Jordbruk, jakt och fiske

Landsbygden har fantastiska möjligheter att skapa jobb. Det handlar om allt från nya små teknikföretag till tjänsteföretag och lantbrukaren som tillverkar sund och säker mat. De gröna näringarna är på många sätt grunden för verksamheter, aktivitet och möjligheten att bo på landsbygden. Vi vill underlätta för allt företagande på landsbygden, genom att sänka kostnader och minska regelkrånglet.

Centerpartiet vill:

  • Sänka kostnader och regelbördan för landsbygdsföretag
  • Skydda rätten att äga och bruka skog
  • Skapa nationellt fiskepolitiskt program för att utveckla det kustnära och småskaliga fisket

Läs Centerpartiets Jordbruksrapport , 3.7 MB.

sol-has-bg sol-light-text

Jordbruk, jakt och fiske

Den svenska skogen ger både intäkter och stora vinster för miljön. Dessutom erbjuder skogen en fantastisk möjlighet till avkoppling för den som vistas där. Att kunna promenera i skogen, springa en löprunda eller jaga är något vi ska jobba hårt för att bevara.

Vi behöver enkla men tydliga regler för skogen. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför tror vi på frihet under ansvar. Under alliansregeringen såg vi till att minska regelkrånglet för skogsägarna. Bland annat tog vi bort skoglig miljöredovisning och gränsen för svårföryngrad skog. Dessutom fick markägare höjda ersättningar vid expropriering av mark. Vi behöver förenkla, inte krångla till det, för de som äger skogen eller marken där vår mat produceras.

Den svenska maten är världsberömd och vi ska vara stolta över den. Matproduktionen håller våra landskap öppna, samtidigt som den skapar kulturvärlden och ger nya jobb. När vi producerar mat i Sverige blir också transporterna kortare. Dessutom kan vi ställa högre krav på miljö- och djurskydd. Det är värden som är viktiga att skydda och därför tog vi i regeringsställning fram en strategi som vi kallade för Matlandet Sverige. Nu finns en ny nationell livsmedelsstrategi som behöver fyllas med åtgärder. Centerpartiet presenterade därför en egen livsmedelsstrategi med över 90 konkreta åtgärder som ska stärka hela livsmedelskedjan. Med fullständiga innehållsförteckningar och märkningar som talar om varifrån maten kommer blir det lättare för dig att göra bra val i affären. Vi vill att märkningen av mat ska bli ännu tydligare. Industrin själv borde ta fram enhetliga märkningar som exempelvis visar vilken klimatpåverkan en produkt har, vart den kommer ifrån och om den innehåller antibiotika och färgämnen. Samtidigt är det viktigt att reglerna inte krånglar till det för små företag.

Svenskt jordbruk är ett av de bästa i världen när det exempelvis gäller låg antibiotikaresistens, liten förekomst av salmonella och god omsorg om djuren. För att vi ska kunna upprätthålla de högre kraven i ett internationellt perspektiv behöver svenskt jordbruk stöd. Svenskt jordbruk står för god omsorg om djuren, säker mat och öppna landskap. Jordbruket är en viktig pusselbit i omställningen till ett grönt och hållbart samhälle. I ett hållbart samhälle finns också utrymme för en natur med vilda växter och djur. Därför behöver vi en ansvarsfull jaktpolitik.

Vi vill att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Vi vill också ta hänsyn till att det ser olika ut runt om i landet och låta besluten fattas närmare dem som faktiskt berörs av dem. I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Dessutom är jakt ett sätt att ta hand om våra viltstammar. På samma sätt som vi ska ta hand om våra viltstammar behöver vi också vårda livet och miljön i våra sjöar och hav. Det handlar bland annat om fisken.

Flera fiskarter är hotade. Det beror dels på att vi fiskar för stora mängder men också på att miljön i vattnet är dålig. Att det finns stora och livskraftiga fiskebestånd är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är också viktigt för den som fiskar på fritiden och för den svenska fiskeindustrin. Om vi ska bevara och utveckla fiskebestånden får vi inte fiska för mycket. Vi måste också ha en bra miljöpolitik för våra vatten och fler fiskodlingar.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.