Grundskola

Grundskolan lägger grunden för framtiden. Vårt mål är att varje elev lämnar skolan med godkända betyg. Att alla barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna och mötas av höga förväntningar. Varje elev måste därför få stöd för att nå sin fulla potential.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra insatserna för elever som inte når kunskapsmålen
  • Öka tryggheten och studieron
  • Säkerställa mer rättvisande betyg

sol-has-bg sol-light-text

Höga förväntningar och betyg att lita på

Alla elever som lämnar grundskolan ska kunna läsa, skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Att säkra att alla elever klarar skolan är helt avgörande för att var och en ska få möjlighet att bidra och frihet att forma sin egen framtid.

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den befinner sig. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig måste få utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas. Skolans uppdrag att kompensera för elevers olika förutsättningar måste kraftigt förstärkas. Skickliga rektorer och lärare är nyckeln till varje elevs skolframgång.

En trygg skola där elever får stöd
Inga barn ska behöva vara rädda för – eller må dåligt över – att gå till skolan. För att alla elever ska klara av sin skolgång på bästa sätt måste de må bra och få stöd för att klara sin skolgång. Elevhälsan är central i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan och det arbetet behöver stärkas.
Skolan måste kunna garantera en bra och trygg studiemiljö. Därför vill vi stärka lärarens position i klassrummet och ge bättre möjligheter att agera mot stökiga elever och skärpa möjligheten att flytta elever som allvarligt stör ordningen eller utsätter andra elever för brott. Vi behöver också skärpa straffen för hot och våld riktat mot rektorer och lärare som agerar inom ramen för sitt uppdrag. Skolan ska inte utgöra en frizon för brott.

Ett tydligt och rättssäkert betygssystem
Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Därför behöver vi se ett betygssystem byggt på kunskap och forskning och med tydliga betygskriterier. Vi behöver säkra ett betygssystem som är bra för elever och lärare. Vi vill se e sammanvägd bedömning för betyget E och utreda betyget F och den hårda godkäntgränsen, för att stoppa utslagningen av många elever. Vi vill också att nationella kunskapsmätningar ska genomföras så att utvecklingen i svensk skola kan följas bättre över tid. Skolverket ska följa upp skolor utifrån elevernas kunskaper och utveckling, samt hur väl de presterar utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Betygen måste vara rättvisande så att elever med rätt färdigheter och kunskaper ska kunna komma in på rätt utbildning. Betygsinflationen underminerar tilliten till svensk skola. Det är särskilt problematiskt när det påverkar möjligheten till vidare studier efter gymnasiet i hela landet. Vi vill att nationella prov ska digitaliseras och automaträttas av fristående examinatorer. Vi vill också se en modell på gymnasiet där elevens resultat från nationella prov vägs samman med lärarens betygssättning i aktuellt ämne för att säkra en mer likvärdig betygssättning. Det skulle göra bedömningarna mer likvärdiga och stoppa betygsinflationen.

En skola för alla – med valfrihet
För oss är det viktigt att vårdnadshavare och elever ska kunna välja skola genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det ska finnas en skola för alla, oavsett vad man har för intresse eller behov eller var i landet en bor. Därför behövs en mångfald av aktörer i skolan. Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och skolor runtom i landet.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.