Rättssäkerhet

Alla som bor i Sverige ska både veta och känna att lagar och regler gäller lika för alla, i alla delar av Sverige. Högt förtroende till rättsväsendet och att rättssamhället skyddar oss är grundläggande för att vi ska kunna lita på rättssäkerheten. Och därmed den liberala demokratin.

Centerpartiet vill:

  • Att lagar och regler ska gälla lika för alla, i alla delar av landet, och vara förutsägbara
  • Att man ska veta att man inte kommer att dömas för brott man inte har begått
  • Brottsoffer ska bli väl omhändertagna och få det stöd de behöver

sol-has-bg sol-light-text

Rättssäkerhet är grunden i en demokrati

Att samhället är rättssäkert är grunden i en demokrati. Det är oerhört viktigt att medborgarna i ett land känner en tilltro till rättsväsendet.

Det ska gå att säga vilka straff som är resultatet av ett visst brott. Och man ska vara säker på att man inte döms för brott man inte har begått.

Självständiga domstolar som dömer, utan påverkan från till exempel riksdag och regering, är en självklarhet. Likaså att de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna garanteras, som exempelvis yttrande-, tryck- och meddelarfrihet.

Centerpartiet värnar rättsstaten. Vi ser behovet av att utveckla de rättsvårdande myndigheternas verktyg, samtidigt som vi sätter ner foten mot rasistiska förslag som gör skillnad mellan människor och riskerar den enskildes rättstrygghet i förhållande till staten, såsom att utvisa familjemedlemmar till kriminella.

Att motverka korruption är också en viktig del i att säkerställa rättssäkerhet.

Stärk människans ställning mot staten

I mål mot staten, exempelvis för att ändra ett felaktigt beslut av en kommun eller myndighet, finns det ingen rätt för individer att få sina rättegångskostnader ersatta, ens om de skulle vinna sådana mål. Centerpartiet vill se över möjligheten för människor att få sådana kostnader ersatta när de haft skäl att få sin sak prövad.

Inför författningsdomstol

Vi vill att Sverige inför en författningsdomstol. Där skulle medborgare som känner sina grundläggande fri- och rättigheter kränkta kunna göra sina röster hörda och få sina fall prövade.

Stärk domstolarnas oberoende

Grundläggande för rättssäkerheten och demokratin är domstolarnas oberoende. Vi vill att det ska stärkas och att ytterligare bestämmelser om domarna i de högsta domstolarna ska regleras i grundlagen.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.