Socialtjänst

Socialtjänstens utredningar, bemötande och stöd till individer har ofta stor betydelse för människor. Personalen måste därför ha rätt kompetens för att kunna utföra utredningar och bedömningar, och ge olika människor ett bra och jämlikt bemötande.

Centerpartiet vill:

  • Att alla anställda i socialtjänsten ska ha en relevant utbildning och erbjudas regelbunden kompetenshöjning
  • Höja kvaliteten i tvångsvård av barn, unga och personer med missbruksproblematik
  • Ge barn, unga och personer med missbruksproblematik systematiskt stöd efter avslutad tvångsvård

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Höj kvaliteten inom socialtjänsten

Vi vill att alla anställda inom kommunernas socialtjänst ska ha en relevant utbildning och erbjudas regelbunden kompetenshöjning.

Idag är socionomutbildningen en generalistutbildning. Många kommuner har infört tjänster som specialistsocionomer.

Vi tycker att specialisering inom specifika inriktningar bör införas redan när man läser till socionom och inkludera praktik eller tjänstgöring.

Bättre kvalitet i tvångsvård av barn och unga

Samhället bär ett mycket tungt ansvar för att nyttan med en tvångsvård av barn, unga och personer med missbruksproblematik uppväger nackdelarna. Människor behöver därför tydligt med den vården, få trygghet och möjlighet till en bättre livssituation som är hela syftet med tvångsvården.

Vi vill se en övergripande översyn av lagstiftningen och höja kvaliteten inom den sociala barn-, ungdoms- och missbruksvården. Det behövs mer och bättre utbildad personal och kvalitetssäkring av metoder och arbetssätt.

Tvångsvården av barn och unga som döms till sluten ungdomsvård behöver reformeras. Både vårdkvaliteten och säkerheten behöver stärkas. Därför vill vi att ansvaret flyttas till Kriminalvården, som har den kompetens som behövs.

Bättre stöd efter avslutad tvångsvård

Många som omhändertas behöver hjälp med komplexa och sammanvävda problem, som aggressivitet, utagerande beteende, självdestruktivitet, missbruk eller kriminalitet. Det finns ett stort problem i att ingen har ansvar för uppföljningen och åtgärderna som behövs i efterhand av tvångsvård.

Vi vill att det tas fram tydliga riktlinjer för hur socialtjänstens stöd ska se ut efter att tvångsvården av ett barn, en ungdom eller en person med missbruksproblematik upphör.

Ansvarig talesperson

Christofer Bergenblock
Talesperson för omsorgs- och funktionshinderspolitik. Riksdagsledamot Hallands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.