Forskning

Vi människor är av naturen nyfikna. Forskning handlar om att föra mänskligheten framåt och lära oss mer. För att människor ska vilja forska måste det både vara lönsamt ekonomiskt och kännas utvecklande och viktigt. Vi vill att Sverige ska ha världens bästa forskare – och då måste vi göra det attraktivt att forska här.

Centerpartiet vill:

  • Stärka samverkan mellan forskare och näringslivet.
  • Ha ökade basanslag och profilering för lärosätena.
  • Stärka den akademiska friheten.

sol-has-bg

Svensk forskning måste stärkas

Vi vill att det ska vara både prestigefullt, karriärdrivande och lönsamt för forskare att kunna forska, både på universitet och ute i olika branscher.

På så sätt tror vi att forskningsarbetet leder till nya idéer och sprids även utanför lärosätena. Svensk forskning ska ha hög kvalitet och vara professionell, oavsett var eller av vem den utförs.

Svensk forskning behöver stärkas för att stå sig i den internationella konkurrensen. För att människor ska vilja forska måste det finnas bra villkor och vara attraktivt. För att Sverige i framtiden ska ha tillgång till de bästa forskarna måste vi redan nu knyta till oss lovande och begåvade studenter.

Det gör vi genom att locka unga människor att börja och stanna inom forskningen. För att de ska vilja göra det måste det finnas tydliga karriärvägar. Utländska akademiker måste också kunna komma hit utan onödigt regelkrångel och möjligheten för att stanna förbättras för att fler ska söka sig hit. En fungerande rörlighet gör att vi kan rekrytera världens bästa forskare till Sverige.

Stärkt samverkan

Den allra största andelen av svenska investeringar i forskning och utveckling är privata investeringar. Sverige behöver bli mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation.

Vi behöver skapa attraktiva forsknings- och innovationsmiljöer, och bättre villkor för företag att bedriva forskning i Sverige. Samverkan mellan lärosäten och med näringsliv är viktig för vår konkurrenskraft och behöver därför stärkas.

Ökade basanslag och profilering för lärosätena

Vi vill att lärosätena ska bli mer autonoma, finnas i hela landet och ges ytterligare möjligheter att utforma sin verksamhet utifrån vad som passar bäst regionalt och lokalt. Ökade basanslag för lärosätena skapar långsiktiga förutsättningar för ökad profilering, tryggare anställningar för forskarna och stärkt kvalitet.

Stärk den akademiska friheten
Den akademiska friheten och yttrandefriheten måste bevaras. Utan oberoende forskning och utbildning har vi svårare att identifiera, förstå och lösa samhällsproblem.

Vi vill stärka oberoendet hos såväl lärosäten som de forskare och lärare som är verksamma där. För att åstadkomma det vill vi att staten ska stötta högskolor och universitet som väljer att övergå till en stiftelseform, att politikens makt över och inom deras styrelser minskas och att stärka anställningstryggheten för lärare och forskare.

Ansvarig talesperson

Anders Ådahl
Talesperson för forskning och högre utbildning. Riksdagsledamot Västra Götaland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.