Annie Lööfs Jultal 2020

Jultal, 16 december 2020. Det talade ordet gäller.

”Det mesta verkar omöjligt. Tills det är gjort.”

De orden, från hoppets och möjligheternas urkraft, Nelson Mandela, bär jag med mig som en ständig påminnelse just nu. Som en källa till kraft och inspiration i den prövningarnas tid vi lever i.

För vi befinner oss i ett läge där vi måste göra mer, agera för att komma framåt. Ut ur ett kompakt mörker. Mot en ljusare framtid.

Vi ser hur viruset skördar nya offer varje dag, hur smittspridningen går åt fel håll. Då måste vi göra allt vi kan för att fler inte ska behöva dö. För att varje förlorat människoliv är en förlorad värld.

För att fler inte ska få sina liv och sin hälsa förstörd i sviterna av viruset.

För att minska belastningen på vården, så att det finns plats och resurser till den som verkligen behöver. Värna all fantastisk vårdpersonal, ge dem andrum.

För att ge människor en möjlighet att komma bort från ensamhet, utsatthet och otrygghet.

För att värna våra företag, så att de klarar sig igenom krisen.

Vi har alla en del i det ansvaret. Du och jag kan göra skillnad. Genom att ställa in planer, tacka nej. Avstå från att träffa de vi älskar, förändra jultraditioner som sett likadana ut i decennier. Det är svårt, ibland omänskligt tufft, men det är helt nödvändigt. Och de uppoffringar vi klarar av idag tar oss snabbare mot en bättre, ljusare morgondag.

Men en ännu större del av ansvaret har vi som folkvalda politiker. Att gå före, visa ledarskap och agera. Bära det ansvar som svenska folket har gett oss.

Centerpartiet har varit med och tagit ansvar. Nationellt, regionalt och kommunalt. Stärkt samordningen och organiserat vården i regionerna. Sett till att resurser och personal finns där det behövs. Stöttat företagen i kommunerna. Plockat bort kostnader och regler för att göra livet lite enklare i en oerhört svår tid.

Vi har spelat en avgörande roll för att få på plats ekonomiska stödpaket. Lättat bördan för våra företag genom sänkta arbetsgivaravgifter, omställningsstöd och statligt sjuklöneansvar. Korttidspermittering och anstånd med skatteinbetalningar, för att nämna några exempel. Vi har dag som natt arbetat med att förfina, förändra och förbättra stöden när det har behövts. Det har självklart inte varit tillräckligt, i en sådan här situation är det nog omöjligt. Så mer måste göras. Stöden förstärkas och pengarna behöver snabbare landa hos våra företag. För att rädda så många företag och jobb som möjligt.

Vi har drivit på regeringen för att förändra coronastrategin, testa fler och spåra mer. Ge bättre skydd till våra äldre. Få på plats en pandemilag värd namnet och ligga på för att förändra stelbenta EU-regler som gör att pengar till krisande företag drar ut på tiden.

Vi kommer fortsätta det arbetet. Driva regeringen framför oss, där det behövs. För att snabbare och klokare ta Sverige ut ur krisen.

För tyvärr har tydlighet, snabbhet och handlingskraft inte varit regeringens signum under det senaste året. I många situationer är snarare känslan att man blivit allt för passiv.

När vi sett brister kring testkapacitet och spårning. När smittan återigen tagit sig in på äldreboenden. När vi har dödstal som kraftigt överstiger våra grannländer. Då har regeringens hållning tyvärr, allt för ofta, landat i att avvakta. Vänta och se. Istället för att kliva fram och ta kommandot.

Samtidigt har man varit snabb med att lägga skulden hos någon annan, när saker inte gått som det var tänkt. Då har det varit regionernas, myndigheternas eller befolkningens fel. Aldrig regeringens eget. Att skylla ifrån sig har gjorts till strategi.

Nu behöver vi hitta en väg framåt där fler är med och tar ansvar. Har förmågan att snabbt upptäcka fel och brister och ta ansvar för att rätta till dessa. Sluta upp med att peka finger åt andra, eller försöka rädda sitt eget skinn. Det yttersta ansvaret för ledarskapet i det här landet bär regeringen. Det måste de också ta, fullt ut.

Centerpartiet kommer att fortsätta vara en konstruktiv kraft för att ta Sverige framåt, ut ur krisen. För oss är det uppenbart att vi måste göra en rad, konkreta saker så snart som det bara är möjligt.

Vi behöver testa fler, spåra och bryta smittkedjor. Införa ännu skarpare lokala restriktioner på platser där situationen är extremt ansträngd.

När smittan nu återigen slår mot äldreboenden runt om i landet. Då måste direktiven vara glasklara om att det krävs munskydd och visir i kontakt med våra allra svagaste. Oavsett var i landet det särskilda boendet ligger.

Då behöver vi så fort som möjligt erbjuda snabbtester till all personal inom äldreomsorgen. Få koll på hur de anställda mår och i tid kunna förhindra smitta.

När vi hör om sjukvårdens ohållbara situation. Hur de vädjar om förändringar som gör skillnad snabbt. Då behöver vi också införa allmänna råd om att munskydd ska bäras där det inte går att undvika trängsel. Nu finns tydligt vetenskapligt stöd för att munskydd minskar smitta. Då är munskydd en väg framåt för att rädda så många liv som möjligt.

När vi ser hur våra företag, inte minst inom besöksnäringen, går på knäna. När regeringens rekommendationer upplevs som ologiska. Då behöver Sverige en ny, heltäckande och rättvis pandemilag. Som utgår från möjligheten att begränsa smittan, snarare än vilken verksamhet som bedrivs.

Tack vare Centerpartiet finns nu, äntligen ett förslag på bordet. Men det är redan nu tydligt att det inte gör tillräckligt för att garantera drabbade verksamheter en ekonomisk kompensation. Det måste regeringen förändra.

När vaccinet nu är nära, då måste hela samhället rustas för att stå redo. Det är viktigt med snabb och säker vaccinering, oavsett var i landet du bor. Att så många som möjligt vaccineras så tidigt som möjligt kan rädda liv och värna våra riskgrupper.

Regionerna är vana vid att administrera vaccin. De är redan idag mitt uppe i ett stort och viktigt förberedelsearbete. Men staten måste göra allt den kan för att underlätta arbetet. Med en tydlig nationell vaccinationsplan. Tillräckliga resurser och stöttning med logistik där det behövs. Vi har alla förutsättningar för att lyckas. Men det kommer ställa höga krav på organisation och ledarskap.

Klarar vi av att genomföra allt detta, snabbt och effektivt. Då tar vi stora och viktiga kliv framåt. Mot att hejda smittspridningen, mot att värna våra företag och jobb, mot en snabb vaccinering av alla svenskar.

Men vägen framåt handlar också om att ge Sverige en ekonomisk nystart.

Göra Sverige till ett ännu starkare företagarland. Där vi fortsätter sänka kostnaderna för att anställa, öppnar upp arbetsmarknaden för fler.

Där vi ser till att plocka bort regler och riva hinder, så att det blir lättare att bygga och bo på landsbygden eller göra gröna investeringar. Där vi knyter ihop landet med både mer bredband och bättre vägar och järnvägar. Där vi ser till att ta tillvara på all förnybar råvara som finns i våra skogar och lantbruk. Utveckla en svensk bioekonomi som kan bli världsledande.

För allt hänger ihop. Det är genom att få stopp på smittan som vi på allvar kan få fart på våra företag igen. Rädda jobb och skapa nya. Få snurr på ekonomin. Öka friheten och tryggheten för alla.

Centerpartiet kommer alltid vara en ansvarstagande och konstruktiv kraft i det arbetet. Jag hoppas att många fler är beredda att ta ansvar och visa ledarskap här.

Vi kan lyckas. Vi måste lyckas. Det finns ingen annan väg än framåt.

För vi vet att det är den enda vägen för att ta Sverige mot en ljusare framtid.

***

Men i det politiska ledarskapet ligger också uppgiften att se till så att hoppets ljus når alla människor i vårt samhälle.

Just nu ser vi en ofrivillig ensamhet breda ut sig. Allt för många har förlorat den dagliga kontakten med familj, vänner, klasskamrater och kollegor. Längtan efter närhet förtär människor. Den psykiska ohälsan ökar. Ensamma äldre ringer 112, bara för att få höra en annan människas röst.

Redan utsatta människor drabbas ännu hårdare när ekonomin sviktar i krisens spår. Landets kyrkor och ideella krafter vittnar om hur en matfattigdom sprider sig in i nya grupper. Hur familjer, på grund av arbetslöshet och isolering, inte får pengarna att räcka till mat på bordet åt alla.

Isolering och hemmaarbete förvandlar också allt för många kvinnors och barns liv till ett levande helvete. Det egna hemmet, platsen som ska vara din trygghet, har istället förvandlats till ett fängelse. Där du tvingas leva med din våldsamma partner dygnet runt. Där du i värsta fall inte kommer ut levande.

I Sverige mördar en man den kvinna han lever med. Var tredje vecka. Närmare 9 000 kvinnor har polisanmält våld i en nära relation, bara i år. Det är över 180 misshandlade kvinnor. Varje vecka.

Mörkertalet är oändligt mycket större. Kvinnojourer över hela landet beskriver en tudelad situation. Där man märkte en kraftig uppgång i antalet kontakter i början av krisen. Men hur man nu har allt svårare att nå fram till våldsutsatta. När de kontaktvägar man har i normala fall, utanför hemmets väggar, har skurits av.

En kartläggning som DN gjort visar att våldet i nära relationer har ökat i var tredje kommun under pandemin. Bland landets socialsekreterare är nio av tio oroliga över att pandemin medfört ett ökat våld i hemmet.

Den här situationen är extremt allvarlig. Dessa kvinnors situation och utsatthet får aldrig ignoreras. När de hotas till tystnad är det vår skyldighet att föra deras talan. När de möter våld och kränkningar är det samhällets ansvar att ge dem en väg till trygghet.

Centerpartiet presenterar därför idag en rad nya förslag för att underlätta för kvinnor att ta sig ur en våldsam relation. Det handlar både om att förstärka stödet och hjälpen runt de våldsutsatta kvinnorna och om att sänka trösklarna för att lämna.

Vi vill se en långsiktigt stabil finansiering av landets kvinnojourer. De ideella jourerna har en unik kompetens och erfarenhet av att stötta och hjälpa våldsutsatta kvinnor. De är en viktig resurs i kampen mot våldet. Men deras arbete får aldrig tas för givet. Vi måste komma bort från tillfälliga satsningar och temporära tillskott och se till att få en stabil och långsiktig finansiering på plats. Som gör att jourerna kan känna en trygghet och arbeta långsiktigt för att ge bästa tänkbara stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

På samma sätt vill vi se en permanent grundfinansiering för Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK. Deras arbete för att höja kunskapsnivån kring mäns våld mot kvinnor och utveckla bättre metoder för att omhänderta utsatta kvinnor är livsviktigt. Kvinnofridslinjen, deras nationella stödtelefon dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig för råd och hjälp är också ett ovärderligt stöd för väldigt många. Det ska aldrig vara upptaget när en våldsutsatt kvinna tar modet och ringa.

Vi vill att NCK ska återfå det nationella kunskapsuppdrag som de förlorade när Jämställdhetsmyndigheten grundades, och att finansieringen för deras uppdrag permanentas.

Att ge landets kvinnojourer och NCK en statlig, långsiktig finansiering, det är ett oerhört viktigt steg framåt i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Samtidigt behöver vi se över även andra delar för att göra det lättare att faktiskt lämna för den som utsätts för våld och kränkningar. Ta steget, våga bryta upp.

Idag upplever många kvinnor hur återkommande och utdragna rättsprocesser blir till ännu ett sätt att förtrycka och kontrollera, även efter att relationen har tagit slut. Det vill vi förändra.

Vi vill se ett obligatoriskt medlingsförfarande innan man får väcka talan i mål om vårdnad, boende och umgänge med barnen. På så sätt skulle samhället kunna hjälpa till att hitta överenskommelser mellan parterna, utan att ta det till domstol, vilket ofta är slitsamt för både kvinnan och barnet. Samtidigt som ett obligatoriskt krav skulle göra att den våldsutsatta kvinnan själv slipper resonera med sin våldsverkare om att inte ta fallet till domstol.

På samma sätt tycker vi att det är rimligt att den part som på nytt tar, redan tidigare avgjorda fall om vårdnad, boende eller umgänge, till domstol ska riskera att få betala även motpartens rättegångskostnader. Det skulle minska de ekonomiska riskerna för kvinnan och dessutom fungera som en tröskel mot upprepade, utdragna rättsprocesser.

Vi vill också förändra processen kring bodelningar. Så att de blir snabbare och mer effektiva och inte kan förhalas lika lätt. Vi vill att den som förhalar och försvårar en bodelningsprocess också ska få bära en större del av kostnaderna. Det må låta som en liten detalj i sammanhanget, men det kan innebära en enorm skillnad för den kvinna som funderar på att bryta upp och lämna. Utdragna och dyra processer blir lätt ett hinder. Detta måste förändras.

Som ytterligare en åtgärd vill vi se ett förstärkt kontaktförbud och att elektronisk fotboja används oftare än idag. Idag krävs att kontaktförbudet överträds för att den som dömts ska behöva bära fotboja. Det är orimligt. Man ska inte behöva vänta på att utsättas för våld eller hot igen, innan man som kvinna får ett bättre skydd. Vi vill också se ett automatiskt kontaktförbud om gärningsmannen döms för ett allvarligare brott, som grov kvinnofridskränkning, misshandel eller olaga hot.

Det finns inget farligare ögonblick i en kvinnas liv än ögonblicket då hon bestämmer sig för att lämna en våldsam relation. Det måste vi förändra. Vi måste bryta våldet och ge fler utsatta kvinnor en väg till frihet. Straffa den som slår och hotar. Se till att förtrycket och kontrollen inte kan fortsätta i evighetslånga, upprepade rättsprocesser.

Våra förslag idag är viktiga steg framåt i arbetet med att göra just det. Viktiga steg för att ge fler utsatta kvinnor och barn en ljusare framtid.

***

Året vi snart lämnar bakom oss är ett år som vi aldrig kommer att glömma. Ett kontrasternas år.

Ett år med djup sorg för alla som mist någon som stod dem nära. Med känslor av uppgivenhet och förtvivlan. Men också ett år där barn fötts och blivit äldre. Där kärlek spirat och framsteg gjorts.

Nu behöver vi tillsammans hitta kraften att hålla ut. För att kunna ta efterlängtade steg mot ett liv och en verklighet som påminner om det vi lämnade bakom oss i mars. Få en chans att möta de vi älskar igen, ansikte mot ansikte.

För hoppets låga finns där. Vi lär oss mer om den här sjukdomen varje dag. Vi ser hur många av våra företag, trots enorma utmaningar, hittat nya vägar framåt. Hur ideella organisationer, föreningar, kyrkor och privatpersoner ställt upp för sina medmänniskor. Hur man har stöttat och värnat varandra runt om i landet.

Vi ser just nu hur ett flertal vaccin genomgår lyckade tester, världen över. Hur vaccinationen på vissa håll redan har börjat. Hur den medicinska vetenskapens bästa hjärnor är på väg att lyckas med något som bokstavligt talat förändrar världen.

Genom innovation och samarbete forskare, företag och länder emellan adderar vi ytterligare en milstolpe på kartan över mänsklighetens framgångar. Visar vad vi kan uppnå genom att samarbeta och drivas av hopp och en tro på framtiden. Hur våra liv och vår civilisation snabbare kommer framåt när vi klarar av att enas. Se till varandras styrkor snarare än brister.

Idag är det också bara dagar kvar innan vi går mot ljusare tider igen. Innan det vänder och dagarna blir längre på mörkrets bekostnad.

Det är också bara dagar kvar innan julen är här. En jul som kommer att bli annorlunda. Men fortfarande en jul som är vår. Som ger ett välkommet avbrott. En jul som trots allt kan fungera som en trygghet, en fast punkt i en orolig tid.

Jag hoppas att ni alla får några dagars lugn och stillhet. Hittar tid till reflektion och eftertanke efter ett år som satt djupa spår i oss alla.

Hämtar kraft från er närmaste familj. Tar vara på traditioner som att ställa ut julgröt till tomten, klä granen tillsammans, titta på Kalle eller somna i soffan framför den där klassiska julfilmen. Det vet jag att jag kommer försöka göra.

Jag hoppas också att vi i år kan hitta tid att höra av oss till varandra, även om vi inte kan ses fysiskt. Ringa till vännen du inte hunnit höra av dig till på så länge. Eller till någon du vet sitter ensam över helgerna. Att ta av sin egen tid, lyssna och komma med ett uppmuntrande ord, det kan vara den enklaste och samtidigt största gåvan vi kan ge ett år som detta.

Om vi ser till att avsluta det här året på bästa möjliga sätt. Klarar av att göra svåra uppoffringar. Avstå ett större julfirande, tacka nej till umgänge med vänner och bekanta. Följer råd och tänker ett steg längre. Om vi agerar politiskt för att testa fler och bryta smittkedjor, skydda våra äldre bättre, värna våra jobb och företag och se till att hela landet står redo för att snabbt vaccinera varje svensk. Om vi tar krafttag för att trycka tillbaka våldet och ge fler en väg ut ur utsatthet.

Om vi vågar stå för ett ansvarstagande och konstruktivt ledarskap. Blicka framåt och samarbeta, istället för att leta syndabockar. Då kan vi gå in i det nya året med mer kraft och bättre förutsättningar att komma ur krisen.

Då kan året som kommer bli ett hoppets år. Ett år där vaccin kan bryta pandemins framfart. Där vi på allvar tar krafttag för klimatet. Där vi får på plats en långsiktigt hållbar migrationspolitik, med medmänsklighet och humanism i fokus. Där den som rotat sig i Sverige kan få en möjlighet att stanna och där barn kan återförenas med sina föräldrar.

Då kan vi ta vårt land och varje människa som lever här mot en ljusare framtid.

Ta hand om er och ta hand om varandra.

God jul och gott nytt år.