Centerpartiet lokalt

Rent vatten till alla

Vi vill att alla i hela landet ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Låga grundvattennivåer innebär stora utmaningar och med klimatförändringarna ökar risken att bakterier och föroreningar sprids. För att hela Sverige ska kunna fortsätta ha tillgång till rent vatten krävs ett gigantiskt arbete.

Centerpartiet vill:

  • Höja anslagen till lokala vattenvårdsprojekt
  • Bygga ut och investera i vattenreningsverk
  • Skärpa planeringen för vattenförsörjningen
  • Öka samordningen och krisberedskapen
  • Effektivisera vattenförbrukningen genom ökad medvetenhet och ny vattensnål teknik
  • Förbjuda mikroplaster i hygienprodukter

Rent vatten till alla

Att ha näst intill oändlig tillgång till rent dricksvatten har länge varit en självklarhet i Sverige. Men de senaste åren har flera delar av landet drabbats av vattenbrist sommartid. Det innebär stora utmaningar för kommuner, småföretagare och hushåll. Tillgången till dricksvatten påverkas av flera faktorer: överutnyttjande, underinvestering i VA-infrastruktur, förändrade flöden och nederbörd i klimatförändringarnas spår. Med klimatförändringar och effekter som översvämningar ökar även risken för jordskred, spridning av bakterier och förorenande ämnen.

För att säkerställa både tillgången till vatten och att vattnet är rent och säkert krävs krafttag. Vi vill skärpa planeringen och beredskapen för vattenförsörjningen regionalt så att både den långsiktiga vattenplaneringen säkerställs samtidigt som det ska finnas beredskap för akuta situationer. Vatten är ett kommunalt ansvar och ska så förbli men staten behöver stötta kommunerna i deras arbete. Tillgången till vatten följer inte kommungränser och den kommunala planeringen bör också samordnas regionalt. Vi vill att staten ska stödja både beredskap för akuta situationer och samtidigt underlätta det långsiktiga arbetet med lokala och regionala vattenplaner.

I Sverige har vi en ineffektiv användning av vårt dricksvatten genom att exempelvis spola toaletter med drickbart vatten. Det behövs både större medvetenhet om effektiv vattenanvändning samt forskning, utveckling och investeringar i vattensnål teknik för att minska vattenförbrukningen. Ett sätt att öka medvetenheten är att tydliggöra hushållens vattenanvändning genom att i större grad mäta varje hushålls vattenförbrukning liknande hur elförbrukning mäts idag. Därför vill Centerpartiet att individuell vattenmätning ska vara ett krav vid nybyggnation för de som utnyttjar allmänna vattentjänster.

Det finns också ett stort behov av investeringar i VA-infrastruktur. Många anläggningar och ledningar behöver investeringar och uppgraderingar. Spridning av mikropartiklar ut till våra vattendrag kommer från bland annat däckslitage, tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller från hygienartiklar med mikroplastpartiklar. Vilken effekt detta har på människor är oklart men i djurriket innebär detta fortplantningsstörningar liksom att hela ekosystem rubbas. Vi vill därför förbjuda mikroplaster i hygienprodukter. Samtidigt vill vi investera i och bygga ut vattenreningsverken.

Centerpartiet vill också att arbetet med lokala vattenvårdsprojekt får fortsätta och att det förstärks ytterligare. Därför vill vi höja anslagen till lokala vattenvårdsprojekt.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne läns södra.