Centerpartiet lokalt

Giftfri vardag

Ingen människa ska bli utsatt för giftiga ämnen i sin vardag. Oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial ska man kunna känna sig trygg. Som förälder ska du kunna vara säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig.

Centerpartiet vill:

  • Snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur vår vardag
  • Införa skatt på farliga ämnen i kläder och skor
  • Miljömärka läkemedel och utöka miljökraven i hela produktionskedjan
  • Införa krav på innehållsförteckning av farliga ämnen i textilier
  • Skärpa EU:s kemikalielagar

Giftfri vardag

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan, miljön och våra barn. Hormonstörande ämnen kan orsaka folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och göra det svårare att få barn. Även tungmetaller som kadmium utgör en hälsorisk. Vi anser att miljömässigt bättre alternativ bör uppmuntras och att det miljöfarliga ska fasas ut.

Giftiga och hormonstörande kemikalier bör förbjudas. Förbud och begränsningar av ämnen styrs på EU-nivå. Vi vill se ordentliga skärpningar inom kemikalielagstiftningen. Det är därför som Sverige på vårt initiativ driver ett förbud mot Bisfenol A. Högfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp ämnen med liknande egenskaper som har långlivade skadliga effekter för naturen och misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande för människor. De används som textil- och läderimpregnering men finns även i rengöringsmedel, papper, livsmedelsförpackningar och vissa brandskum. I konsumentprodukter vill vi att försiktighetsprincipen ska kunna tillämpas och PFAS fasas ut.

Varor tillverkas och transporteras idag över hela världen. För att skydda konsumenter bör ett skärpt internationellt kemikaliearbete prioriteras. Det behöver också kompletteras av ett stärkt arbete med tillsyn särskilt när det gäller produkter i vår vardag så att varor som innehåller farliga ämnen hittas och stoppas.

Centerpartiet vill även se en skatt på användning av farliga kemiska ämnen i flera konsumentvaror. Framförallt vill vi minska förekomsten av farliga ämnen i människors hemmiljö. Vi vill införa en skatt på farliga ämnen i kläder och skor och vi vill utreda möjligheten att införa skatt på kemiska ämnen även i andra varor, framförallt ämnen i byggprodukter som används till golv, väggar och innertak.. På så sätt kan vi minska omfattningen av dessa ämnen. Vi vill också införa krav på innehållsförteckning av farliga ämnen i textilier.

Kommuner och landsting har en viktig roll när det kommer till att rensa bort farliga och giftiga kemikalier från sin verksamhet. Förskolor och skolor där våra barn vistas ska vara giftfria. Kommunsektorn, som är ansvarig för teknisk infrastruktur som avlopp och avfallshantering, måste förse oss med resurssnåla och giftfria kretslopp. Tekniken måste effektiviseras så att läkemedelsrester och andra skadliga ämnen enklare rensas från avloppsvattnet.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne läns södra.