Högre utbildning

Utbildning gör nytta för både samhälle och individer. Det ska finnas en tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet. Det ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och välfärden. Vi vill att lärosätena ska bli mer självständiga och att de får pengar utifrån sin kvalitet och efter hur de jobbar med det omgivande samhället.

Centerpartiet vill:

  • Att högre utbildning med god kvalitet ska finnas i hela landet
  • Stärka samverkan med arbetsmarknad och samhälle
  • Införa en särhögskola, så att elever som gått särskola också kan läsa vidare

sol-has-bg sol-light-text

Högre utbildning

Vi tycker att det är de högre utbildningarna i sig som ska vara avancerade. Inte att fysiskt ta sig till dem.

När vi satt i regering med Alliansen gjorde vi stora satsningar på forskning, men en grundutbildning av hög kvalitet är en förutsättning. Det är grogrunden. För att utbildningen ska bli bättre behöver studenter mer lärarledd undervisning. Vi tror att konkurrens ökar kvaliteten och vi vill därför ha en mångfald av små och stora lärosäten i hela landet. Vi välkomnar även etableringen av internationella lärosäten, fler privata initiativ och fler möjligheter att studera på distans. Det ska finnas en högre utbildning som passar just dig och din livssituation.

Fler fria högskolor

Vi tror att de som är verksamma inom högskolan bäst känner till vad som behöver göras för att den ska utvecklas. Vi vill därför se mer autonoma lärosäten där makt flyttas från politiken till professionen. Vi behöver därför mer fristående lärosäten, likt stiftelser. För att stärka lärosätenas ekonomi och möjliggöra satsningar på verksamheten bör donationer göras avdragsgilla.

Stärk samverkan mellan arbetsmarknad och samhälle

Utbildning ska leda till jobb. För att fler ska hitta ett jobb måste högskoleutbildningarnas konkurrenskraft stärkas och utbildningarna bli mer relevanta för arbetsmarknaden. Det gör man genom mer samverkan med arbetsmarknaden och samhället. Vi vill koppla utbildningarna närmare arbetsmarknaden och betona det entreprenöriella lärandet. Vi vill även utveckla studentmedarbetarsystemet, ha en utökad praktik och en förstärkt roll för studievägledaren. På så vis skapas en naturlig övergång till arbetsmarknaden när man är färdig med sina studier.

Inför en särhögskola – så att elever som har gått i särskola också kan läsa vidare

För personer som har gått i särskolan finns få alternativ. För den som vill studera finns enstaka kurser vid kommunens särskilda utbildning för vuxna eller folkhögskola. Idag finns inga anpassade utbildningar på universitet. Det vill vi råda bot på. Vi måste därför se över systemet som finns idag. Det behövs fler möjligheter till högre utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ökade möjligheter för fler

Idag spelar familjebakgrunden stor roll om någon väljer att plugga vidare. Att det finns bristande information och vägledning gör att blivande studenter är beroende av råd från familj och vänner. Det syns tydligt i valet av utbildning och lärosäte. Studenter från studieovana hem hoppar också av sina studier i större utsträckning. En orsak till det är att man valt fel utbildning. En utökad information och vägledning behövs för att bredda rekryteringen till högskolan och för att fler personer ska välja rätt.

En annan viktig del för att studenter ska kunna välja rätt utbildning är ett externt kvalitetssystem. Utan ett transparent utvärderingssystem där utbildningens kvalitet, koppling till arbetsmarknaden och tidigare studenters åsikter tydliggörs blir det svårt för blivande studenter att göra välinformerade studieval.

För att kunna försörja framtidens välfärd behöver vi fler personer i arbete. Vi behöver förlänga vårt arbetsliv i båda ändar, börja tidigare och jobba högre upp i åldrarna. Jämfört med många andra OECD-länder börjar de svenska studenterna sina eftergymnasiala studier senare. De tillbringar även längre tid i studier. Många utbildningar har också en dålig koppling till arbetslivet. Det gör att matchningen, rätt person till rätt jobb, på den svenska arbetsmarknaden är en av OECD:s sämsta. Att inte komma ut i arbete leder både till uteblivna inkomster för studenten och till stora kostnader för samhället.

För att fler studenter ska bli klara i tid med sina studier vill vi ha ett mer flexibelt studiemedelssystem. Det belönar studenter som avslutar sina studier före utsatt tid men ska också vara anpassat för dem med lägre studietakt. Det kan vara personer som har gått gymnasiesärskolan eller är deltidssjukskrivna i varierad grad. Det behöver även vara möjligt att ta studiemedel högre upp i åldern. Det ger fler möjligheten till en utbildning som leder till jobb.

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.