Biologisk mångfald

Den svenska naturen innehåller en fantastisk mix av djur och växter, land och hav. Allt hänger ihop på ett imponerande sätt. Att bevara den biologiska mångfalden är viktigt och en stor del av jobbet måste göras av den som äger marken. För oss är det självklart att det är de som känner naturen bäst.

Centerpartiet vill:

  • Låta markägarna få mer att säga till om i det viktiga jobbet att bevara mångfalden
  • Ha flexibla metoder för naturvård som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer

sol-has-bg

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är av grundläggande betydelse för människans liv på jorden.

Skogarna, kusterna, vattendragen och grundvattnet är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett av de största miljöproblemen i världen idag.

Den minskade mångfalden innebär inte bara att naturen påverkas, genom ett fattigare djur- och växtliv. Det innebär också att många av de biologiska resurser och ekosystemtjänster som människan är beroende av för att leva vidare, hotas eller försvinner. Att bevara variationsrikedomen i livet på jorden är därför oerhört viktigt. Det kräver ett ökat internationellt samarbete och att frågan om den biologiska mångfalden uppmärksammas.

För oss är den enskilda markägaren en viktig del i att den biologiska mångfalden bevaras. Därför vill vi utveckla metoder och instrument som utgår från att enskilda markägare vill vara med i arbetet för biologisk mångfald. Vi litar på markägarnas engagemang och förmåga. De har lokalkännedom som är nödvändig och de är också de som känner sin mark bäst. Vi tror att frivilliga åtgärder många gånger är bättre, än att staten helt enkelt bestämmer. Vi vill skydda skogar med höga naturvärden från avverkning, genom att utveckla de frivilliga certifieringar av skogsbruk och produktkedjor som redan finns idag. Då stärks dessutom trovärdigheten för svenska biobaserade produkter.

Att skydda värdefull natur och hotade arter är en central uppgift för miljöpolitiken.

Centerpartiet vill även se över artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Det är även viktigt att naturskyddet är dynamiskt och inte statiskt. Naturen, och hot och därmed skyddsbehov, utvecklas och förändras och naturskyddet måste ta höjd för sådana förändringar. Det är viktigt att tidigare beslut utvärderas och vid behov kan omprövas eller förändras för att se att de även fortsatt på ett effektivt sätt bidrar till att skydda värdefulla miljöer och ekosystem.

Centerpartiet vill skydda skogar med höga naturvärden från avverkning genom att utveckla de frivilliga certifieringar av skogsbruk och produktkedjor som redan finns för att stärka trovärdigheten för svenska biobaserade produkter. En mycket stor del av miljöskyddet bygger idag på frivilliga åtgärder och avsättningar. Staten ska ta hänsyn till detta när mål sätts och krav ställs. Samtidigt ser vi att den biologiska mångfalden och hotade arter i skog och mark behöver öka. Ett kostnadseffektivt sätt att skydda mark är att använda statlig produktiv skogsmark, till exempel från Sveaskog, som ersättningsmark vid bildande av naturskyddsområden. De initiativ från markägare för skydd av mark som fick stöd under KOMET-programmet var positivt och dessa erfarenheter bör tas till vara. Ett annat sätt att öka den biologiska mångfalden i skogen är att i större utsträckning använda ekologisk kompensation och system för att skapa och sälja krediter kopplade till åtgärder som minskar negativ påverkan på ekosystem eller biologisk mångfald.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.