Centerpartiet lokalt

FN

FN har en unik och viktig roll att spela. Det handlar om att skapa fred och bekämpa fattigdom. Men också om att jobba för en bättre miljö och ett bättre klimat. Här kan Sverige vara en drivande röst när det handlar om att stärka FN.

FN

FN har en unik roll men behöver bli starkare. Vi vill att Sverige ska jobba tillsammans med EU för att stärka FN.

FN är en viktig röst när det kommer till att skapa och bygga fred. För att kunna vara en organisation där världens länder kan diskutera också svåra gemensamma utmaningar behöver FN utvecklas.

I dagens värld som kantas av flyktingkriser samt väpnade konflikter exempelvis i Irak och Syrien är det viktigt att hitta lösningar till fred. Det finns många svenska soldater som hjälper till i FN-ledda fredsfrämjande insatser runt om i världen och FN startade de humanitära operationerna. Detta är ytterligare bevis på att FN är en viktig pelare i fredsbevarande operationer och att det finns ett aktivt fredsarbete som pågår.

Det behövs reformer så att FN fullt ut blir en organisation som kan ta sitt ansvar. Vi tycker att FN ska ha miljö- och klimatarbete, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i fokus. Vi tycker också att Sverige ska vara drivande för att FN-resolutionerna 1325, Kvinnor, fred och säkerhet, 1820 och 1960 genomförs. Men också för att FN ska motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter, samt för att öka kvinnors deltagande när det kommer till fredsförhandlingar och återuppbyggnad.

För oss är det särskilt viktigt att FN:s utvecklingsmål och Agenda 2030 prioriterar att utrota fattigdom, stärka jämställdhet, bidra till en hållbar tillväxt samt begränsa klimatpåverkan och dess effekter.

Behov av reform

I Sverige och det svenska civilsamhället, inte minst bland de politiska partierna, har FN traditionellt haft ett brett stöd och en hög trovärdighet som internationell aktör. FN har en unik roll och dess uppgift att verka för global fred och utveckling har inte blivit enklare med åren.

En av FN:s viktigaste uppgifter är att bidra till fred och säkerhet. De senaste åren har säkerhetsrådet misslyckats med att anta resolutioner i akuta konflikter, till exempel om Syrien. Det skadar trovärdigheten för FN som global aktör för fred. Vetorätten i säkerhetsrådet används för att hindra att resolutioner antas. Centerpartiet tycker därför att det är brådskande med en reform av beslutsfattandet inom FN. Samarbetet behöver förbättras och förtroendet för FN öka.

Nolltolerans mot sexuella övergrepp bland FN-utsänd personal

Vi tycker också det är viktigt att FN genomför de initiativ som tagits, och med kraft intensifierar arbetet framåt, för att motverka och förebygga att FN-utsända begår sexuella övergrepp i fredsfrämjande- och fredsbevarande insatser samt att förövarna ställs till svars.

Centerpartiet vill:

  • Att FN:s beslutsfattande reformeras. Det ska vara tydligt och mer förutsägbart vid vilka tillfällen FN:s säkerhetsråd måste agera för att exempelvis stoppa folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott. Det är viktigt att obstruerande veton minskar så att FN kan agera handlingskraftigt för global fred, säkerhet och utveckling.
  • Att FN ska med kraft intensifiera arbetet att motverka och förebygga att FN-utsända begår sexuella övergrepp i fredsfrämjande och fredsbevarande insatser samt se till att förövarna ställs till svars.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Stockholms län, utrikespolitisk talesperson