Kriminalvården

Kriminalvården ska både hålla den dömda borta från kriminalitet och rehabilitera för att förhindra att personen begår brott igen. Rehabiliteringen i svenska fängelser behöver bli bättre. Den som har begått brott ska kunna återgå till ett laglydigt liv när straffet är avtjänat.

Centerpartiet vill:

  • Att GPS-sändare används vid fler permissioner och transporter av frihetsberövade
  • Att Kriminalvårdens samverkan med socialtjänsten förbättras
  • Att Kriminalvården övertar ansvaret från Statens institutionsstyrelse när det gäller dömda personer som är under 18 år

sol-has-bg sol-light-text

Längre straff ger möjlighet till bättre rehabilitering av kriminella

När en brottsling döms sker detta för att ge brottsoffer upprättelse och en möjlighet att återigen känna sig trygga. Vidare förhindrar det även att den dömda begår fler brott under strafftiden. Under fängelsetiden ska Kriminalvårdens fokus vara rehabilitering. Först då kan vi se till att de som är intagna inte begår nya brott efter att straffet har tjänats av.

De som sitter i fängelse behöver få arbetsträning, social övning och hjälp för att jobba mot missbruk och kriminellt beteende. Under strafftiden måste det finnas ett fokus på att komma tillbaka till ett liv utan brott. Ofta krävs det längre tid för att kriminalvården ska kunna arbeta med de intagna för att effektivt behandla dessa och hjälpa dem att återgå till ett normalt liv efter fängelsetiden.

Många som sitter i fängelse mår psykiskt dåligt. Därför är det viktigt att förbättra den psykiatriska vården som ges inom Kriminalvården.

Satsa på fler anstalts- och häktesplatser – så fler kan avtjäna sitt straff snabbare

Idag råder det platsbrist inom kriminalvården. Detta leder till att dömda inte börjar avtjäna sina straff tillräckligt snabbt. I värsta fall begår den dömde då nya brott eller utsätter ett tidigare offer för stor press och otrygghet. Centerpartiet vill därför satsa för att få fram fler platser och särskilt prioritera våldsbrottslingar för att dessa inte ska gå fria mellan dom och det att fängelsestraffet börjar avtjänas.

Öka de intagnas motivation att delta i program

Vi vill också att intagna ska motiveras att genomgå behandlingsprogram mot missbruk och kriminalitet. För att öka motivationen ska vägran att delta i dessa program få konsekvenser för möjligheten till villkorlig frigivning. Det är också viktigt att hot och våld mot personal alltid leder till konsekvenser för den intagne.

Använd GPS-sändare för att öka tryggheten

För att öka känslan av trygghet för brottsoffer och anhöriga, samt för att motverka spontana rymningar, bör GPS-sändare användas vid fler permissioner och transporter av frihetsberövade än vad som är fallet i dag.

Förbättra samverkan mellan Kriminalvården och socialtjänsten

Kriminalvården har en viktig roll i att stärka arbetet med att förebygga återfall i brott. Det gäller både yngre och äldre brottslingar.

Samverkan mellan Kriminalvården och socialtjänsten måste förbättras kring insatser i samband med frigivning för att stödja den enskilde i återanpassning och likaså måste arbetet för att förhindra att skulder uppstår för den intagne under häktnings- och verkställighetstiden förbättras.

Kriminalvården bör få ansvaret för den slutna ungdomsvården

De som döms till sluten ungdomsvård har ofta redan har en kriminell livsstil, som Kriminalvården kan ha en större kompetens än Statens institutionsstyrelse att ta hand om.

Vi vill därför att utgångspunkten ska vara att ansvaret för den slutna ungdomsvården flyttas till Kriminalvården.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.