Hållbart skogsbruk

Den svenska skogen är på många sätt värdefull. Både för virket och för att den hjälper till att skapa ett bättre klimat. Det är viktigt att skogsbruket är hållbart, långsiktigt och att äganderätten för enskilda skogsägare är stark. Vi tycker också att det är viktigt att skydda värdefulla skogsområden, inte minst när skogen avverkas.

Centerpartiet vill:

  • Ha flexibla metoder för naturvård som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer
  • Stärka de gröna näringarna för ett fossilfritt och förnybart samhälle
  • Förbättra de gröna näringarnas konkurrenskraft med sänkta kostnader och regelförenklingar

sol-has-bg sol-light-text

Skogspolitiken ska vila på frihet under ansvar.

Skogen har en unik förmåga att sänka halten av koldioxid i luften. Träden tar upp och lagrar koldioxid i sitt virke. Skogen hjälper på så sätt Sverige att leva upp till sina internationella klimatlöften för att minska växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.

Samtidigt är skogen en viktig pusselbit i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. När samhället gör avvägningar mellan olika prioriteringar är det viktigt att kunna räkna in alla positiva effekter som kommer från skogen, inte minst för klimatet.

Det är viktigt att Sverige har ett levande och långsiktigt hållbart skogsbruk som inte hotar viktiga naturvärden. Sverige har idag ett hållbart skogsbruk och vi måste fortsätta skydda värdefulla skogsområden. Det är också viktigt att ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i samband med avverkning av skog.

Värdefull natur kan behöva utökat skydd, men det innebär samtidigt ofta att äganderätt och brukande begränsas. Det måste vara självklart att ägare eller brukare också ersätts för de inskränkningar som görs. Kostnaden för åtgärden måste också stå i proportion till den miljönytta som de naturvårdande åtgärderna leder till. Det är också viktigt att markägare och brukare får vara med i hela processen.

Därför tycker vi inte att staten ska kunna tvinga mark- och skogsägare att avstå från att bruka mark eller vatten, om staten inte kan ersätta dem direkt när de inför begränsningar. Ersättningsmodeller och nationella riktlinjer för tvingande avsättning av jordbruks- och skogsmark samt bildande av vattenskyddsområden behöver ses över och förtydligas.

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.