Centerpartiet lokalt

Havsmiljö

Det är viktigt att vi vårdar och tar hand om våra hav så att våra barn och barnbarn också kan bada och fiska i rena vatten. Övergödning och plast i haven är några av de problem som vi måste komma tillrätta med. För Centerpartiet är havsmiljön ett mycket prioriterat område.

Centerpartiet vill:

 • Förstärka det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten
 • Skärpa böterna för nedskräpning
 • Förbättra avfallshanteringen längs våra kuster
 • Ställa högre krav på förpackningsproducenter

"För att minska utsläpp och miljöpåverkan krävs att vi vågar ställa högre krav på fartyg och andra aktörer som idag har en negativ inverkan på havsmiljön.”

Emelie Holgersson, Tjörn

Vi måste minska utsläppen

Östersjön är ett av världens mest känsliga hav med stora miljöproblem. Övergödning, bottendöd, överfiske och en hög halt miljögifter rubbar havets ekosystem. För att komma tillrätta med detta vill Centerpartiet satsa på restaurering av våtmarker och vattendrag, som därmed kan fånga upp och filtrera näringsämnena.

Vi vill även förstärka det regionala arbetet både i Östersjön och Västerhavet och satsa på samarbete och åtgärder mot övergödning, mikroplaster och sjöfartens miljöpåverkan. För att minska internbelastningen vill vi satsa på ny teknik för upptag av näringsämnen och tekniker för att återställa den ekologiska balansen och motarbeta bottendöden.

En viktig källa till utsläpp av näringsämnen är äldre enskilda avlopp. Centerpartiet vill se en mer flexibel lagstiftning och att arbetet för att åtgärda dessa inriktas mot de anläggningar som har störst miljöpåverkan. Ett växande problem är också mikroplaster och olika kemiska ämnen som via våra avlopp och på andra sätt hamnar i naturen. Vilken effekt detta har på människor är oklart men i djurriket innebär det fortplantningsstörningar liksom att hela ekosystem rubbas. Vi vill därför förbjuda mikroplaster i hygienprodukter till 2020. Samtidigt vill vi investera i och bygga ut vattenreningsverken.

Våra hav hotas också av nedskräpning, framförallt plast. Fåglar, fiskar och marina däggdjur riskerar att äta eller trassla in sig i plasten så att de svälter ihjäl eller kvävs. Enbart på den svenska västkusten beräknas årligen flera tusentals kubikmeter skräp flyta i land. Centerpartiet anser att vi behöver förbättra avfallshanteringen längs våra kuster. För att uppnå målet i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall och minska användningen av tunna plastpåsar, föreslår Centerpartiet att en miljöskatt på plastpåsar införs. Genom att utforma det ekonomiska styrmedlet som en skatt ges resurser till det offentliga för att dels hantera de negativa miljöeffekterna av nedskräpning och dels finansiera andra prioriterade reformer.

Centerpartiet vill:

 • Förstärka det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten
 • Restaurera våtmarker och vattendrag
 • Satsa på tekniker för uttag av näringsämnen ur Östersjön och för minskad bottendöd
 • Skärpa böterna för nedskräpning
 • Förbättra avfallshanteringen längs våra kuster
 • Ställa högre krav på förpackningsproducenter
 • Förbjuda mikroplaster i hygienprodukter
 • Åtgärda enskilda avlopp med störst miljöpåverkan
 • Införa miljöskatt på plastpåsar

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne läns södra.