behövs sorteras ut, och andra regler förenklas. Regelverken måste också ta större hänsyn till småföretags villkor. Dessutom är det viktigt att EU-regler införs på ett så enkelt sätt som möjligt.

Det är viktigt att man nu i återställningsfasen utvärderar de nya rutinerna och håller kvar det positiva. Om det krävs ny lagstiftning för detta så ställer sig vi oss positiva till en sådan översyn.

Förstärk Regelrådet

Vi har i vår budgetmotion för år 2024 tydligt aviserat att det ska finnas pengar för att driva en offensiv regelförenklingspolitik. Vi vill se en förstärkning av Regelrådet.

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Vi vill därför att Regelrådet får ökade resurser och befogenheter.

Överklagan av offentliga upphandlingar får inte sättas i system

I dag ser vi att det på sina håll är satt i system att överklaga offentliga upphandlingar. Detta leder till friktion och förseningar och fördyringar.

För att komma till rätta med problemet krävs en bred översyn av upphandlingslagstiftningen för smidigare och mer förutsägbara processer. Vi vill därför att systemet med överklaganden ses över för att bli mindre resurskrävande för alla inblandade parter.

Gör myndigheterna mer kundvänliga

Vi vill se att våra myndigheter arbetar mer med service och bättre kundbemötande i sina uppdrag. Därför vill vi se tydliga direktiv om detta i regleringsbreven till myndigheterna.

Ansvarig talesperson

Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice gruppledare. Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.