Högre utbildning

Utbildning gör nytta för både människan, som får mer kunskap, och för samhället i stort. Det ska finnas en tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet. Det ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och välfärden.

Centerpartiet vill:

  • Att högre utbildning med god kvalitet ska finnas i hela landet
  • Slopa fribeloppet på lånedelen av studiemedlet
  • Införa en anpassad högskola

sol-has-bg sol-light-text

Utbildning berikar både individ och samhälle

Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd.

Sverige behöver fler som utbildar sig, fler fria högskolor och fler utbildningar som är relevanta för arbetsmarknaden.

Stärkt kvalitet och samverkan mellan högre utbildning, arbetsmarknad och samhälle

För att stärka kvaliteten och möjliggöra mer lärarledd tid för studenter vill vi se kraftfulla satsningar på utbildningskvaliteten. Ett första steg är att höja ersättningarna för de utbildningarna med lägst ersättning.

Vi vill även fasa ut ersättningen lärosätena får för godkända studenter, så kallade helårsprestationer. Det är viktigt för kvaliteten och för att kunna bidra till fler möjligheter till omställning och vidareutbildning för personer som är mitt i livet.

Utbildningarna måste bli mer relevanta för arbetsmarknaden för att fler utbildningar ska leda till jobb. Vi vill stärka kopplingen mellan utbildningar och arbetsmarknaden, ha en utökad praktik och se en förstärkt roll för studievägledaren. På så vis skapas en naturlig övergång till arbetsmarknaden när man är färdig med sina studier.

Fler behöver utbilda sig
Utvecklingen går fort och arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft är stor. I dag spelar familjebakgrunden stor roll om någon väljer att plugga vidare. Studenter från studieovana hem hoppar också av sina studier i större utsträckning. En orsak till det är att man valt fel utbildning.

Utan ett transparent utvärderingssystem där utbildningens kvalitet, koppling till arbetsmarknaden och tidigare studenters åsikter tydliggörs kan inte blivande studenter göra välinformerade studieval. Vi vill se stärkt information och vägledning för att bredda rekryteringen till högskolan.

Vi måste också ta vara på den nya tekniken. Den nya tekniken och digitaliseringen öppnar upp för fler distansutbildningar som i kombination med kommunala lärcentra gör högre utbildning tillgänglig för fler. Det är också viktigt att skapa långsiktiga förutsättningar för dessa verksamheter så att högre utbildning av hög kvalitet kan komma hela landet till del.

Du som vill ska kunna arbeta under dina studier
Fribeloppet bestämmer hur mycket du som student får tjäna samtidigt som du får studiemedel. Centerpartiet vill att fribeloppsgränsen tas bort för lånedelen av studiemedlet. Vi tycker att studenter som vill jobba under studierna måste ges friheten att bestämma det själva.

Stärk den akademiska friheten

Vi tror att konkurrens ökar kvaliteten och vi vill därför ha en mångfald av små och stora lärosäten i hela landet. Vi tror att de som är verksamma inom högskolan bäst känner till vad som behöver göras för att den ska utvecklas. Vi vill därför se mer autonoma lärosäten där makt flyttas från politiken till professionen. Vi behöver därför mer fristående lärosäten, likt stiftelser.

För att stärka lärosätenas ekonomi och möjliggöra satsningar på verksamheten bör donationer göras avdragsgilla. Vi vill öka basanslagen för forskning och minska satens detaljreglering av utbildningarna för att stärka den akademiska friheten. För att lärosätena ska bli mer självständiga vill vi att de får pengar utifrån sin kvalitet och efter hur de jobbar med det omgivande samhället och att fördelningen av anslag mellan utbildningar jämnas ut ytterligare.

Inför anpassad högskola
Inför en anpassad högskola – så att elever som har gått i anpassad grund- och gymnasieskola (tidigare kallat särskola) också kan läsa vidare.

För personer som har gått i anpassad skola finns få alternativ. För den som vill studera finns enstaka kurser vid kommunens särskilda utbildning för vuxna eller folkhögskola. I dag finns inga anpassade utbildningar på universitet.

Det vill vi förändra. Det behövs fler möjligheter till högre utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Anders Ådahl
Talesperson för forskning och högre utbildning. Riksdagsledamot Västra Götaland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.