Miljöbrott

Brott mot miljön och naturen måste prioriteras högre. Vi vill se mer samarbete mellan myndigheter i Sverige och med andra länder, då brottslighet på bland annat avfallsområdet begås av internationella nätverk. Samtidigt är det viktigt att tillsynen på just avfallsområdet blir bättre för att kunna motverka brott samt att kommuner ersätts för miljöbrott de drabbas av.

Centerpartiet vill:

  • Att miljöbrott ska prioriteras högre av polis och åklagare
  • Effektivisera tillsynen för att motverka miljöbrott och stärk samverkan mellan myndigheter
  • Säkerställa att såväl kommuner som privatpersoner får skälig ersättning för kostnader och skador till följd av miljöbrott

sol-has-bg sol-light-text

Strängare straff för miljöbrott och en mer effektiv tillsyn

I dag tar det ofta mycket lång tid att utreda och döma i miljöbrott. Vi vill att det ska gå snabbare och bli mer effektivt. Detta kan exempelvis ske genom specialiserade domare, så att fler kan ställas till svar för de brott de begår.

Miljöbrott är ofta både komplicerade och påverkar många länder. Därför vill vi att polisen samarbetar mer med andra myndigheter, i Sverige och internationellt.

Inför register på företag som begår miljöbrott

När företag begår miljöbrott kan de få en företagsbot. I dag finns det inget register över detta, vilket gör att samma företag kan begå brott, om och om igen, utan att det syns. Det vill vi ändra på, för att göra det möjligt att döma ut strängare straff.

Bättre kontroller på avfall

De senaste åren har antalet brott inom avfallsområdet ökat och fått stor medial uppmärksamhet. Även om den överväldigande merparten av aktörer faktiskt försöker göra rätt för sig och bidra till en cirkulär omställning, så finns det oseriösa aktörer som försöker utnyttja kryphål i lagstiftningen för sin egen vinning. Det tycker vi är fullständigt oacceptabelt.

Avfallsbrott måste beivras i så hög mån det går, samtidigt som de skärpningar i lagstiftningen som tagits fram det senaste året inte får sätta käppar i hjulet för skötsamma aktörer. Samtidigt menar vi att allt inte kan lösas genom skärpningar i lagen, det är också viktigt att tillsynen på avfallsområdet blir betydligt effektivare och hårdare samt att myndighetssamverkan över kommungränserna utvecklas för att kunna spåra bland annat avfallsflöden både geografiskt och över tid.

Hjälp kommunerna ekonomiskt vid miljöbrott som ingen annan betalar

Många kommuner ställs i dag inför det problematiska faktum att de bär ansvaret för att sanera och återställa förorenade områden i det fall en verksamhetsutövare som orsakat en miljöskada inte går att identifiera eller har gått i konkurs. Ofta rör det sig om stora kostnader som kan vara svåra för en liten kommun att bära. Statliga medel som finns att söka räcker sällan till. Vi vill också att det ska utgå skäligt skadestånd i de fall miljöbrott från företag orsakar skador och miljöfara för privatpersoner.

Vi anser att om den som har begått ett miljöbrott inte kan utkrävas ekonomiskt ansvar så ska det finnas tillräckligt med statliga medel för att ersätta kommunerna för de uppkomna kostnaderna. Dock ska detta ses som en sista utväg – prioriteringen ska alltid vara att identifiera och lagföra den som begår miljöbrott.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.