Centerpartiet lokalt

Bistånd

Biståndet är ett centralt verktyg i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling. Sveriges bistånd gör stor skillnad ute i världen. Det är viktigt att biståndet går till att bekämpa fattigdom. Men biståndet behöver också gå till att förbättra klimatet och miljön. Det är de som är fattiga i världen som är allra mest utsatta för miljöförstöring.

Centerpartiet vill:

  • Använda biståndet strategiskt med ökat fokus på bilateralt bistånd.
  • Prioritera biståndssatsningar inom områdena miljö- och klimat, utbildning och jämställdhet.

Ett bistånd som tar sig an globala utmaningar med lokala och gröna lösningar.

Sedan länge har Sverige varit en viktig aktör och bidragsgivare till internationellt arbete för fattigdomsbekämpning och bättre miljö genom bland annat klimatbistånd.

Centerpartiets biståndspolitik ska ta sig an de stora globala utmaningarna med lokala och gröna lösningar. Utgångspunkten är globala hållbarhetsmål med krav på lokala lösningar. Det är de lokala aktörernas kraft som kan påverka ett framtida samhällsbygge. Centerpartiet vill att biståndet används strategiskt, eftersträvar god samhällsstyrning med särskilt stöd till sviktande stater och postkonfliktstater. Centerpartiet vill att utvecklingsbiståndet ska komma på plats tidigt för att inte redan uppnådda utvecklingsframsteg ska gå förlorade. Dessutom vill vi se ökade satsningar på klimat och miljö. Den gröna utvecklingen är en given och central komponent för att kunna garantera hållbarhet.

Strategiskt användande av biståndet

Centerpartiet står upp för enprocentmålet i biståndet. För att få ut så mycket som möjligt av varje krona behövs därtill ett mer strategiskt användande av biståndet. Biståndet ska vara transparent. Nyckeln till att verkligen få effekt av biståndsarbetet är att förhålla sig till stora globala problem med lokala, närodlade och gröna svar. Antalet biståndsgivare blir allt fler och de nationella agendorna allt mer fragmenterande och därför vill Centerpartiet se en tydlig samordning mellan bilateralt och multilateralt bistånd. Det behövs också bättre synergieffekter mellan humanitära responsplaner, nationella utvecklingsplaner, EU:s biståndsarbete och FN:s utvecklingsplan. Prioritering ska göras på de allra fattigaste länderna och på de organisationer som visar uppnådd effektivitet genom att mobilisera de stora resurser som behövs för att hantera framtidens utmaningar. Det bilaterala biståndet ska öka.

Stöd till sviktande stater och postkonfliktstater

1,5 miljarder människor lever i återkommande konfliktsituationer och osäkerhet. Kriser och konflikter utgör de största hindren för fattigdomsbekämpning och utveckling. Dagens konflikter är sällan engångshändelser utan komplexa skeenden med återkommande cykler av upprepat våld. Det måste alltid finnas katastrofbistånd som kan hantera akuta katastrofer såsom svält, sjukdomar och naturkatastrofer men långsiktigt är god utveckling en bra försäkring mot instabilitet och konflikt. Utvecklingsbiståndet behöver därför komma in tidigt efter en konflikt, annars kan viktiga utvecklingsframsteg gå förlorade.

God samhällsstyrning och medborgardeltagande

Lokalt ägandeskap, lokalt och enskilt ägande och deltagande i samhällslivet samt mänskliga rättigheter är alla avgörande faktorer för att åstadkomma förändring och utveckling. Men det förutsätter också fungerande institutioner som till exempel ett rättsväsende, en fungerande offentlig sektor, ett aktivt civilsamhälle både på lokal och nationell nivå och en fungerande marknadsekonomi. För det krävs också välfungerande flerpartisystem och välfungerande demokratiska partier.

Ett klimatbistånd som gör skillnad

Konsekvenserna av ett förändrat klimat är ett av våra största hot i modern tid. Klimatförändringarna påverkar män, kvinnor, fattiga och rika olika. Det påverkar också olika delar av världen olika mycket. Effekterna av klimatförändringarna i Arktis är tydliga, både på människor och djur. För att skydda de känsliga områdena kring Arktis anser Centerpartiet att marina reservat behöver etableras för att skydda området från exploatering av olje-, gas- och mineralutvinning, havsfiske och för att skydda invånarna.

Det finns ett stort behov av åtgärder för miljö- och klimatanpassning i de fattigare länderna liksom för investeringar i förnybar energi för att bidra till en hållbar omställning. Jordbruket behöver moderniseras och effektiviseras där vatten och andra resurser kan sparas och återanvändas för möjligheten till att bedriva lantbruk och för samhällen att anpassas till ett förändrat klimat för att minska sårbarheten. Av de fattigaste människorna drabbas kvinnor hårdast av klimatförändringarna då det främst är kvinnor som ansvarar för mat-, vatten-, och energiförsörjning. Dessa människor bor ofta på landsbygden där de är beroende av sitt lantbruk och lokala naturresurser för sin överlevnad och är mer sårbara för torka, översvämningar och andra väderrelaterade naturkatastrofer. Vattenbrist är en stor och växande problematik direkt länkad till effekterna av klimatförändringarna. Vi behöver därför satsa på ökat klimatbistånd. Centerpartiet vill att FN:s gröna klimatfond ges mer resurser. Den kommer bli allt mer viktig när Parisavtalet genomförs. Genom fonden får utvecklingsländer stöd att genomföra insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Centerpartiet vill:

  • Att biståndet används strategiskt med ökat fokus på bilateralt bistånd. Utvecklingsbiståndet ska komma in tidigt efter en konflikt för att inte viktiga utvecklingsframsteg ska gå förlorade. Biståndet ska uppnå god samhällsstyrning och medborgardeltagande utifrån lokala behov. Centerpartiet vill prioritera stöd till sviktande stater och postkonfliktstater.
  • Att biståndspolitiken prioriterar satsningar inom områdena miljö- och klimat, utbildning och jämställdhet. I de fattigaste länderna prioriterar vi exempelvis miljö- och klimatanpassning såväl som i entreprenörskap och investeringar i förnybar energi. Rätten till utbildning för flickor och rätten till egenförsörjning för kvinnor samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är exempel på viktiga områden att satsa mer på inom jämställdhetsområdet

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Stockholms län, utrikespolitisk talesperson