Miljölagstiftning

Sverige har världens kanske mest ambitiösa och omfattande miljölagstiftning. Det är på många sätt positivt. Samtidigt bygger lagstiftningen i flera hänseenden på gamla sanningar och föråldrade strukturer från en tid då Sverige och världen såg annorlunda ut. För att fullt ut kunna ställa om till en cirkulär ekonomi och växla upp takten i klimatomställningen, måste stora delar av miljöbalken ses över i grunden och moderniseras för att vi ska kunna få miljö- och klimateffekt av nya innovationer utan att tillståndsprocesser sätter käppar i hjulet.

Centerpartiet vill:

  • Reformera miljöbalken för att se till att den är samtidsanpassad och återspeglar dagens tekniska möjligheter
  • Göra det lättare för små företag att testa ny och innovativ miljöteknik
  • Se över tillståndsprövningen så att den blir mer effektiv, rättssäker och förutsägbar

sol-has-bg sol-light-text

Reformera miljöbalken och minska byråkratin

Tanken med en ambitiös miljölagstiftning är god och det är bra att iaktta viss försiktighet med nya miljöinnovationer. Men i verkligheten är utfallet ofta en annan. Miljöbalken i dag stjälper snarare än hjälper oss med att ställa om till ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Vi vill bland annat att lagstiftningen ses över och anpassas till vad dagens moderna miljötekniker ger oss möjligheter till.

Förenkla reglerna för bättre återvinning av avfall

Det som förr betraktades som avfall för att vi inte kunde återbruka eller återvinna det ses i dag som en värdefull resurs vi vill behålla i kretsloppet så länge som möjligt.

Definitioner av avfall måste uppdateras och smalnas ner. Reglerna för hur man får hantera dessa resurser måste förenklas. Avfallshierarkin måste bytas ut mot en resurshierarki som utgår från att nyttja det vi redan brutit eller producerat så länge det bara går.

Gör det lättare att prova ny miljöteknik

Trots att Sverige ligger i framkant i att ta fram gröna innovationer och idéer så sätter dagens miljölagstiftning upp hinder som håller tillbaka den fulla potentialen. Det finns svårigheter för små och växande företag, som ofta anställer unga människor, att kunna demonstrera sina innovationer för de möts av en vägg av betungande statlig reglering och tillsyn.

Vi vill göra det lättare för dessa företag att testa ny och hittills oprövad miljöteknik utan att myndigheterna sätter käppar i hjulet med ett kvävande regelverk, som till och med etablerade bolag har svårt att leva upp till.

Företag ska inte behöva vänta i åratal på byråkratin
Sverige är på god väg att bli den ledare världen behöver i klimatomställningen. Våra företag har höga klimatambitioner, nya tekniska lösningar tas fram på löpande band och våra befintliga gruvor är de mest hållbara i världen.

Samtidigt är processen för att få tillstånd att skala upp och etablera nya verksamhetsområden en mardröm för företagen. Att allt fler nu väljer att flytta från Sverige är oroväckande.

Vi vill därför att tillståndsprövningen reformeras för att bli mer effektiv och förutsägbar. Företag ska inte behöva vänta i åratal på ett godtyckligt avslag eller riskera utdragna rättsprocesser för att olika myndigheter överklagar varandras beslut.

Därför måste miljöbalken göras om

Med vår miljö- och näringspolitik kan vi se till att den svenska industrin och gruvnäringen ställer om och inte ställer in. Men då måste miljöbalken göras om och den förbjudande byråkratin minska.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.