Klimatpolitik i EU

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Det är samtidigt en fråga där Sverige kan spela en avgörande internationell roll som föregångsland, och där vårt ledarskap kan leda till jobb, tillväxt och affärsmöjligheter i Sverige. Genom EU har vi en fantastisk möjlighet att vara med och utveckla spelregler för hela unionen. Centerpartiets klimat- och miljöpolitik präglas av höga ambitioner, grön industrialisering och teknikoptimism. Vi ser näringslivet som möjliggörare till ett bättre samhälle. För oss går värnandet om miljön hand i hand med klimatomställnigen.

Centerpartiet vill:

  • Dra in EU-finansiering till de medlemsländer som inte gör sin del av klimatarbetet.
  • Se ett mål om att EU:s utsläpp ska minska med 95 procent till 2040, jämfört med 1990 års utsläpp, samt införa nationella, tekniska, kolsänkemål för alla EU:s medlemsländer.
  • Att produkter inom EU förses med en klimatdeklaration som visar mängden koldioxidutsläpp som produkten gett upphov till.

sol-has-bg sol-light-text

Det ska kosta att släppa ut

Sverige borde leda EU:s klimatpolitik. Istället har Sverige en regering som är oförmögen att ta problemen på allvar. Som höjer utsläppen i samma takt som de sänker Sveriges anseende utomlands. Istället för att leverera en klimatpolitik som leder till att Sverige når klimatmålen vill Tidö-partierna ändra målen. Sverige borde vara ledande inom EU i klimatarbetet och skaffa oss konkurrensfördelar för den gröna omställningen. Inte släpa efter och fördröja klimatomställningen på det sätt som Tidö-partierna nu gör genom att öka Sveriges utsläpp. Behovet av grön liberal politik är inte bara stort, det är akut.

EU är vårt effektivaste verktyg i den gröna omställningen. Utsläpp känner inga nationsgränser. EU bör därför nyttjas för att i största möjliga mån användas för att lösa klimatkrisen och dess utmaningar. För Centerpartiet är det dessutom självklart att klimatarbetet går hand i hand med att trygga energiförsörjningen, livsmedelsproduktionen och arbetet med att öka den biologiska mångfalden.

Vi vill se ett klimatlås på EU:s budget, likt det så kallade demokratilåset. Ett klimatlås behövs för att säkerställa att medlemsländer fullföljer sina klimatåtaganden. I praktiken innebär det att om ett medlemsland inte vidtar tillräckliga klimatåtgärder så bör de inte heller få ta del av det EU-stöd som de annars skulle haft rätt till. Det ska kosta att släppa ut.

Det ska löna sig att vara miljösmart

Den som förorenar ska betala och den som bidrar med positiva miljö- och klimateffekter ska belönas. Det finns fortfarande luckor i EU:s klimatlagstiftning och Centerpartiet vill säkerställa att alla former av klimatpåverkan möts med effektiva, marknadsbaserade styrmedel. Det handlar om

allt från konsument-information till prissättning av fossilt innehåll i produkter. Vi vill höja ambitionsnivån genom att införa ett mål om att EU:s utsläpp ska minska med 95 procent till 2040, jämfört med 1990 års utsläpp. Det är ett ambitiöst mål, men nödvändigt om vi ska klara att nå klimatneutralitet och uppfylla vad vi lovat i Parisavtalet. För att nå ett sådant mål krävs att EU:s utsläppshandel så snabbt som möjligt inkluderar samtliga utsläpp från transport-, bostads- och avfallssektorn. Dessutom måste utsläppshandeln i så många sektorer som möjligt utvidgas till att omfatta fler typer av växthusgaser, och de gratis utsläppsrätter som delar av industrin och flyget får måste avslutas omgående.

Alla länder måste ta sitt ansvar

Centerpartiet anser att alla länder måste göra sitt för att betala av sin koldioxidskuld. Därför vill vi att alla EU-länder ska ha ett mål om tekniska kolsänkor, såsom bio-CCS, till 2040, baserat på ländernas ackumulerade utsläpp i atmosfären mellan 1890 och 1990. På sikt vill vi även se ett gemensamt auktionssystem, utöver EU:s system för utsläppshandel, där privata aktörer och EU-länder kan köpa och sälja kolsänkor för att bidra till att klimatmålen nås.

Dags att införa klimatdeklaration på varor och tjänster

Centerpartiet vill att produkter på den inre marknaden ska förses med en klimatdeklaration med dess koldioxidavtryck. Det ska vara enkelt för konsumenter att kunna jämföra klimatutsläpp och energibesparingar från varor och tjänster. Denna regel bör främst omfatta medelstora och stora företag, med tydliga undantag för mindre företag. I Centerpartiets folkrörelse för klimatet ska alla människor kunna vara med och bidra, och ett viktigt steg är att underlätta för konsumenter att göra medvetna val.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.