Lokalt självbestämmande

Våra kommuner och regioner är nyckelaktörer i att driva på arbetet för en bättre närmiljö och är viktiga motorer i klimatomställningen. Lokala företrädare har alltid en bättre kännedom och kunskap om de förutsättningar och villkor som råder lokalt, än politiker på central nivå eller tjänstemän på länsstyrelserna. Genom att utforma lokala lösningar och ställa hårda krav lokalt kan utvecklingsarbetet gå snabbare.

Centerpartiet vill:

  • Stärka kommuners möjligheter att införa miljözoner för att minska hälsoskadliga utsläpp och förbättra luftkvaliteten
  • Låta kommuner besluta om lokala regler för dubbdäck och tung fordonstrafik
  • Stärka samverkan mellan kommunen, företag och medborgarna i arbetet med att skydda och förvalta den lokala naturen

sol-has-bg sol-light-text

Lokalt självbestämmande skapar ett mer hållbart Sverige

Vi vill ge kommuner och regioner fler möjligheter att driva på och utveckla sitt miljöarbete, genom att låta dem bestämma mer själva.

Det är positivt att kommuner och regioner vill jobba för att miljön och klimatet ska bli bättre. Det är ett arbete vi vill uppmuntra. Genom att kunna utforma modeller och verktyg som passar de lokala förutsättningarna och medborgarna skapas lösningar som ofta har bättre utfall och större lokal acceptans.

Miljöpolitik förankrad i människor vardag

En miljöpolitik som innehåller ett stort mått av decentralisering och lokalt inflytande är bättre än påbud och pekpinnar från länsstyrelserna. Samtidigt ser vi gärna att kommuner – särskilt i glesbefolkade delar av landsbygden – samverkar med varandra i högre utsträckning, om bland annat vatten och avlopp, där det finns stordriftsfördelar att hämta.

Inrätta miljözoner

Vi vill att kommuner ska kunna inrätta miljözoner, även för lätt trafik och persontrafik, där det finns lokala luftkvalitetsproblem eller särskilda problem med buller och då reglera att endast fordon som uppfyller vissa miljökrav får köras inom zonen.

Låt kommunerna bestämma mer om trafiken

På samma sätt vill vi att det lokalt i kommunerna ska kunna beslutas om avgifter för dubbdäck, där det finns mycket hälsoskadliga partiklar i luften. Det ska även gälla lokala begränsningar av tung fordonstrafik, där kommunerna ska kunna bestämma om förbud eller temporära begränsningar delar av dygnet eller veckan.

Uppmuntra lokala samarbeten

Kommuner spelar en nyckelroll när det gäller att skydda, förvalta och restaurera den lokala naturen och vattendragen. Vi vill se att det arbetet i högre utsträckning inkluderar lokala företag, civilsamhället, skolor och enskilda markägare. Tillsammans kan de utforma lösningar som gynnar alla i kommunen och skapar större tilltro hos medborgarna. Exempel på åtgärder de kan göra tillsammans är att ta fram naturvårdsprogram, restaurera tätortsnära skog och våtmarker, samt anlägga gröna tak och väggar på byggnader, vilket är något som gynnar t ex pollinatörer och samtidigt förbättrar luften i staden.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.