Rättssäkerhet

Alla som bor i Sverige ska både veta och känna att lagar och regler gäller lika för alla, i alla delar av Sverige. Högt förtroende för rättsväsendet och att rättssamhället skyddar oss som individer i hela landet är grundläggande för att vi ska kunna lita till rättssäkerheten. Och därmed demokratin.

Centerpartiet vill att:

  • Lagar och regler ska gälla lika för alla, och vara förutsägbara
  • Man ska veta att man inte kommer att dömas för brott man inte har begått
  • Brottsoffer ska bli väl omhändertagna och få det stöd de behöver

sol-has-bg sol-light-text

Rättssäkerhet är grunden i en demokrati

Att samhället är rättssäkert är grunden i en demokrati. Det är oerhört viktigt att medborgarna i ett land känner en tilltro till rättsväsendet.

Det ska gå att säga vilka straff som är resultatet av ett visst brott. Och man ska vara säker på att man inte döms för brott man inte har begått. Självständiga domstolar som dömer, utan påverkan från till exempel riksdag och regering, är en självklarhet. Likaså att de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna garanteras, som exempelvis yttrande-, tryck- och meddelarfrihet. Att motverka korruption är också en viktig del i att säkerställa rättssäkerhet.

Vi vill att Sverige inför en författningsdomstol. Där skulle medborgare som känner sina grundläggande fri- och rättigheter kränkta kunna göra sina röster hörda och få sina fall prövade.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.