Centerpartiet lokalt

Skog

Den svenska skogen ger inte bara underbara promenader. Den skapar också jobb och pengar. Vi måste ta hand om skogen, så att både miljö och produktion skyddas. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogsägarna. Vi vill förenkla reglerna för skogsbruken.

Centerpartiet vill:

  • Skydda rätten att äga och bruka skog
  • Att när markägare tvingas avstå från att bruka sin mark, ska de få rimligt betalt
  • Följa upp så att tillräcklig hänsyn tas till natur- och kulturmiljövärden när man avverkar skog

Enkla regler för skogen

Vi behöver enkla men tydliga regler för skogen. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför tror vi på frihet under ansvar.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger också förnybar energi, som vi behöver för att möta klimathoten. Därför behöver skogsnäringen få rätt förutsättningar framöver.

När vi satt i Alliansregeringen arbetade vi för att Sverige skulle utveckla ett nationellt skogsprogram som tar hänsyn till skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Sverige behöver ett nationellt skogsprogram. För oss är det viktigt att programmet tar tillvara på skogen och skogens alla värden. På så sätt blir det ännu tydligare hur skogen kan vara en del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en biobaserad samhällsekonomi. Det nationella skogsprogrammet lägger också en grund för skogsnäringens framtid, med bland annat jobb och hållbar tillväxt runt om i landet.

Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det som man äger, det förvaltar och vårdar man också. För oss är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Därför anser vi att den svenska skogen även i fortsättningen ska vårdas och brukas enligt principen ”frihet under ansvar”. Vi tror att det är möjligt att utveckla skogsnäringen, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

I samband med sommarens bränder har Centerpartiet tillsammans med alliansen presenterat flera förslag för att öka krishanteringsförmågan. Bland annat vill vi etablera en nationell krisfond som kan ersätta förluster som inte täcks av försäkringar. En nationell krisfond skulle skapa bättre förutsättningar för ett mer förutsebart ersättningssystem som gynnar bland annat skogsägare som drabbats extra hårt av naturkatastrofer. Vi vill också återinföra möjligheten till statligt stöd för skogsbrandsbevakning för att snabbare upptäcka brandhärdar. Med regelbunden patrullering av skogsbrandsflyg ökar förutsättningarna för att avvärja hotande skogsbränder innan branden fått spridning. Dessutom vill vi satsa på en nationell brandbekämpningsförmåga från luften, för att stärka den civila krishanteringsförmågan. Det handlar bland annat om att ha en egen kapacitet av flygplan med vattenbombningsmöjligheter.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Landsbygdspolitisk talesperson. Ordförande i Miljö- och jord...