Rent vatten till alla

Tillgången till näst intill obegränsat med rent vatten har länge varit en självklarhet i Sverige. När vi vrider på kranen i hemmet är vi vana vid att få ut dricksvatten i världsklass. När vi spolar i toaletten vet vi att avfallet förs till ett reningsverk för vidare behandling. När det har regnat kraftigt förväntar vi oss att städernas dagvattenbrunnar leder bort vattnet och förebygger översvämningar. Så vill vi att det ska förbli även i framtiden. Då måste fler insatser vidtas snarast möjligt.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla och bygga ut avancerad vattenreningsteknik i världsklass
  • Genomföra en historiskt stor upprustning av VA-infrastrukturen
  • Effektivisera vattenförbrukningen i hushållen

sol-has-bg sol-light-text

För att säkra rent vatten i framtiden, måste vi börja redan i dag

Vi vill att Sverige ska ha en VA-infrastruktur som inte bara levererar rent dricksvatten i världsklass, utan också bidrar till en mer cirkulär ekonomi och stärker samhällets krisberedskap. Och vattenslöseriet måste få ett slut.

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för vattenförsörjningen. Dessutom blir vi allt fler som bor i tätbebyggda områden. På sommaren flyttar vi gärna ut till öar, till skärgården och till andra semesterområden. När vi är många som ska samsas om samma vatten kan det bli problem, särskilt under varma perioder. Med ett förändrat klimat ökar även risken för såväl torka som översvämningar samt spridning av förorenande ämnen.

Hjälp kommunerna att satsa på vatten

Detta ställer högre krav på att kommuner planerar vattenförsörjningen på ett bra sätt. Vi vill ge kommuner möjlighet att genomföra projekt som kan säkra tillgången på dricksvatten. Det kan handla om investeringar i teknik som utnyttjar vatten mer effektivt, inventering av brunnar eller att anlägga våtmarker som kan säkerställa vattenförsörjningen.

Rusta upp gammal teknik – och satsa på ny

Många anläggningar och ledningar behöver rustas upp. Gamla ledningsnät innebär mycket läckage av vatten. Dricksvatten har länge varit billigt, vilket leder till att vi slösar vatten. Dessutom innebär det låga vattenpriset att det inte byggs upp resurser som skulle kunna användas till viktiga investeringar i vattennätet.

Vi vill se över möjligheten för privata aktörer att finansiera investeringar i vattenledningsnätet, och även införa en vattenavgift på offentligt vatten som delvis ska bekosta nödvändiga investeringar i VA-infrastruktur.

Reningsverk ska bli resursverk

Vi har bra vattenrening i Sverige. Men våra reningsverk är dåligt rustade för den blandning av läkemedel, mikroplaster och kemikalier som i dag finns i avloppsvattnet. Teknikutvecklingen går dock snabbt, vilket är glädjande. Men det handlar inte bara om att rena vattnet.

Vi vill att dagens reningsverk börjar ses som resursverk, som också kan fånga upp och återvinna värdefulla ämnen vi i dag importerar, inte minst fosfor, kväve och kalium.

Spara på vattnet

Vi vill satsa på lokala initiativ där kommuner får stöd att investera i ny teknik som minskar vattenförbrukningen. Vi tror också att många skulle använda mindre vatten om de blev mer medvetna om hur mycket de använder.

Därför vill vi att det ska vara obligatoriskt med vattenmätare i nya hus, för dem som utnyttjar det allmänna vattennätet.

Vi vill också se tydligare ekodesignkrav på exempelvis kranar, toaletter och duschar, för att nå en mer effektiv vattenanvändning.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.