Centerpartiet lokalt

Biologisk mångfald

Den svenska naturen innehåller en fantastisk blandning av djur och växter, land och hav. Allt hänger ihop på ett imponerande sätt. Att bevara den biologiska mångfalden är viktigt och en stor del av jobbet måste göras av den som äger marken. För oss är det självklart att det är de som känner naturen bäst.

Centerpartiet vill:

  • Ha en internationell panel av forskare som är experter på biologisk mångfald
  • Låta markägarna få mer att säga till om i det viktiga jobbet att bevara mångfalden

”Det är ont om jordklot. Därför måste vi jobba med istället för mot naturen.”

Henrik Hellberg, entreprenör, Umeå

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är av grundläggande betydelse för människans liv på jorden. Skogarna, kusterna, vattendragen och grundvattnet är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett av de största miljöproblemen i världen i dag.

Den minskade mångfalden innebär inte bara att naturen påverkas genom ett fattigare djur- och växtliv, det innebär också att många av de biologiska resurser och ekosystemtjänster som människan är beroende av för sin fortlevnad hotas eller försvinner. Att bevara variationsrikedomen i livet på jorden är därför oerhört viktigt och något som kräver ett ökat internationellt samarbete och uppmärksamhet.

Vi ser att den biologiska mångfalden i skog och mark behöver öka. Naturvården som skyddar hotade arter och ekosystem behöver därför stärkas och bygga på legitimitet från de som berörs. Ägande- och brukanderätten ska värnas, deras genomslag ska stärkas vid beslut och myndighetsutövning och det ska utgå skälig ersättning vid begränsningar. En mycket stor del av miljöskyddet bygger idag på frivilliga åtgärder och avsättningar. Staten ska ta hänsyn till detta när mål sätts och krav ställs. Centerpartiet vill skydda skogar med höga naturvärden från avverkning genom att utveckla de frivilliga certifieringar av skogsbruk och produktkedjor som redan finns för att stärka trovärdigheten för svenska biobaserade produkter. Naturvård och landsbygdsutveckling ska balanseras genom användning av flexibla metoder som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne läns södra.