Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och fler människor lider av ångest, oro och andra psykiska besvär. Idag tar det ofta alldeles för lång tid att få hjälp. Det tycker vi är fel, speciellt när barn och unga drabbas. Där är det särskilt viktigt med snabb hjälp.

Centerpartiet vill:

  • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin
  • Öka tillgången till stöd för personer som lider av psykisk ohälsa
  • Satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp

sol-has-bg sol-light-text

Öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa

När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgången till stöd för den som drabbats idag alldeles för dålig. Brist på utbildad personal är en starkt bidragande orsak till varför inte tillräckligt många människor får den hjälp de behöver.

Människor med lättare psykiska besvär behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan bli hjälpta av enklare samtalsstöd. Därför vill vi satsa på att utbilda fler som kan få kompetens att erbjuda samtalsstöd. Det kan exempelvis handla om vårdpersonal som genom en kompletterande utbildning kan få rätt kompetens. Som en del i detta vill vi kraftigt förstärka öppenvårdspsykiatrin. På så sätt kan människor som lider av lättare psykisk ohälsa snabbare få hjälp.

Mer resurser till barn och unga med psykisk ohälsa

Allt fler barn och unga mår dåligt. Samtidigt är det för få unga som får den hjälp de behöver. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är idag oacceptabelt långa. Alldeles för få regioner klarar av det nationella målet om att 90 procent av de barn och unga som söker vård få komma på sitt första besök inom 30 dagar.

Vi vill satsa på kortare köer inom BUP, genom att ge pengar till de regioner som kan erbjuda hjälp i tid. Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. För att det ska bli möjligt kan det, utöver kuratorer, finnas studiepedagoger som exempelvis har beteendevetarutbildning. Dessa kan både stötta eleverna i deras studier och vara ett samtalsstöd.

Stora delar av landet består av glest befolkade områden, där människor inte alltid har nära tillgång till vård. Den växande psykiska ohälsan bland unga gör att det behövs fler lättillgängliga insatser för att ge hjälp i tid. Då det inte alltid är möjligt att ha fysiska mottagningar på plats, vill Centerpartiet satsa på att öka tillgången till mobila ungdomsmottagningar i de delar av landet där det behövs. Med mobila ungdomsmottagningar i form av exempelvis bussar kan unga människor på landsbygden få den hjälp de har rätt till.

Minska antalet självmord

Omkring 1 400 personer begår självmord i Sverige varje år. Bland unga mellan 15 och 24 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Vi tycker att vården ska bli bättre på att upptäcka självmordsrisker och förebygga självmord. Det behövs bland annat bättre metoder för att se vilka som ligger i riskzonen och fler förebyggande insatser.

Ansvarig talesperson

Sofia Nilsson
Talesperson i frågor om omsorg och psykisk hälsa. Riksdagsledamot Skåne Norra och Östra

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.