Centerpartiet lokalt

Högre utbildning

Högskolor och universitet som samarbetar med näringslivet är bra för samhället. Därför tycker vi att det är naturligt att det finns små och stora lärosäten i hela landet. Vi vill också att de ska bli mer självständiga och tilldelas pengar utifrån kvalitet och efter hur de jobbar med det omgivande samhället.

Centerpartiet vill:

  • Att högre utbildning med god kvalitet ska finnas i hela landet
  • Samverkan med arbetsmarknad och samhälle som ska stärkas
  • Införa en särhögskola så att de elever som gått särskola också ska kunna läsa vidare på högskolan

"Jag vill se en högre utbildning som leder till relevanta jobb, då får individen mer makt över sitt eget liv och vi får tillväxt i hela landet."

Hannes Hervieu, Stockholm

Högre utbildning

Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd.

Vi gjorde tillsammans med Alliansen stora satsningar på forskning men en grundutbildning av hög kvalité är en förutsättning. Det är grogrunden. För att förbättra utbildningen ser vi bland annat ett behov av mer lärarledd undervisning. Ökad konkurrens ger ökad kvalitet i hela landet. Vi tror att konkurrens ökar kvalitén och verkar för en mångfald av små och stora lärosäten i hela landet. Vi välkomnar även etableringen av internationella lärosäten, fler privata initiativ och fler möjligheter att studera på distans.

Professionen vet bäst - Det är professionen som bäst känner till verksamheten och vet vad den behöver för att utvecklas. Vi vill därför se mer autonoma lärosäten där makt flyttas från politiken till professionen. Vi behöver därför mer fristående lärosäten, likt stiftelser. För att stärka lärosätenas ekonomi och möjliggöra satsningar på verksamheten bör donationer göras avdragsgilla.

Relevans - För att fler ska finna ett jobb måste högskoleutbildningarnas konkurrenskraft stärkas och utbildningarna bli mer relevanta för arbetsmarknaden. Samverkan med arbetsmarknad och samhälle måste därför stärkas bland annat genom att koppla utbildning närmare arbetsmarknaden, betona det entreprenöriella lärandet, utveckla studentmedarbetarsystemet, en utökad praktik och en förstärkt roll för studievägledaren. Vi tycker också att fribeloppet för bidragsdelen i CSN ska höjas och helt slopas för lånedelen. Det ska löna sig arbeta, det ger arbetslivserfarenhet och extra pengar till den studerande.

Särhögskola - För de personer som gått i särskolan saknas alternativ. För den som vill studera finns enstaka kurser vid kommunens särskilda utbildning för vuxna eller folkhögskola. Universitet och högskolor erbjuder i dagsläget inga anpassade utbildningar. Vi måste därför se över systemet så att det kan skapas fler möjligheter till eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Familjebakgrunden spelar idag stor roll i valet att plugga vidare. Bristande information och vägledning gör de blivande studenterna beroende av råd från familj och vänner. Det syns tydligt i valet av utbildning och lärosäte. Studenter från studieovana hem hoppar också i större utsträckning av sina studier. Felval är en viktig orsak till detta. En stärkt information och vägledning är på så sätt viktiga pusselbitar för att bredda rekryteringen till högskolan.

En annan betydande del är ett externt kvalitetssystem. Utan ett transparent utvärderingssystem där utbildningens kvalitet, koppling till arbetsmarknaden och tidigare studenters åsikter tydliggörs kan inte blivande studenter göra välinformerade studieval.

För att kunna försörja framtidens välfärd behöver vi fler i arbete. Vi behöver förlänga vårt arbetsliv i båda ändar, börja tidigare och jobba högre upp i åldrarna. Jämfört med flertalet andra OECD-länder påbörjar de svenska studenterna eftergymnasiala studier senare och tillbringar också längre tid i studier. Vidare är utbildningars koppling till arbetslivet dålig och matchningen, rätt person till rätt jobb, på svensk arbetsmarknaden en av OECD:s sämsta. Frånvaron på arbetsmarknaden leder till både uteblivna inkomster för studenten och stora kostnader för samhället.

För ökad genomströmning och fler i arbete vill Centerpartiet ha ett mer flexibelt studiemedelsystem som belönar studenter som avslutar sina studier före utsatt tid men också anpassat för de med lägre studietakt, exempelvis de som har gått gymnasiesärskolan eller är deltidssjukskriven i varierad grad. Det behöver även vara möjligt att ta studiemedel högre upp i åldern. Det ger fler möjligheten till en utbildning som leder till jobb.

Fredrik Christensson
Riksdagsledamot Västra Götalands län västra, Högre utbilding och forskningspolitisk talesperson, tal...