Grundskola

Grundskolan ska ta tillvara varje barns kreativitet och vilja att lära. Alla barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Varje elev måste även få hjälp och stöd för att utvecklas och känna trygghet. Vårt mål är att varje elev lämnar skolan med godkända betyg.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra insatserna för elever som inte når kunskapsmålen.
  • Öka tryggheten och studieron.
  • Säkerställa mer rättvisande betyg.

sol-has-bg sol-light-text

Grunden för det fortsatta lärandet – en skola för alla

Alla elever som lämnar grundskolan ska kunna läsa, skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Skolan ska också sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg.

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den befinner sig. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas.

Läraren är nyckeln till skolframgång. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver.

Trygghet och studiero
Även om de flesta eleverna känner sig trygga är det för många elever som går till skolan med en klump i magen. Vissa av rädsla för vara utanför, häcklande kommentarer i korridoren eller för att på andra sätt bli utsatt. Andra av trötthet över avbrutna och stökiga lektioner.

Skolan måste kunna garantera en bra och trygg studiemiljö. Därför vill vi stärka lärarens position i klassrummet och ge bättre möjligheter att agera mot stökiga elever och skärpa möjligheten att omgående flytta elever som allvarligt stör ordningen eller mobbar andra elever.

Vi behöver också skärpa straffen för hot och våld riktat mot rektorer och lärare som agerar inom ramen för sitt uppdrag. Skolan ska inte utgöra en frizon för brott.

Mer rättvisande betyg

Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Du ska få samma bedömning på samma insats oavsett vilken skola du går på. Risken med betygsinflation måste undvikas. Därför vill vi ändra betygssystemet, som försvårar likvärdig betygssättning.

Vi vill att nationella prov ska digitaliseras och automaträttas av fristående examinatorer. Vi vill också att Skolinspektionen ska granska skolor där betygen skiljer mot nationella proven. Det skulle göra bedömningarna mer likvärdiga och stoppa betygsinflationen.

Tillsammans med att de nationella proven digitaliseras, och i så stor utsträckning som möjligt automaträttas, kommer också legitimiteten i betygssystemet att öka. Likvärdigheten förbättras och det bidrar även till att betygen på ett bättre sätt kommer spegla skolornas kvalitet.

Vi vill också utreda hur nationella kunskapsmätningar kan genomföras så att utvecklingen i svensk skola kan följas bättre över tid. Skolverket ska följa upp skolor utifrån elevernas kunskaper och utveckling, samt hur väl de presterar utifrån socioekonomiska förutsättningar.

En skola för alla
Det ska finnas en skola för alla, oavsett vad man har för intresse eller behov. Därför behövs en mångfald av aktörer i skolan. Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och skolor runtom i landet och att vårdnadshavare och elever ska kunna välja skola genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.