Centerpartiet lokalt

Terrorism

Alla former av uttryck för våldsbejakande extremism är farliga. Inom den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, vit makt-miljön och den autonoma vänstermiljön finns det människor som kan utgöra ett hot mot andra eller mot samhället.

Centerpartiet vill:

  • Kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terror
  • Att Sverige har en stark beredskap mot terror samtidigt som vi värnar om demokratiska rättigheter
  • Förbjuda offentliga medel till organisationer som sprider våldsbejakande budskap
  • Arbeta förebyggande för att hindra människor från att radikaliseras

Terrorism

2010 drabbades Stockholm av en självmordsbombare och händelserna i april 2017 visar alla tecken på att vara ytterligare ett terrordåd. Vi måste göra allt vi kan för att det inte händer igen.

Extremism, terrorism och antidemokratiska strömningar måste motverkas på flera plan. Dels genom att resor för att strida med av EU eller FN terrorlistade organisationer och även förberedelse, finansiering och rekrytering till detta ska vara kriminaliserat, men också genom att arbeta långsiktigt och förebyggande genom ett ökat samarbete mellan till exempel civilsamhälle, skolor, SÄPO, polis och kommuner. Samhället måste tydligt visa sitt avståndstagande mot extremism och terrorism genom att straffa terrorbrott, både de som begås här och de som begås i andra länder.

Yttrandefriheten är grundläggande och varje människa har rätt att uttrycka sina åsikter, men i de fall dessa åsikter manar till våld, krigsbrott och terror ska inte det offentliga vara med och stödja det. Vi vill hindra att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer.

Bevisningen blir ofta svår när det gäller kriminella handlingar som har begåtts i ett krisområde eftersom det oftast inte finns varken vittnen eller någon annan typ av bevisning. Vi vill därför kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer. Förslaget innebär att en åklagare inte behöver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att bevisa samröre för en fällande dom.

Kriminalisera stödjande av terror

Konflikter och åsiktsskillnader ska lösas med demokratiska beslut. Att stödja terrorism kan därför aldrig accepteras i ett demokratiskt rättssamhälle. Vi vill kriminalisera stödjande av terrorism. En kriminalisering av stödjande av terrorism bör inkludera bland annat att skicka pengar eller vapen eller att dela information med en terrorgrupp.

Idag står vi också inför cyberhot och en risk för terrorism. Informationssäkerheten är viktig och har betydelse för hela samhället. Därför tycker vi också att det behövs en strategi för hur detta säkras.

När det kommer till terrorhot tycker vi att det är bra om det finns ett visst samarbete mellan Försvarsmakten och Polisen. I ett sådant samarbete måste de olika myndigheternas roller vara tydligt definierade. Dessutom är det viktigt att alla insatser som görs för att skydda medborgarnas säkerhet hela tiden vägs mot grundläggande principer för att skydda den enskilda människans personliga integritet.

Det är ett allvarligt problem att svenska medborgare strider utomlands för terrorlistade organisationer. De hotar andras liv, riskerar sina egna och utgör också en potentiell säkerhetsrisk när de återvänt till Sverige. Många av de handlingar som begås är redan kriminaliserade, men vi behöver ta fler steg för att förhindra människor från att resa.

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson