Skog

Den svenska skogen ger inte bara underbara promenader. Den skapar också jobb och pengar. Vi måste ta hand om skogen, så att både miljö och produktion skyddas. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogsägarna. Vi vill förenkla reglerna för skogsbruken.

Centerpartiet vill:

  • Skydda rätten att äga och bruka skog
  • Att när markägare tvingas avstå från att bruka sin mark, ska de få rimligt betalt
  • Följa upp så att tillräcklig hänsyn tas till natur- och kulturmiljövärden när man avverkar skog

sol-has-bg sol-light-text

Enkla regler för skogen

Vi behöver enkla men tydliga regler för skogen. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför tror vi på frihet under ansvar.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger också förnybar energi, som vi behöver för att möta klimathoten. Därför behöver skogsnäringen få rätt förutsättningar framöver.

När Centerpartiet satt i Alliansregeringen arbetade vi för att Sverige skulle utveckla ett nationellt skogsprogram som tar hänsyn till skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Nu är ett nationellt skogsprogram på plats och det är viktigt att fylla detta med kraftfulla handlingsplaner som tar tillvara på skogen och skogens alla värden. På så sätt blir det ännu tydligare hur skogen kan vara en del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en biobaserad samhällsekonomi. Det nationella skogsprogrammet lägger också en grund för skogsnäringens framtid, med bland annat jobb och hållbar tillväxt runt om i landet.

Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det som man äger, det förvaltar och vårdar man också. För oss är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Därför anser vi att den svenska skogen även i fortsättningen ska vårdas och brukas enligt principen ”frihet under ansvar”. Vi tror att det är möjligt att utveckla skogsnäringen, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Viltskador och granbarkborreangrepp orsakar skador för miljarder inom skogsnäringen, därför behöver Sverige arbeta förebyggande med skogsskador för att utveckla kunskap och rutiner för angrepp och skador i skogen. Detta arbete ska göras tillsammans med representation från såväl skogsägarna, akademin och myndigheterna.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.