Arbetskraftinvandring

Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens. Vi vill därför värna och utveckla dagens regler för arbetskraftsinvandring, samt underlätta för studenter och de med internationell kompetens som behövs på den svenska arbetsmarknaden. Människor som vill jobba, kan försörja sig och betala skatt är något positivt för Sverige.

Centerpartiet vill:

  • Värna människor från andra länders möjlighet att komma hit och arbeta och företagarnas möjlighet att rekrytera kompetent personal från andra länder, i enlighet med rådande regelverk.
  • Vidta åtgärder för att förhindra fusk och missbruk inom arbetskraftsinvandringen.
  • Att Sverige gör mer för att attrahera internationell kompetens från andra länder.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Värna dagens system för arbetskraftsinvandring

Det är i företagen jobben växer fram och det är företagen som bäst kan avgöra vilken kompetens de behöver rekrytera. Inte Arbetsförmedlingen eller fackförbunden.

För att arbetskraftsinvandringen ska fungera och företagen ska kunna behålla den arbetskraft som de behöver, måste också problemen med de så kallade kompetensutvisningarna lösas. Ingen arbetskraftsinvandrare ska utvisas på grund av obetydliga fel.

Problem med missbruk och fusk med arbetstillstånd måste lösas

Det finns exempel på arbetskraftsinvandrare som har utnyttjats av organiserade kriminella nätverk. Arbetstillstånd har också använts för att utnyttja välfärdssystemet. Det är viktigt att komma till bukt med detta.

Även de problem som finns med fusk inom personlig assistans, så kallade cirkeltillstånd eller brukarimport, behöver lösas. Upplägget innebär att ett assistansbolag anställer en tredjelandsmedborgare, det vill säga person som är medborgare i ett land utanför EU, som har barn med assistansbehov med syfte att tjäna pengar på barnets vårdbehov.

Därför vill vi införa en ny lag som ger möjlighet att avslå en arbetstillståndsansökan om syftet med ansökan kan anses vara ett annat än arbete, till exempel att utnyttja välfärdssystemet.

Vi anser också att man bör utvidga bestämmelsen om återkallelse av uppehållstillstånd i utlänningslagen för att i högre utsträckning inkludera de fall där man i efterhand kan konstatera att syftet med ansökan inte i första hand varit arbete.

Sverige måste göra mer för att attrahera internationell kompetens

Många företag är beroende av arbetskraftsinvandringen. Konkurrensen om arbetskraft mellan vissa länder är hög. En negativ konsekvens av kompetensutvisningarna är också att Sverige har kommit att uppfattas som ett mindre attraktivt land att arbeta i.

Vi behöver därför nationellt se till att arbetskraftsinvandrare väljer att arbeta i just Sverige. Det förutsätter att vi har ett fungerade och samordnat system när man väl kommer hit, i likhet med många andra EU-länder.

För att öka attraktionskraften bör man också införa ett särskilt uppehållstillstånd för talanger. Uppehållstillståndet ska rikta sig till företagare som vill undersöka möjligheterna att driva näringsverksamhet i Sverige, även i form av start-ups.

Talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.