Biologisk mångfald

Skogarna, kusterna, våtmarkerna och odlingslandskapet är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Förlusten av arter och ekosystem är ett av de mest akuta miljöproblemen i världen i dag. Det kräver ett ökat internationellt samarbete, men också att mer görs lokalt och regionalt av fler här i Sverige.

Centerpartiet vill:

  • Bevara och förstärka den biologiska mångfalden i hela Sverige.
  • Ge markägaren drivkraft i det viktiga jobbet att bevara den biologiska mångfalden.
  • Växla upp det lokala arbetet med restaurering och återställande av nedgångna naturområden, såväl på land som i havet.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Biologisk mångfald är av avgörande betydelse för människans liv på jorden

Den svenska naturen och vildmarken innehåller enastående blandningar av djur, växter och storslagna landskap. Både på land och längs kusterna. Allt hänger också ihop på ett imponerande sätt. Att bevara och i många fall återställa den biologiska mångfalden, globalt och i Sverige, är tillsammans med klimatfrågan en av vår tids största utmaningar. För att lyckas krävs åtgärder som utgår från lokala förutsättningar och som involverar fler aktörer.

Den minskade mångfalden innebär inte bara att naturen påverkas, genom ett fattigare djur- och växtliv. Den innebär också att många av de biologiska resurser och ekosystemtjänster som människan är beroende av för att leva vidare, hotas eller försvinner. Att bevara artrikedomen på jorden är därför oerhört viktigt. Det kräver ett ökat internationellt samarbete, men också att mer görs lokalt och regionalt av fler här i Sverige.

Den enskilda markägaren är nyckeln för biologisk mångfald

För oss är den enskilda markägaren en viktig del i att bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Vi litar på markägarens engagemang och förmåga. De har lokalkännedomen som är nödvändig och de känner sin egen mark bäst. Frivilliga åtgärder är många gånger bättre än att staten helt enkelt bestämmer. Men drivkrafterna måste öka. En markägare som vill anlägga en våtmark eller en damm ska enkelt kunna få stöd för det. Någon som odlar alger, musslor eller ostron i havet ska lättare få miljöersättning för det.

Låt näringslivet vara en naturlig del

Vi vill också att kopplingen mellan näringslivet och den biologiska mångfalden stärks och blir naturlig, precis som den blivit i frågan om klimatet. Vi ser gärna att företag rapporterar om biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning och att fler branscher tar fram färdplaner för att stärka artrikedomen. Ett smart och effektivt verktyg är ekologisk kompensation som ser till att biologisk mångfald bevaras och gärna ökar när ny mark tas i anspråk för att låta våra städer växa, eller vid bygget av större infrastruktur. Ett nationellt kreditsystem för åtgärder som stärker artrikedomen är en lovande väg framåt.

Öka takten att återställa skyddad natur

Sverige har över 5 000 naturreservat, 30 nationalparker och de allra flesta svenskar har i genomsnitt bara några få kilometer till skyddad natur. Det är positivt och unikt. Dessvärre är skötseln av många skyddade områden eftersatt och de uppvisar tyvärr inte de naturvärden som det är tänkt. Vi vill därför öka takten i att restaurera och återställa skyddad natur så att kommande generationer också får dra fördelar av livskraftiga ekosystem och naturens alla under.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.