Havsmiljö

Vi vill att våra barn och barnbarn också ska kunna bada och fiska i rena vatten på somrarna. Övergödning, nedskräpning och utsläpp av giftiga ämnen är akuta problem vi måste komma tillrätta med. Förutsättningarna för livet i havet måste stärkas. För oss är havsmiljön ett mycket prioriterat område.

Centerpartiet vill:

  • Ta krafttag mot övergödningen i Östersjön.
  • Införa ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön får betala.
  • Sanera förorenade vattenområden.

sol-has-bg sol-light-text

Fler krafttag mot övergödningen i Östersjön behövs

Våra hav lider i dag av tidigare generationers okunskap med utsläpp av giftiga ämnen och dumpning av avfall, både till land och havs. Övergödningen i Östersjön har påverkat fiskbeståndet och skapat algblomning och döda bottnar.

När näringsämnen från lantbruk och avlopp når vattendrag och hav uppstår övergödning. Fosfor och kväve är de två mest övergödande ämnena och har till stor del skapat de problem vi ser i Östersjön. Kampen mot övergödning är långsiktig men kan vinnas om vi agerar klokt redan i dag. Då behövs insatser på en bred front.

Minska de svenska utsläppen

Om fler av våra vattenreningsverk utrustas med modern och avancerad reningsteknik blir det lättare att fånga upp fosfor och kväve innan de når vattendrag och hav. En bonus är också att dessa ämnen kan återvinnas och återföras till lantbruket och på så vis både minska vårt importberoende och stärka den cirkulära ekonomin.

Ett nationellt etappmål om återföring av fosfor och kväve är därför prioriterat. Inom lantbruket finns det i dag framgångsrika arbetsmodeller för att minska utsläppen, som bygger på en nära och frivillig samverkan mellan markägaren och myndigheterna.

Det arbetet måste växlas upp och involvera fler lantbrukare. Att stötta precisionsodling, odling av fånggrödor och andra åtgärder kan också minska näringsläckaget från jordbruket.

Våtmarker och vattendammar är kanske våra bästa allierade i kampen mot övergödning. De fångar upp och binder näringsämnen så de inte når haven och bidrar också till lokal artrikedom i form av insekter och fåglar.

Vi vill se kraftigt utökade satsningar på att aktivt vårda och restaurera befintliga våtmarker men också anlägga många fler framöver.

Ingen springnota för länderna runt Östersjön

Många länder runt Östersjön är med och bidrar till utsläppen. Därför måste dessa länder också vara med och bidra till åtgärderna.

Vi vill införa ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön också får betala, inspirerat av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Genom utsläppshandel mellan länderna som bidrar till nedsmutsningen av Östersjön får vi bukt med bottendöden och algblomningen.

Sanera förorenade vattenområden och kuster

I våra hav och kustnära områden finns tyvärr en stor mängd gamla kemikalier och miljögifter i form av gamla tunnor, vrak och bottensediment i anslutning till gamla industrier och fabriker.

Vi vill se fler punktinsatser för sanering av avgränsade områden där insatsen gör nytta direkt och där resultatet är styrande. Kartläggningen av sanerade områden måste snabbas på.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.