Skog

Den svenska skogen skapar jobb och välfärd samtidigt som den är platsen för rekreation och återhämtning. Vi måste ta hand om skogen, så att både miljö och produktion skyddas. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogsägarna. Vi vill använda den svenska skogens unika egenskaper i klimatomställningen.

Centerpartiet vill:

  • Skydda rätten att äga och bruka skog, eftersom skogsägare under lång tid tagit ansvar för den biologiska mångfalden och är bäst på att göra det
  • Att skogsägare själva ska kunna ta initiativ till att skydda sin mark
  • Använda skogens produkter för att ersätta fossil olja, kol och betong

sol-has-bg sol-light-text

Frihet under ansvar är bästa skogspolitiken

Sveriges landyta täcks till närmare 70 procent av skog i någon form. Att detaljreglera användningen av all skogsmark är varken önskvärt eller görbart. En politik som bygger på frihet under ansvar, med enkla men tydliga regler, är därför den bästa. Så klarar vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb i alla delar av landet. Den ger också förnybar energi, som vi behöver för att möta klimathotet.

Öka den hållbara tillväxten

Vi ser stora möjligheter att öka den hållbara tillväxten i våra skogar. Exempelvis handlar det om att hjälpa skogsägare att välja rätt skogsplanta för rätt typ av mark samt att se till så att yngre skogar röjs vid rätt tidpunkt.

Vi tror på skogsägarnas rätt och ansvar

Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det som man äger, det förvaltar och vårdar man också. Den absoluta merparten av landets skogsägare känner ett ansvar för att skogen ska finnas kvar och skötas på ett bra sätt.

Vi vill därför se en stark ägande- och brukanderätt och bygga vidare på de positiva trenderna i dagens skogspolitik. Sedan nuvarande skogslagstiftning infördes i början av 1990-talet har det mesta blivit bättre och skogsägare tar ett stort ansvar. Så har det inte alltid sett ut.

Staten måste betala rimlig ersättning

När skogar omvandlas till naturreservat eller andra skyddsformer ska det som huvudregel vara frivilligt för markägaren. Samtidigt ska markägaren själv enklare kunna ta initiativ till skydd. För det behöver det finnas olika skyddsformer att välja mellan, som inte bara går ut på att lämna mark orörd. Staten ska även betala rimlig ersättning när ägande- och brukanderätten begränsas.

Bättre beredskap mot naturens nycker

Älgens betande och granbarkborreangrepp orsakar varje år skogsnäringen skador för flera miljarder. Sverige behöver bli bättre på att förebygga och hantera dessa skador. Samma sak gäller för stormar och skogsbränder. Mycket talar för att den här typen av problem kommer att öka i framtiden till följd av klimatförändringarna.

Ansvarig talesperson

Peter Helander
Partistyrelseledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.