Rent vatten till alla

Rent vatten har länge varit en självklarhet i Sverige. Men nya kemikalier, läkemedel och mikroplaster skapar problem i naturen där de inte hör hemma. De når sjöar, hav och vattendrag via våra avlopp. Vi vill minska användningen av farliga ämnen och samtidigt förbättra vattenreningen så att de ämnen som ändå hamnar i avloppet renas bort.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla och bygga ut avancerad vattenrening
  • Ta mer miljöhänsyn vid utformning av läkemedel och andra produkter
  • Underlätta för kommuner som vill genomföra lokala projekt

sol-has-bg sol-light-text

Rent vatten till alla

En vuxen människa består till cirka 65 procent av vatten. Rent vatten är livsavgörande.

Renare vatten

En mängd olika ämnen når idag naturen via våra avlopp. Rester av läkemedel, kemiska ämnen och mikroplaster från rengöringsmedel, hygienprodukter och tvätt av textilier, når hav och natur via våra avlopp. Mikroplaster och en mängd farliga ämnen från vägar kommer också till naturen. Dessa ämnen hör inte alls hemma där och kan göra stor skada. När vattenlevande djur får i sig mikroplaster kan de kvävas. Farliga ämnen kan förgifta vattenlevande djur, rubba hela ekosystem och hamna i maten vi äter. Att vattnet är rent är med andra ord en fråga om liv och död.

Utveckla och bygg ut avancerad vattenrening

Vi har bra vattenrening i Sverige. Men våra reningsverk är dåligt rustade för den blandning av läkemedel, mikroplaster och kemikalier som idag finns i avloppsvattnet. Den tekniska utvecklingen går dock snabbt, vilket är glädjande. När vi satt i Alliansregeringen startade vi en satsning på det som kallas för avancerad vattenrening. Flera olika tekniker för att rena vatten finns idag tillgängliga. Med dessa tekniker kan många kemikalier, läkemedelsrester och mikroplaster renas bort från avloppsvattnet. Vi vill fortsätta satsningen på utveckling och utbyggnad av avancerad vattenrening. Läkemedelsrester, mikroplaster och andra skadliga kemiska ämnen kan då renas bort från avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen.

Minska användningen av mikroplaster

Vi tycker också att det är viktigt att se till att färre ämnen som kan vara skadliga för djur, natur och människor kommer ut i våra avlopp. För att minska mängden mikroplaster i våra vatten har vi länge drivit på för att de helt ska förbjudas i hygienprodukter. Vi vill också att man ska ta mer hänsyn till miljöeffekterna när konstgräsplaner anläggs. Vi vill använda mer biomaterial och mindre syntetmaterial, både när det gäller fotbollsplaner och i samhället. Vi gör även en stor satsning för att minska skräp i hav och natur. När plastskräp hamnar i naturen kan det annars sönderdelas så att mikroplast uppstår. Vi vill att det ska bli både svårare och dyrare att använda farliga ämnen i textilier, och vi vill öka användningen av biobaserade textila material.

Mer miljöhänsyn vid utformning och val av läkemedel

Läkemedelsrester som följer med avloppsvattnet har blivit ett växande problem i Sverige. I naturen kan de förstöra fortplantningen hos vattenlevande djur, och kan bidra till att bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Vi vill se en tydlig miljömärkning på läkemedel och att man tar större hänsyn till läkemedels miljöpåverkan. Patientsäkerhet måste självklart alltid väga tyngst. Vi vill även att medvetenheten hos konsumenter ökar, så att oanvända läkemedel inte spolas ner i toaletten utan lämnas in.

Ett producentansvar för läkemedelsrester i vatten ska införas, för att stärka principen om att den som sätter en produkt på marknaden också betalar för dess miljöpåverkan." I det andra stycket som heter "Utveckla och bygg ut avancerad vattenrening", efter mening som avslutas med avloppsvattnet, ny mening: Vi vill införa en vattenavgift på offentligt vatten som delvis ska bekosta nödvändiga investeringar, reinvesteringar och klimatanpassning i VA-infrastrukturen.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.